Skip to content

Dhá chiste tacaíochta pobail seolta ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge*Waterford City and County Council launches two community support funds

Dhá chiste tacaíochta pobail seolta ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag iarraidh ar an bpobal iarratas a dhéanamh ar dhá chiste nua feabhsúcháin agus feabhsaithe pobail.

Tá iarratais á lorg anois ó ghrúpaí pobail don Chiste chun tacú le Pobail Phort Láirge.

Tá an maoiniú ar fáil do chumainn chónaitheoirí, do ghrúpaí pobail agus do chlubanna spóirt atá ag gabháil do sheirbhísí pobail a chur ar fáil nó oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh do phobail áitiúla.

Cuireann an tionscnamh maoiniú ar fáil chun tacú le grúpaí lena gcostais reatha ar nós billí fóntais nó árachais, chomh maith le feabhas a chur ar áiseanna áitiúla. Is féidir le grúpaí an maoiniú a úsáid chun deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh agus chun trealamh a cheannach ar nós boird agus cathaoireacha, uirlisí agus comharthaíocht, ríomhairí glúine agus printéirí, lomairí faiche, ceannbhrataí agus trealamh oiliúna.

Is é an 12 Feabhra 2024 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ar an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge.

Tá Cumann Cónaitheoirí Naomh Áine i Léim Uí Bhriain ar cheann de na grúpaí a bhain leas as an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge roimhe seo. D’úsáideadar an maoiniú chun timpeallacht an eastáit a chothabháil agus d’eagraíodar féile spraíúil d’áitritheoirí an eastáit i rith an tsamhraidh.

Dúirt Teresa Fennell ó Chumann Cónaitheoirí Naomh Áine, “Tá ár ngrúpa cónaithe fíorbhuíoch don Chomhairle as a dtacaíocht fhlaithiúil. Chuir an maoiniú seo ar ár gcumas tabhairt faoi thionscadail chothabhála agus feabhsúcháin a bhí géarghá leo laistigh dár bpobal, ag cruthú timpeallacht níos áille agus níos tarraingtí do gach cónaitheoir ar an eastát.”

Grúpa eile a bhain leas as na buntáistí a bhaineann leis an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge ná Tionscadal Forbartha Pobail an Chorrbhaile. Dar le Eleanor Halley, Rúnaí Thionscadail Forbartha Pobail an Chorrbhaile, “Léiriú iontach de thiomantas na Comhairle ná an tacaíocht a thug siad chun na billí leictreacha a chlúdach anuraidh.

“Tráth a raibh go leor daoine ag dul i ngleic le drochiarmhairtí eacnamaíocha na paindéime agus leis an ngéarchéim costais mhaireachtála, chinntigh idirghabháil na Comhairle nach raibh ionad pobail an Chorrbhaile tumtha sa dorchadas. Léiríonn an tacaíocht seo tiomantas Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge d’fholláine agus d’inbhuanaitheacht an phobail. Tá níos mó ná cúnamh airgid i gceist – thug an tacaíocht slán sinn, ag cur ar ár gcumas dul chun cinn leanúnach a dhéanamh.”

Dúirt Eamonn O’Leary, Bainisteoir Eastát le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, “Is iontach an rud é an maoiniú a fheiceáil á chaitheamh ar na tionscadail iontacha seo. Is samplaí iontacha iad Cumann Cónaitheoirí Naomh Áine agus Tionscadal Forbartha Pobail an Chorrbhaile de ghrúpaí áitiúla tiomnaithe a oibríonn le chéile chun áit fháilteach, ionchuimsitheach agus bhríomhar a dhéanamh dá gcomharsanachtaí agus dá bpobail. Mholfainn d’aon ghrúpa pobail atá ag súil lena gceantar a fheabhsú iarratas a dhéanamh ar an gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge.”

