Skip to content

Dhá chiste tacaíochta pobail seolta ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge*Waterford City and County Council launches two community support funds

Dhá chiste tacaíochta pobail seolta ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag iarraidh ar an bpobal iarratas a dhéanamh ar dhá chiste nua feabhsúcháin agus feabhsaithe pobail.

Tá iarratais á lorg anois ó ghrúpaí pobail don Chiste chun tacú le Pobail Phort Láirge.

Tá an maoiniú ar fáil do chumainn chónaitheoirí, do ghrúpaí pobail agus do chlubanna spóirt atá ag gabháil do sheirbhísí pobail a chur ar fáil nó oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh do phobail áitiúla.

Cuireann an tionscnamh maoiniú ar fáil chun tacú le grúpaí lena gcostais reatha ar nós billí fóntais nó árachais, chomh maith le feabhas a chur ar áiseanna áitiúla. Is féidir le grúpaí an maoiniú a úsáid chun deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh agus chun trealamh a cheannach ar nós boird agus cathaoireacha, uirlisí agus comharthaíocht, ríomhairí glúine agus printéirí, lomairí faiche, ceannbhrataí agus trealamh oiliúna.

Is é an 12 Feabhra 2024 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ar an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge.

Tá Cumann Cónaitheoirí Naomh Áine i Léim Uí Bhriain ar cheann de na grúpaí a bhain leas as an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge roimhe seo. D’úsáideadar an maoiniú chun timpeallacht an eastáit a chothabháil agus d’eagraíodar féile spraíúil d’áitritheoirí an eastáit i rith an tsamhraidh.

Dúirt Teresa Fennell ó Chumann Cónaitheoirí Naomh Áine, “Tá ár ngrúpa cónaithe fíorbhuíoch don Chomhairle as a dtacaíocht fhlaithiúil. Chuir an maoiniú seo ar ár gcumas tabhairt faoi thionscadail chothabhála agus feabhsúcháin a bhí géarghá leo laistigh dár bpobal, ag cruthú timpeallacht níos áille agus níos tarraingtí do gach cónaitheoir ar an eastát.”

Grúpa eile a bhain leas as na buntáistí a bhaineann leis an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge ná Tionscadal Forbartha Pobail an Chorrbhaile. Dar le Eleanor Halley, Rúnaí Thionscadail Forbartha Pobail an Chorrbhaile, “Léiriú iontach de thiomantas na Comhairle ná an tacaíocht a thug siad chun na billí leictreacha a chlúdach anuraidh.

“Tráth a raibh go leor daoine ag dul i ngleic le drochiarmhairtí eacnamaíocha na paindéime agus leis an ngéarchéim costais mhaireachtála, chinntigh idirghabháil na Comhairle nach raibh ionad pobail an Chorrbhaile tumtha sa dorchadas. Léiríonn an tacaíocht seo tiomantas Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge d’fholláine agus d’inbhuanaitheacht an phobail. Tá níos mó ná cúnamh airgid i gceist – thug an tacaíocht slán sinn, ag cur ar ár gcumas dul chun cinn leanúnach a dhéanamh.”

Dúirt Eamonn O’Leary, Bainisteoir Eastát le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, “Is iontach an rud é an maoiniú a fheiceáil á chaitheamh ar na tionscadail iontacha seo. Is samplaí iontacha iad Cumann Cónaitheoirí Naomh Áine agus Tionscadal Forbartha Pobail an Chorrbhaile de ghrúpaí áitiúla tiomnaithe a oibríonn le chéile chun áit fháilteach, ionchuimsitheach agus bhríomhar a dhéanamh dá gcomharsanachtaí agus dá bpobail. Mholfainn d’aon ghrúpa pobail atá ag súil lena gceantar a fheabhsú iarratas a dhéanamh ar an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge.”

Tá fáilte roimh iarratais freisin faoin gClár Feabhsúcháin Áitiúil (LEP) 2024. Tá an Clár Feabhsúcháin Áitiúil deartha chun áiseanna pobail a fheabhsú do chách, agus é á mhaoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus á riar ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Is é aidhm an Chláir Feabhsúcháin Áitiúil tacú le grúpaí agus le clubanna pobail le mionoibreacha caipitil agus feabhsuithe ar a n-áiseanna, agus le trealamh a cheannach d’úsáid an phobail. Féadfar a áireamh ar na hoibreacha caipitil sin deisiúcháin agus feabhsuithe riachtanacha a dhéanamh ar shaoráidí, rochtain fheabhsaithe do dhaoine faoi mhíchumas, éifeachtúlacht fuinnimh saoráidí pobail a fheabhsú, nó trealamh a cheannach d’úsáid an phobail.

