Skip to content

Ciste Chroí Cónaithe (Bailte) leathnaithe chuig cathracha agus ceantair thuaithe

Beidh deontas suas go dtí €30,000 ar a mhéad ar fáil chun réadmhaoine folmha a athchóiriú le cónaí iontu mar an phríomháit chónaithe phríobháideach, lena n-áirítear áit chónaithe a dhéanamh as réadmhaoin nach raibh in úsáid roimhe seo mar áit chónaithe. Beidh seo faoi réir uasteorainneacha do na cineálacha oibre atá sonraithe thíos ag féachaint do mheasúnú costais réasúnta a bheith déanta ag an údarás áitiúil. Tá costas CBL na hoibre san áireamh sa deontas.

Nuair a mheastar go sáróidh na costais athchóirithe an gnáthdheontas suas le €30,000, beidh suim deontais bhreise suas le €20,000 ar a mhéad ar fáil nuair a bheidh sé deimhnithe ag an iarratasóir go bhfuil an réadmhaoin folamh (i.e. contúirteach agus dainséarach ó thaobh struchtúir de) agus dá réir is suas le €50,000 ar a mhéad an deontas a bheidh ar fáil do réadmhaoin thréigthe. I gcás deontas breise maidir le réadmhaoin thréigthe, beidh tuairisc neamhspleách arna hullmhú ag gairmí atá cáilithe go cuí (e.g. suirbhéir cainníochta, innealtóir agus mar sin de) ag teastáil le cur ar aghaidh in éineacht leis an iarratas ina ndeimhneofar go bhfuil an réadmhaoin tréigthe (i.e. contúirteach agus dainséarach ó thaobh struchtúir de).

Beidh ar dhaoine atá ag cur isteach ar an deontas a dheimhniú ar an bhfoirm iarratais cibé an ag déanamh iarratais ar an deontas athchóirithe réadmhaoine foilmhe agus sin amháin atá siad nó an ag déanamh iarratais ar an deontas athchóirithe réadmhaoine foilmhe lena n-áirítear an deontas breise réadmhaoine foilmhe atá siad.

Ní mór réadmhaoine a bheidh le breithniú chun a áireamh a bheith folamh le dhá bhliain nó níos faide agus gur roimh 1993 a tógadh iad. Chun críocha na scéime seo, meastar réadmhaoin a bheith folamh más rud é go bhfuil sí folamh agus gan chónaí le tréimhse dhá bhliain nó níos faide. Is féidir deimhniú folúis a bhailíochtú agus a dhearbhú trí úsáid a bhaint as, mar shampla, Billí Fóntais a chuideoidh tréimhsí folúis a dhéanamh amach (e.g. patrúin úsáide nó dícheangal) nó cruthúnais eile den chineál sin a bheadh ar fáil a shásódh an t-údarás áitiúil. Ní mór deimhniú folúis a bheith bailíochtaithe agus dearbhaithe ag an údarás áitiúil sula gceadaítear deontas.

D’fhéadfadh Deontas faoi Scéim Tí Fuinnimh Níos Fearr ón SEAI a bheith ar fáil in éineacht leis an deontas seo. Ní chlúdófar dá réir obair a bheidh clúdaithe ag Scéim Tí Fuinnimh Níos Fearr ón SEAI. Ní mór don údarás áitiúil a dheimhniú dó féin nach bhfuil éileamh déanta faoi aon dheontas eile i leith na hoibre beartaithe.

Beidh cruthúnas ar fholús agus úinéireacht ag teastáil chun tacú leis an íocaíocht deontais. I dtéarmaí úinéireachta, is faoin iarratasóir a bheidh sé úinéireacht a dheimhniú leis an údarás áitiúil.

Féadfaidh údarás áitiúil ceadú i bprionsabal a thabhairt d’iarratas deontais sa chás go bhfuil an t-iarratasóir ábalta fianaise ar idirphlé gníomhach atá ar bun i dtaobh réadmhaoin a cheannach a chur ar fáil i.e. deimhniú comhaontaithe ón ngníomhaireacht eastáit nó ó úinéir na réadmhaoine nuair a chuireann an t-úinéir cruthúnas dá leithéid ar fáil i dtaobh an réadmhaoin a bheith folamh mar a éilítear faoin scéim thar ceann an iarratasóra. Ní dhéanfar ceadú i bprionsabal den chineál sin a dheimhniú ina cheadú iomlán go dtí go mbeidh úinéireacht aistrithe chuig an iarratasóir agus ní bheidh cead aon airgead a tharraingt anuas go dtí go mbeidh an úinéireacht sin deimhnithe go sásúil ag an údarás áitiúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil in achoimre na scéime, foirm iarratais agus na Ceisteanna a Chuirtear go Minic bainteacha. Déan teagmháil leis an Oifigeach do Réadmhaoin Fholamh i d’údarás áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x