Tá fáilte roimh iarratais freisin faoin gClár Feabhsúcháin Áitiúil (LEP) 2024. Tá an Clár Feabhsúcháin Áitiúil deartha chun áiseanna pobail a fheabhsú do chách, agus é á mhaoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus á riar ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Is é aidhm an Chláir Feabhsúcháin Áitiúil tacú le grúpaí agus le clubanna pobail le mionoibreacha caipitil agus feabhsuithe ar a n-áiseanna, agus le trealamh a cheannach d’úsáid an phobail. Féadfar a áireamh ar na hoibreacha caipitil sin deisiúcháin agus feabhsuithe riachtanacha a dhéanamh ar shaoráidí, rochtain fheabhsaithe do dhaoine faoi mhíchumas, éifeachtúlacht fuinnimh saoráidí pobail a fheabhsú, nó trealamh a cheannach d’úsáid an phobail.

Tá maoiniú caipitil imfhálaithe do ghrúpaí ban san áireamh sa scéim, chun cabhrú le tionscadail agus grúpaí pobail a thacaíonn le héiteas bhotháin na mban, agus grúpaí nó tionscadail eile dá leithéid, atá dírithe ar líonraí sóisialta a chur ar fáil do mhná.

Dúirt Dylan White, Oifigeach Pobail le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, “A fhad agus atá na cistí tacaíochta pobail seo á riar ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, tá an tionchar dearfach a bhíonn ag na deontais seo ar phobal feicithe againn féin. Tá an próiseas chun iarratas a dhéanamh simplí go leor agus déanfar breithniú ar aon tionscadal a fhreastalaíonn go dearfach ar an bpobal áitiúil.”

Is é an 16 Feabhra 2024 an dáta deiridh le haghaidh iarratas ar an gClár Feabhsúcháin Áitiúil (LEP) agus is féidir sonraí an dá dheontas tacaíochta pobail a fháil ag www.waterfordcouncil.ie

—————————————-

Waterford City and County Council launches two community support funds

Waterford City and County Council is calling on members of the public to apply for two new community improvement and enhancement funds.

Applications are now invited from community groups for the Supporting Waterford Communities Fund.  The funding is available to residents associations, community groups and sports clubs which are engaged in providing community services or carrying out improvement works to local communities.

The initiative provides funding to support groups, with their running costs such as utility or insurance bills, as well as with improvements of local facilities.  Groups can use the funding to carry out necessary repairs and to purchase equipment such as tables and chairs, tools and signage, laptops and printers, lawnmowers, canopies and training equipment.

Closing date for applications to the Supporting Waterford Communities Fund is February 12th, 2024.

One such group to avail of the Supporting Waterford Communities Fund in the past is St. Anne’s Residents Association in Leamybrien, which used the grant for the maintenance and upkeep of the estate’s common area and hosted a fun-filled residents festival in the summer.

Teresa Fennell of St. Annes Residents Association said, “Our residents group is truly grateful to the Council for their generous support. This funding has allowed us to embark on much needed maintenance and improvement projects within our community, creating a more beautiful and inviting environment for all residents to enjoy.”

Another group which reaped the benefits of the Supporting Waterford Communities Fund was Carbally Community Development Project.  According to Eleanor Halley, Secretary of the Carbally Community Development Project, One particularly illuminating instance of the Council’s dedication was their support in covering the electrical bills last year.

“At a time when many were grappling with the economic fallout of the pandemic and the cost-of-living crisis, the Council’s intervention ensured that the Carbally community centre did not find itself plunged into darkness. This gesture exemplifies Waterford City and County Council’s commitment to the well-being and sustainability of the community, providing not just financial aid but a lifeline to continued progress.”

Eamonn O’Leary, Estates Manager with Waterford City and County Council said, “It’s fantastic to see the funding going to such great causes.  St. Anne’s Residents Association and Carbally Community Development Project are prime examples of  dedicated local groups working together to make their neighbourhoods and communities a welcoming, inclusive and vibrant place to be a part of.  I would encourage any community group hoping to improve their locality to apply for the Supporting Waterford Communities fund.”

Applications are also invited for the Local Enhancement Programme (LEP) 2024.  Funded by the Department of Rural and Community Development and administered by Waterford City and County Council, the Local Enhancement Programme is designed to improve and enhance community facilities for all.

The aim of the Local Enhancement Programme is to support community groups and clubs, with minor capital works and improvements to their facilities, and the purchase of equipment for community use. Such capital works may include carrying out necessary repairs and improvements to facilities, improved access for persons with a disability, improving energy efficiency of community facilities, or to purchase equipment for community use.