Tá maoiniú caipitil imfhálaithe do ghrúpaí ban san áireamh sa scéim, chun cabhrú le tionscadail agus grúpaí pobail a thacaíonn le héiteas bhotháin na mban, agus grúpaí nó tionscadail eile dá leithéid, atá dírithe ar líonraí sóisialta a chur ar fáil do mhná.

Dúirt Dylan White, Oifigeach Pobail le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, “A fhad agus atá na cistí tacaíochta pobail seo á riar ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, tá an tionchar dearfach a bhíonn ag na deontais seo ar phobal feicithe againn féin. Tá an próiseas chun iarratas a dhéanamh simplí go leor agus déanfar breithniú ar aon tionscadal a fhreastalaíonn go dearfach ar an bpobal áitiúil.”

Is é an 16 Feabhra 2024 an dáta deiridh le haghaidh iarratas ar an gClár Feabhsúcháin Áitiúil (LEP) agus is féidir sonraí an dá dheontas tacaíochta pobail a fháil ag www.waterfordcouncil.ie

—————————————-

Waterford City and County Council launches two community support funds

Waterford City and County Council is calling on members of the public to apply for two new community improvement and enhancement funds.

Applications are now invited from community groups for the Supporting Waterford Communities Fund.  The funding is available to residents associations, community groups and sports clubs which are engaged in providing community services or carrying out improvement works to local communities.

The initiative provides funding to support groups, with their running costs such as utility or insurance bills, as well as with improvements of local facilities.  Groups can use the funding to carry out necessary repairs and to purchase equipment such as tables and chairs, tools and signage, laptops and printers, lawnmowers, canopies and training equipment.

Closing date for applications to the Supporting Waterford Communities Fund is February 12th, 2024.

One such group to avail of the Supporting Waterford Communities Fund in the past is St. Anne’s Residents Association in Leamybrien, which used the grant for the maintenance and upkeep of the estate’s common area and hosted a fun-filled residents festival in the summer.

Teresa Fennell of St. Annes Residents Association said, “Our residents group is truly grateful to the Council for their generous support. This funding has allowed us to embark on much needed maintenance and improvement projects within our community, creating a more beautiful and inviting environment for all residents to enjoy.”

Another group which reaped the benefits of the Supporting Waterford Communities Fund was Carbally Community Development Project.  According to Eleanor Halley, Secretary of the Carbally Community Development Project, One particularly illuminating instance of the Council’s dedication was their support in covering the electrical bills last year.

“At a time when many were grappling with the economic fallout of the pandemic and the cost-of-living crisis, the Council’s intervention ensured that the Carbally community centre did not find itself plunged into darkness. This gesture exemplifies Waterford City and County Council’s commitment to the well-being and sustainability of the community, providing not just financial aid but a lifeline to continued progress.”

Eamonn O’Leary, Estates Manager with Waterford City and County Council said, “It’s fantastic to see the funding going to such great causes.  St. Anne’s Residents Association and Carbally Community Development Project are prime examples of  dedicated local groups working together to make their neighbourhoods and communities a welcoming, inclusive and vibrant place to be a part of.  I would encourage any community group hoping to improve their locality to apply for the Supporting Waterford Communities fund.”

Applications are also invited for the Local Enhancement Programme (LEP) 2024.  Funded by the Department of Rural and Community Development and administered by Waterford City and County Council, the Local Enhancement Programme is designed to improve and enhance community facilities for all.

The aim of the Local Enhancement Programme is to support community groups and clubs, with minor capital works and improvements to their facilities, and the purchase of equipment for community use. Such capital works may include carrying out necessary repairs and improvements to facilities, improved access for persons with a disability, improving energy efficiency of community facilities, or to purchase equipment for community use.

There is ring fenced capital funding for women’s groups included in the scheme, to help community projects and groups that support the ethos of women’s sheds and other such groups or projects aimed at providing social networks for women.

Dylan White, Community Officer, Waterford City and County Council said “For as long as Waterford City and County Council has administered these community support funds we have seen first-hand how these grants can make a big difference to a community.  The process to apply is straight forward and any project that serves to better its local community will be considered.”

Closing date for applications to LEP is February 16th, 2024, and details of both community support grants can be found at www.waterfordcouncil.ie

View All News