Ráiteas um Chosaint Sonraí

Ráiteas Príobháideachais Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Tugann an fógra príobháideachais seo eolas faoi na slite ina mbailíonn, stórálann, próiseálann, roinneann nó coimeádann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge (CCCPL) eolas príobháideach a chuireann ár gcustaiméirí ar fáil.

Iarratais, íocaíochtaí, fiosrúcháin nó gearáin ar-líne ónár gcustaiméirí
Cuireann CCCPL réimse leathan seirbhísí ar fáil agus tá roinnt foirmeacha ar-líne ar ár suíomh idirlíon a thugann deis do chustaiméirí iarratas, íocaíocht nó fiosrúchán/gearán a chur faoi bhráid na Comhairle.


I measc an eolais phearsanta gur féidir a bhailiú ónár bhfoirmeacha, tá: ainm, seoladh, uimhir ghutháin agus seoladh r-phoist. Más cuí, déanfar na sonraí seo a thaifead ar ár gcóras CRM (Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí), a chabhraíonn leis na baill foirne atá ag obair i réimsí seirbhíse na Comhairle dul i ngleic leis na fiosrúcháin/gearáin agus freagraí a thabhairt do chustaiméirí leis an eolas is deireanaí nó chun a thuilleadh eolais a lorg uathu. Nuair a úsáideann custaiméir aon cheann des na foirmeacha íocaíochta ar-líne atá againn, cruthaítear fianán seisiúin. Cruthaíonn sé seo aitheantóir uathúil, ag cinntiú nach féidir do shonraí íocaíochta a cheangail le haon rud eile seachas d’iarratas féin, rud a thugann cosaint in aghaidh ghníomhaíocht chalaoiseach.

Coimeádtar súil ar úsáid chustaiméirí d’fhonn a chinntiú gur féidir le custaiméirí a chuireann eolas íocaíochta ar fáil an t-eolas san a chur ar fáil i slí atá slán sábháilte. Tá saolré ghairid ag na fianáin seisiúin seo agus cuirtear deireadh leo tar éis tréimhse ghairid ama.Ní choimeádann CCCPL cuntas ar na fianáin seo agus ní choimeádaimid taifead díobh. Féach ar ár bPolasaí ar Fhianáin (Béarla) i gcomhair a thuilleadh eolais.

Ní thugaimid faoi mhargaíocht nó ní chuirimid teachtaireachtaí foláirimh chuig baill den bpobal a dhéanann teagmháil linn trí na foirmeacha thuasluaite a líonadh isteach. Sin ráite, tá seirbhís foláirimh faoi leith bunaithe ar SMS againn darbh ainm Mapalerter – féach www.mapalerter.ie/waterford


Ag Cuardach ár Suíomh Idirlíon
Feidhm chuardaigh inmheánach atá sa saoráid chuardaigh ar ár suíomh idirlíon agus ní thugann sé ar ais ach eolas atá le feiscint ar an suíomh idirlíon.


Ag Glaoch ar ár Lárionad um Sheirbhís do Chustaiméirí
Déantar glaochanna gutháin ó chustaiméirí a fhreagairt go díreach nó iad a thaifead ar ár gCóras CRM (Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí) ionas gur féidir na tascanna/fiosrúcháin a leithdháileadh trasna réimsí seirbhíse na Comhairle.


Teagmhálaithe R-phoist / ar na Meáin Shóisialta
Láimhseáileann ár Lárionad inmheánach um Sheirbhís do Chustaiméirí aon r-phost a chuirtear chuig ár seoladh r-phoist ginearálta contact@waterfordcouncil.ie agus déantar é a fhreagairt go díreach, nó é a thaifead ar ár gCóras CRM (Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí). Ní bhíonn gá le freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí áirithe agus mar sin, ní dhéantar iad a thaifead. Déantar teachtaireachtaí príobháideacha Facebook, a úsáideann an feidhmchlár Messenger nó 'Teachtaireachtaí Dhíreacha' ar Twitter (DMs), a láimhseáil amhlaidh.

Deileáileann foireann na Comhairle sa rannóg áirithe san le haon r-phost a seoltar chuig seoltaí eile r-phoist a bhaineann le seirbhísí na Comhairle (m.sh. planning@waterfordcouncil.iefinance@waterfordcouncil.ie) Beidh seoladh r-phoist an seoltóra le feiscint ag gach ball foirne atá ag plé leis an bhfiosrúchán áirithe san.

Tabhair faoi deara go bhfuil freagracht ar an seoltóir a chinntiú go bhfuil ábhar an r-phoist laistigh den dlí. Déanfar ábhar gan iarraidh atá coiriúil a thuairisciú leis na húdaráis chuí agus cuirfear bac air.


Nochtadh
Chomh fada agus is féidir, ní dhéanfar sonraí pearsanta a nochtadh gan cead. Ní dhéanfar do shonraí pearsanta a nochtadh go dtí an tríú pháirtí gan cead, seachas i gcásanna go gceadaíonn an té amhlaidh a dhéanamh, nó go bhfuil dualgas orainn de réir dlí na sonraí a nochtadh.


An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) – féach ar gdprandyou.ie
Faoi réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) tá na cearta seo a leanas ag custaiméirí:

 • sonraí a fháil maidir le conas mar a bhfuil a gcuid sonraí á bpróiseáil ag CCCPL
 • cóipeanna a fháil des na sonraí pearsanta atá ag CCCPL
 • sonraí míchearta nó easnamhacha a bheith ceartaithe
 • iarraidh ar CCCPL a gcuid sonraí a scriosadh, sa chás, mar shampla nach bhfuil aon chúis dlisteanach ag an gComhairle na sonraí a choimeád
 • a gcuid sonraí a fháil ó CCCPL agus na sonraí úd a bheith curtha ar aghaidh go dtí eagraíocht eile (Iniomparthacht Sonraí)
 • cur i gcoinne phróiseáil a gcuid sonraí ag CCCPL i gcúinsí áirithe
 • gan a bheith faoi réir ag cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú ina measc (le heisceachtaí áirithe)
 • Is ceart aon fhiosrúcháin a chur i dtreo an Oifigigh Chosanta Sonraí – sonraí teagmhála thíos.


  Athruithe inár Ráiteas Príobháideachais
  Doiciméad beo is ea é seo agus déantar athbhreithniú rialta air. Deineadh an ráiteas seo a uasdátú don uair dheireannach i mí na Bealtaine 2018.


  Conas teagmháil a dhéanamh linn
  Má theastaíonn a thuilleadh eolais uait maidir lenár Ráiteas Príobháideachais, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag dataprotection@waterfordcouncil.ie nó scríobh chugainn ag: An tOifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge, X91 PK17. Guthán: 0761 102020


  Íoslódáil

 • Waterford City & County Council Privacy Statement