There is ring fenced capital funding for women’s groups included in the scheme, to help community projects and groups that support the ethos of women’s sheds and other such groups or projects aimed at providing social networks for women.

Dylan White, Community Officer, Waterford City and County Council said “For as long as Waterford City and County Council has administered these community support funds we have seen first-hand how these grants can make a big difference to a community.  The process to apply is straight forward and any project that serves to better its local community will be considered.”

Closing date for applications to LEP is February 16th, 2024, and details of both community support grants can be found at www.waterfordcouncil.ie

Waterford City & County Council Festival & Event Grants for 2024

Waterford City and County Council has approved the allocation of €1,653,557 in festival and event funding to aid the development and promotion of events across Waterford City and County in 2024.

The figure represents a 6% increase in last year’s funding allocation.

In 2024 the allocation will support 71 festivals and events throughout the city and county.  The main thrust of the funding is to support, and promote local festivals that have an economic, tourism, cultural, artistic or community benefit for Waterford.  Funding is also in place to provide training support to help local festivals and events develop and grow.

In addition to the mainstay big-ticket festivals such as Spraoi International Street Arts Festival, West Waterford Festival of Food, Waterford Harvest Festival, Blackwater Valley Opera Festival and Winterval, Waterford can look forward to fourteen brand new festivals in 2024, including Lismore Community Festival, Waterford International Comic Art Festival and Waterford Pet Awards and Doggie Day Out.

Speaking following the adoption of the Festival and Events Grants for 2024 Mayor of Waterford City and County, Cllr. Joe Conway said, “As Mayor I am delighted that Waterford City and County Council is showing true intent in supporting our vast array of artists, musicians, entertainers, producers and creatives.

“Whether the festivals are well-established or new additions to the calendar, they have one trait in common…they are a true reflection of the talent, creativity and passion that Waterford’s communities have in spades.”

Michael Quinn, Director of Services with Waterford City and County Council added, “Waterford City and County Council has always been committed to supporting strong community spirit, in the form of festivals and events.  2024 will see that community spirit feature prominently throughout the year, with festivals bookending the year, starting in January and running right through to the 12th Winterval Christmas Festival, in what is officially set to be the European City of Christmas in 2024.”

“Waterford has always produced an entertaining, inclusive, and eclectic programme of events throughout the year.  This year we are particularly pleased to add fourteen new festivals to the list of funding and we look forward to seeing the range of new and distinctive events making their mark on the city and county.”

-ends-

€100,000 in Outdoor Recreation Funding Announced for Waterford

On Tuesday, November 21st, Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys announced funding of almost €2.3 million nationally to support the development of 50 outdoor adventure projects across Ireland.

The investment under the Outdoor Recreation Infrastructure Scheme (ORIS) will be key to enhancing outdoor amenities such as our walkways, cycleways, rivers, lakes and beaches.

As part of this announcement two Waterford projects received a very welcome funding boost; Blackwater River Valley Outdoor Recreation Plan and Comeragh Mountains Outdoor Recreation Management Plan.

The Project Development Measures will fund the preparatory work required to bring large scale outdoor recreation projects to a shovel-ready stage.

Each project will receive €50,000 in funding under this round of ORIS funding with a minimum of a further 10% in funding being contributed by Waterford City and County Council. It is envisaged that the projects will be implemented in 2024.

Mayor of Waterford City and County, Cllr. Joe Conway welcomed the funding announcement saying, “This funding announcement is significant for Waterford, as it will drive the impetus to bring these two large-scale projects to fruition.

“Waterford’s successful projects are located within two areas of outstanding scenic beauty namely the Blackwater River Valley and the Comeragh Mountains, and the development of these high quality recreation opportunities will only serve to enhance the areas and the communities within.”

Blackwater River Valley Outdoor Recreation entails the design of improved river access points to facilitate water-based activities at Ballyduff Upper and Lismore to include developing designs to planning stage, environmental assessments and submission of the resultant planning application. This work will build on a feasibility which was undertaken in 2022 to look at the potential of the Blackwater River Valley for Blueway, water trail and related land based outdoor recreation opportunities. It will also greatly add to ongoing projects in both Cappoquin and Villierstown seeking to enhance access to the River Blackwater for recreation.

