Scipeáil chuig ábhar

Comhairle Cathrach agus Contae Phort LáirgeComhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge) an t-údarás atá freagrach as rialtas áitiúil i gCathair agus i gContae Phort Láirge, Éire.

Tháinig an eagraíocht i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2014 tar éis toghcháin áitiúla na bliana sin, agus is cumasc í de Chomhairle Cathrach Phort Láirge agus de Chomhairle Contae Phort Láirge, mar a tugadh faoi fhorálacha an Achta um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014.


Ár Ráiteas Misin


Is é ár misean ná Port Láirge a dhéanamh mar an áit is fearr agus is féidir dá mhuintir go léir agus dóibh siúd ar mian leo cónaí, cuairt a thabhairt, obair nó infheistíocht a dhéanamh anseo.

Rialachas

Tá Príomhfheidhmeannach eatramhach i gceannas ar an gComhairle Cathrach agus Contae faoi láthair, An tUasal Ivan Grimes. Tá cúig (5) stiúrthóireacht ann, agus réimse/réimsí freagrachta éagsúla ag gach ceann díobh. Déanann breis is 850 ball foirne bainistíocht na heagraíochta ó lá go lá faoi cheannaireacht an Foireann Bainistíochta Sinsearach.

Tá an Cheanncheathrú Corparáideach lonnaithe i Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge, X91 PK14.

Ivan Grimes, A/CE Foireann Bainistíochta Sinsearach

Is “Oifigigh Phoiblí Ainmnithe” iad an Fhoireann Ardbhainistíochta agus na Baill Tofa araon faoi an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Eolas ar sheirbhísí, freagrachtaí agus feidhmeanna na heagraíochta Is féidir a fháil anseo.

An Chomhairle Iomlánach

An An Chomhairle Iomlánach tagairt do Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ina iomláine, is é suim na gceantracha Comhpháirteach Comarach, Dún Garbhán/Lios Mór agus Ceantar Cathrach Phort Láirge.

Tá ag an gComhairle Iomlánach 32 comhaltaí tofa, gach ceann acu ag déanamh ionadaíochta ar cheann de na ceantair thuasluaite. Tá an baill reatha den Chomhairle i dtoghcháin áitiúla 2024. Toghfar cathaoirleach nua (Méara) agus Leas-Mhéara ag CGB Meitheamh 2024 den Chomhairle Iomlánach.

Tagann an Chomhairle Iomlánach le chéile uair sa mhí ina dhiaidh sin, agus tá cruinnithe sceidealta don dara Déardaoin de gach mí. Ionaid malartacha idir Seomraí na Comhairle i gCathair Phort Láirge agus iad siúd i nDún Garbhán. Níl aon chruinniú den Chomhairle Iomlánach i mí Lúnasa.

Méara Reatha

Toghfar cathaoirleach nua (Méara) agus leas-Mhéara ag CGB Meitheamh 2024 den Chomhairle Iomlánach.

Chun teagmháil a dhéanamh leis an méara, seol ríomhphost le do thoil méara@waterfordcouncil.ie

Léigh níos mó

Tá an próiseas chun cuireadh a thabhairt don Mhéara freastal ar ócáid ​​leagtha amach sa doiciméad thíos.

Prótacal Méara

Coistí um Beartais Straitéiseacha

SPCanna

Feidhmíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge 5 Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPCanna), agus déanann an Stiúrthóir Seirbhíse cuí freastal ar gach ceann díobh.

Roghnaíonn comhaltaí na Comhairle Cathaoirligh na SPCanna ag an CGB. Is fochoistí de chuid Chomhairle Cathrach agus Phort Láirge iad na SPCanna agus caithfidh siad cloí le Buan-Orduithe agus rialacha nós imeachta na Comhairle.

Leigh Nios mo

Grúpa Polasaí Corparáideach

CPG

Is coiste foirmiúil de chuid na Comhairle é an Grúpa Polasaí Corparáideach, ar a bhfuil na Méara an lae agus Cathaoirligh na 5 Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPCanna).

Leigh Nios mo

Pleananna, Tuarascálacha & Straitéisí

Is féidir teacht ar an iliomad Pleananna, Tuarascálacha agus Cáipéisí Straitéise a tháirgeann an Chomhairle ár ndoiciméid alt seo.

Oscailteacht & Trédhearcacht

Tá faisnéis sa rannán um Oscailteacht & Trédhearcacht maidir le hEitic, Saoráil Faisnéise, Soláthar, Nochtadh Cosanta agus mar sin de.

Leigh Nios mo