Scéim Teanga

Nuacht
Tá iarrtha ag an Aire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge scéim nua teanga a ullmhú le cur faoi bhráid na Roinne le daingniú faoin 1 Meitheamh 2018. Tá aigheachtaí á lorg againn faoi láthair ón bpobal maidir leis an scéim nua seo. Tá a thuilleadh eolais maidir le conas aigheacht a chur isteach ar fáil anseo:

 • Aighneachtaí á Lorg
 • Is féidir Scéim Teanga reatha Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (a aontaíodh leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta) a léamh anseo:

 • Scéim Teanga 2015-2018
 • Forálann Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d'ullmhú scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí, ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh siad:

 • trí mheán na Gaeilge,
 • trí mheán an Bhéarla, agus
 • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla.
 • Leagann an scéim amach na seirbhísí atá ar fáil trí mheán na Gaeilge agus leagtar amach na bearta a nglacfar leo chun feabhas ar chur ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuirfear ar fáil trí mheán na Gaeilge laistigh de fhráma ama comhaontaithe.

  Sean-Scéimeanna
  D'fhoilsigh Údaráis Áitiúla Chontae Phort Láirge a gcéad scéim sa mbliain 2005 agus bhí Scéim Teanga i bhfeidhm i gComhairle Cathair Phort Láirge ó 2008-2011. Is féidir an dá scéim a léamh thíos:

 • Scéim Teanga Chomhairle Contae Phort Láirge 2005-2008
 • Scéim Teanga Chomhairle Cathair Phort Láirge 2008-2011
 • Language Scheme

  News
  The Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht has asked Waterford City & County Council to prepare a new language scheme, to be submitted to the Department by the 1 June 2018. We are currently inviting submissions from the public in relation to this scheme. Further information on how to make a submission is available here:

 • Request for Submissions
 • You can read Waterford City & County Council current Language Scheme, which has been agreed with the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, here:

 • Irish Language Scheme 2015-2018
 • Section 11 of the Official Languages Act 2003 provides for the preparation by a public company of a statutory scheme, outlining the details of the services that it will provide:

 • through the medium of Irish,
 • through the medium of English, and
 • through the medium of Irish and English.
 • The scheme outlines the services that are available in Irish and that measures that will be taken to improve the amount and the standard of services that will be provided through Irish within an agreed timeframe.

  Older Schemes
  Waterford County Local Authorities published their first scheme in 2005 and there was a Language Scheme in place for Waterford City from 2008-2011. Both schemes can be accessed here:

 • Scéim Teanga Chomhairle Contae Phort Láirge 2005-2008
 • Scéim Teanga Chomhairle Cathair Phort Láirge 2008-2011