Comeragh Mountains Outdoor Recreation Management Plan will see the development and management of high-quality outdoor recreation opportunities in the Comeragh Mountains focusing on core environmental, conservation, landscape, and socio-economic factors.

Widespread stakeholder and community engagement are planned as part of the preparation of this plan which will be consistent with objectives contained within the Waterford City and County Development Plan 2022 to 2028.

Similar to the River Blackwater project, the process of preparing the plan will very much consider the unique characteristics of this wonderful upland landscape.

The Rural Economic Development team in Waterford City and County Council looks forward to working with the local communities on these exciting projects in 2024.

-ends-

New €4.5m funding package to conserve and safeguard Ireland’s built heritage. €294,000 awarded to three Waterford built heritage projects

The Minister of State for Heritage and Electoral Reform at the Department of Housing, Local Government and Heritage, Malcolm Noonan TD, this week announced that 95 heritage projects across the country will benefit from a total of €4.5m under this year’s Historic Structures Fund (HSF).

Curraghmore_house_waterford

In addition to supporting owners and custodians of historic and protected structures to safeguard and maintain their properties, this funding will also provide a welcome boost to local construction and heritage trades by facilitating works with a total value of over €8m and generating more employment (an estimated 11,250 days’ labour), including for specialist heritage roles such as thatching and stonework.

Among the 95 recipients of funding nationally, this year’s HSF includes funding for three Waterford projects:

Curraghmore House, Portlaw has been granted funding of €50,000 for repair and replacement of slate roof and lead valleys, the repair of chimney stacks and second floor structural works. Mount Melleray Abbey, Cappoquin received funding of €44,000 for works to address water ingress at south gable of public chapel address dry rot outbreak and works to prevent water ingress and Mayfield House, Portlaw received funding of €200,000 for works to stabilise walls, reinstate and repair the roof to Mayfield House and lodge, repair of entrance gates, along with training for carpentry and masonry apprentices.

Kieran Kehoe, Director of Service with Waterford City and County Council welcomed the funding for these significant works, “The three projects have a rich built heritage.  The funding allocations will go towards ensuring that their valuable built heritage is protected and that the owners will be assisted in safeguarding them into the future for the benefit of communities and the public.”

The HSF is one of two built heritage funding schemes which work in partnership with owners and the 31 local authorities to protect our built heritage – a key aim of Heritage Ireland 2030, the new national heritage plan launched by the Minister last year. This announcement follows the awarding earlier this month of €4.5m in funding under the Department’s other built heritage grant scheme – the Built Heritage Investment Scheme.

In 2023 €182,400 was allocated to 25 Waterford projects under the Built Heritage Investment Scheme (BHIS).

 

New flood lights set to sparkle at the RSC

The Waterford Regional Sports Centre is set to shine bright in the new League of Ireland seasons, thanks to a recent €260,000 investment by the Department of Tourism, Culture-Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Waterford City and County Council. This significant investment has been used to install new floodlights at the main pitchside, and the results are nothing short of impressive.

Carried out by the expert team at Enerveo Ltd., the floodlight upgrade delivers brighter, clearer light to the football pitch, but is also resulting in energy and CO2 savings, making it a win-win situation for all involved.

RSC facilities manager, Darren Sealy said:

“The new floodlights are set to have a particularly positive impact on Waterford FC and all who use the facility. With the ability to deliver exceptional light quality, players and fans alike will be able to enjoy a better experience during matches and training sessions.  The bonus is that the new installation will allow us to host competitive European u21 international matches as well.”

Waterford FC’s first home match since the installation takes place tonight, with an SSE Airtricity League of Ireland clash against Longford Town. The match will be a fantastic opportunity for the club to experience the benefits of the new floodlights firsthand, and for the fans to enjoy an even more exciting atmosphere at the games.

Waterford City & County Council wishes the Blues the best of luck for the coming season.

Ciste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta le pobail a spreagadh agus a chumasú chun difríocht a dhéanamh ina gceantair/bpobail féin. Ar mhaithe leis seo, tá iarratais á lorg ag an gComhairle anois don gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023.

