Oifig na Gaeilge

An Ghaeilge sa Chomhairle

Placeholder imageOibríonn an tOifigeach Gaeilge ar mhaithe le cur chun cinn na Gaeilge trí sheirbhísí na Comhairle agus i measc an phobail i gcoitinne.

Tá sé de dhulagas reachtúil ar Chomhairle Contae Phort Láirge, faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil don bpobal, ar chomhchaighdeán leis an tseirbhís trí Bhéarla. Ceanglaíonn ár gCairt Chustaiméirí orainn “seirbhís custaiméara atá éifeachtach agus cuirtéiseach a chur ar fáil.” Luann sé chomh maith go “gcuirfear fáilte roimh chustaiméirí gur mian leo a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.”

Tugann an chuid seo den suíomh léargas ar na gníomhaíochtaí éagsúla atá idir láimhe ag Oifigeach Gaeilge Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ar mhaithe leis an nGaeilge.

Má tá aon cheist agat mar gheall ar sheirbhísí Gaeilge na Comhairle nó más mian leat do ghnó a dhéanamh as Gaeilge linn, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar gaeilge@waterfordcouncil.iecliceáil anseo i gcomhair liosta dóibh siúd gur féidir leo seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil don bpobal.

Irish Language and Services

The Council’s Irish Officer works towards the promotion and development of the Irish language through the services of the Council and amongst the public in general.

Waterford City and County Council has a legislative obligation, under the Official Languages Act 2003, to provide services in the Irish language to the public of equal standard to those provided through English. Our Customer Charter commits to “providing an efficient and courteous customer service” and it also states that “customers wishing to conduct their business through Irish will be welcomed.”

This section of the site outlines the various activities in support of the Irish language carried out by the Irish Office of Waterford City & County Council.

If you have any query on any of the Council’s Irish language services, or if you would like to conduct your business in Irish, you can contact us on gaeilge@waterfordcouncil.ie or click here for a list of those that those staff members within the Council who can help you conduct your business through Irish.

Déan Teagmháil Linn - Contact the Irish Office

0761 10 20 20
gaeilge@waterfordcouncil.ie

  • Oifigeach Gaeilge, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co Phort Láirge.
    Irish Officer, Civic Offices, Dungarvan, Co Waterford  [ view on a map ]