Tugann an Ciste chun tacú le Pobail deontas i gcabhair do Chumainn Áitritheoirí, do Ghrúpaí Pobail, do Chlubanna Spórt agus do ghrúpaí/choistí eile atá gníomhach ag leibhéal an phobail, ag cur sheirbhísí pobal ar fáil nó ag déanamh oibreacha feabhsúcháin go háitiúil nó ag leibhéal an chontae. Is féidir le grúpaí iarratas a dhéanamh faoi cheann amháin den trí shnáithe seo a leanas:
1. Ciste do Chumann Áitritheoirí
2. Ciste do Ghníomhaíocht Pobail
3. Ciste do Spórt & Chaitheamh Aimsire

Conas iarratas a dhéanamh
Caithfidh gach iarratasóir an fhoirm iarratais don gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023 a líonadh isteach, agus is féidir í a íoslódáil ó shuíomh idirlíon Chomhairle Phort Láirge https://waterfordcouncil.ie/media/grants/index.htm

Mar mhalairt air sin, is féidir leat pacáiste iarratais a bhailiú os na poinntí um Seirbhísí do
Chustaiméirí de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gCathair Phort Láirge ag Sráid Nua Bailey nó ag na hOifigí Cathartha, Cé Daibhéid, Dún Garbhán, nó is féidir leat r-phost a chur chuig waterfordcommunitiesfund@waterfordcouncil.ie agus seolfar pacáiste iarratais amach chugat, ach é a lorg.

Nuair atá sé líonta isteach agat, cuir d’iarratas isteach, maraon leis na doiciméidí riachtanacha, trí r-phost chuig waterfordcommunitiesfund@waterfordcouncil.ie nó ar chóip chrua chuig:
Colette O’Brien, Ciste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Sráid Nua Bailey, Port Láirge.

An dáta deiridh d’iarratais ná 4i.n. Dé hAoine, 24 Feabhra 2023.

Survey regarding Community Recognition Fund 2023 launched

The Community Recognition Fund 2023 (‘the Fund’) aims to support the development of community infrastructure and facilities in recognition of the contribution being made by communities across the country in welcoming and hosting significant numbers of arrivals from Ukraine and other countries.

The funding is specifically targeted at projects that are located in communities, towns and villages where the highest levels of new arrivals are located – see target areas below.  Projects must be capital in nature and cannot be used to fund or co-fund existing financial commitments from any Government Scheme already approved.

Waterford City & County Council would like to have your input of what community capital projects you would like to see developed or enhanced under this fund.   Projects must directly address local needs and be capable of being delivered over the course of 2023 and early 2024.

Waterford City & County Council will consider all survey submissions before submitting a funding proposal application to the Department of Rural & Community Development.

Target areas:

Areas that have or will host greater than 50 arrivals from the Ukraine and other countries will receive Priority 1 status when assessing submitted projects.   Those areas are:     Waterford City, Tramore, Dungarvan, Lismore & Tallow.

Areas that have or will host greater than 10 arrivals will receive Priority 2 status as follows:  Kilmacthomas, Kilmeaden/Ballyduff Lower, Ballymacarbry, An Rinn, Ardmore, Cappoquin, Faithlegg, Passage East & Dunmore East.

TAKE THE SURVEY HERE

The deadline for receipt of Expressions of Interest is 4pm, Thursday February 16th.

Ciste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta le pobail a spreagadh agus a chumasú chun difríocht a dhéanamh ina gceantair/bpobail féin. Ar mhaithe leis seo, tá iarratais á lorg ag an gComhairle anois don gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023.

Tugann an Ciste chun tacú le Pobail deontas i gcabhair do Chumainn Áitritheoirí, do Ghrúpaí Pobail, do Chlubanna Spórt agus do ghrúpaí/choistí eile atá gníomhach ag leibhéal an phobail, ag cur sheirbhísí pobal ar fáil nó ag déanamh oibreacha feabhsúcháin go háitiúil nó ag leibhéal an chontae. Is féidir le grúpaí iarratas a dhéanamh faoi cheann amháin den trí shnáithe seo a leanas:
1. Ciste do Chumann Áitritheoirí
2. Ciste do Ghníomhaíocht Pobail
3. Ciste do Spórt & Chaitheamh Aimsire

Conas iarratas a dhéanamh
Caithfidh gach iarratasóir an fhoirm iarratais don gCiste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023 a líonadh isteach, agus is féidir í a íoslódáil ó shuíomh idirlíon Chomhairle Phort Láirge https://waterfordcouncil.ie/media/grants/index.htm

Mar mhalairt air sin, is féidir leat pacáiste iarratais a bhailiú os na poinntí um Seirbhísí do
Chustaiméirí de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gCathair Phort Láirge ag Sráid Nua Bailey nó ag na hOifigí Cathartha, Cé Daibhéid, Dún Garbhán, nó is féidir leat r-phost a chur chuig waterfordcommunitiesfund@waterfordcouncil.ie agus seolfar pacáiste iarratais amach chugat, ach é a lorg.

Nuair atá sé líonta isteach agat, cuir d’iarratas isteach, maraon leis na doiciméidí riachtanacha, trí r-phost chuig waterfordcommunitiesfund@waterfordcouncil.ie nó ar chóip chrua chuig:
Colette O’Brien, Ciste chun tacú le Pobail Phort Láirge 2023, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Sráid Nua Bailey, Port Láirge.

An dáta deiridh d’iarratais ná 4i.n. Dé hAoine, 24 Feabhra 2023.

Survey regarding Community Recognition Fund 2023 launched

The Community Recognition Fund 2023 (‘the Fund’) aims to support the development of community infrastructure and facilities in recognition of the contribution being made by communities across the country in welcoming and hosting significant numbers of arrivals from Ukraine and other countries.

The funding is specifically targeted at projects that are located in communities, towns and villages where the highest levels of new arrivals are located – see target areas below.  Projects must be capital in nature and cannot be used to fund or co-fund existing financial commitments from any Government Scheme already approved.

Waterford City & County Council would like to have your input of what community capital projects you would like to see developed or enhanced under this fund.   Projects must directly address local needs and be capable of being delivered over the course of 2023 and early 2024.

Waterford City & County Council will consider all survey submissions before submitting a funding proposal application to the Department of Rural & Community Development.

Target areas:

Areas that have or will host greater than 50 arrivals from the Ukraine and other countries will receive Priority 1 status when assessing submitted projects.   Those areas are:     Waterford City, Tramore, Dungarvan, Lismore & Tallow.

Areas that have or will host greater than 10 arrivals will receive Priority 2 status as follows:  Kilmacthomas, Kilmeaden/Ballyduff Lower, Ballymacarbry, An Rinn, Ardmore, Cappoquin, Faithlegg, Passage East & Dunmore East.

TAKE THE SURVEY HERE

The deadline for receipt of Expressions of Interest is 4pm, Thursday February 16th.

Our Rural Future: Waterford towns and villages set to benefit from Town and Village Renewal Scheme

The Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys TD, recently announced over €27 million in funding that will combat dereliction and breathe new life into rural towns and villages.

The announcement represents the largest ever investment under the Town and Village Renewal Scheme and will see a range of landmark projects delivered across Rural Ireland.

Cappoquin, Clonea Power, Dunhill, Tallow, Passage East and Tramore were among the towns and villages set to benefit from a share of over €675,000.  Investment will support the creation of a community garden in Cappoquin, a contemplative garden in Clonea Power, the creation of remote working hubs in Dunhill, harnessing the potential future opportunities for Passage East harbour and a feasibility study for the development of a multi-cultural centre in Tramore.

The major package announced by Minister Humphreys today comprises of four strands which include investment in 75 Town and Village Projects nationwide; funding to purchase and re-develop vacant and derelict buildings and convert them into community facilities; the upgrade of shopfronts and building facades in 26 towns under the Streetscape Enhancement Measure; and funding for planning and design works on a range of projects that are at an early stage of development.

Announcing the funding, Minister Humphreys said, “I am delighted to announce a record €27 million in funding under my Department’s Town and Village Renewal Scheme.  This is all about tackling the scourge of vacancy and dereliction in our rural towns and villages.  It’s about taking old buildings and giving them a new lease of life.

“And it’s about rejuvenating the centre of our towns by developing public plazas, town parks, community gardens and sports facilities for the benefit of local families.

“This investment today will breathe new life into rural towns and villages across every single county.

“It’s the largest ever investment under the Town and Village Renewal Scheme and demonstrates my passion and ambition for our rural communities.”

Richie Walsh, Head of Rural Development with Waterford City and County Council added, “This investment shows real confidence in the potential of our rural towns and villages.  From enhancing our public realm spaces, creating dedicated hubs for remote working, and investing in the improvement of building facades and facilitating artwork installations, our rural towns and villages can and will become the heart of our communities once again.”

Minister Humphreys announces significant RRDF funding for Waterford

  • Minister announces €5 million in funding under the Rural Regeneration and Development Fund (RRDF)
  • Minister in Waterford to officially open Enterprise Hubs in Tallow, Lismore, Cappoquin and Villierstown
  • ‘Dungarvan 2040’ also launched in Dungarvan Enterprise Centre

Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys TD was in Waterford yesterday (November 10th) as she announced another tranche of funding from the Rural Regeneration and Development Fund (RRDF) for Waterford.

The town of Cappoquin was one of the main beneficiaries of the funding with the collaboration involving Waterford City and County Council, Waterford Leader Partnership, Cappoquin Community Development Company, Cappoquin Regeneration Company and Tomar Trust being the beneficiary of over €5 million in funding. The focus of attention are the regeneration efforts in Cappoquin town centre.

Waterford City and County Council has already received Category 2 RRDF funding for Cappoquin in the amount of €1.2 million, which was used in acquiring properties, to undertake design work and to advance projects through Part 8 planning processes.  The emphasis of this further funding of over €5 million sees several currently vacant or derelict town centre properties converted or refurbished to new residential or commercial uses. It also supports the significant upgrading of the town’s public realm.

Accompanying the Minister on her visits, Richie Walsh, Head of Rural Development with Waterford City and County Council responded to the funding announcement by saying that the Council was delighted that its funding application had been successful. “Other than the improvements which will flow directly from the funding, it is envisaged that the state investment will also act as a catalyst to further private investment and to a new understanding of how town centres in rural areas can provide a great quality of life for the people who choose to live, work, and socialise there.

“We look forward to working with the community in Cappoquin to ensure that the town gains best value from this investment.”

Today’s visit also builds on the success of the ‘Connected Hubs’ project as announced by the Minister in 2021, which saw 5 hubs across Waterford enhance and add capacity to their remote and co-working infrastructure.

In a busy itinerary, Minister Humphreys cut the ceremonial ribbon at several Enterprise Hubs, showcasing first-hand the extremely important ongoing investment for rural businesses in Waterford where remote working is fast becoming an attractive alternative for many.

Beginning her whistlestop journey through the Déise, the Minister officially opened the Tallow Enterprise Hub and the broader BVEDZ initiative was also declared open for business.

Community enterprise interests in Cappoquin, Tallow, Lismore, and Villierstown came together to form the Blackwater Valley Economic Development Zone (BVEDZ) team – a collaboration involving Waterford Leader Partnership, Tomar Trust, Waterford City & County Council and the four participant communities.  Premises in each of the four participating areas, some of which were previously derelict or unoccupied, have now been developed as Enterprise Hubs and were today officially opened for business by Minister Humphreys.

Speaking at Dungarvan Enterprise Centre at the launch of the “Dungarvan 2040” programme, Town Manager and Director of Services at Waterford City & County Council, Kieran Kehoe said, “These facilities are a key component of the “Dungarvan 2040” development strategy which we are publishing today.  Buildings such as this will provide affordable office space with access to high-speed broadband, reception, and meeting services. Today’s launch fully accords with the Department of Rural & Community Development’s ‘Town Centre First’ and ‘Our Rural Future’ strategy documents.”

Dungarvan 2040 is a concerted and collaborative approach by government agencies, community groups, stakeholders, the local business community and the local authority to deliver a progressive and cohesive approach to Dungarvan’s social and economic development.  Funded under the Town & Village Renewal Scheme it will act as the strategic basis for identifying and prioritising projects for delivery over the next 20 years.

The Dungarvan Enterprise Hub also received funding under the “Connected Hubs” programme and is a central component of the Dungarvan Digital Transformation Hub (DDTH) initiative.

The final component of her itinerary was to visit Clonea Power to officially open the new Community Hub, so aptly now named “Scéal Nua”. The old Clonea Power National School has been lovingly restored by the local community and is now an excellent model of what can be done when a motivated and forward-looking community group becomes involved in the development of community assets and services.

– ENDS –