Scipeáil chuig ábhar

Dréacht-Scéim an Choiste um Beartais Straitéiseacha 2024 -2029


Tá sé beartaithe ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge cúig Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPCanna) a bhunú. Is é cuspóir na gCoistí ionchur a thabhairt do leasanna earnála maidir le cúnamh agus comhairle a thabhairt don Chomhairle maidir le ceapadh, forbairt agus athbhreithniú beartais agus a chur i bhfeidhm.

Is iad seo a leanas na cúig SPC atá molta:

– CPS Forbartha Eacnamaíochta agus Fiontair
– CPS Comhshaoil, Bithéagsúlachta agus Athrú Aeráide
– CPS Iompair agus Bonneagair
– CPS Tithíochta, Pobail, Spóirt & Áineasa
– CPS Pleanála agus Cultúir

Beidh comhaltaí tofa agus ionadaithe ó na hearnálacha seo a leanas i mballraíocht na CPS:

– Talmhaíocht/Feirmeoireacht
– Timpeallacht/Caomhnú
– Forbairt/Tógáil
– Gnó/Tráchtáil
- Ceardchumann
– Pobal/Deonach
– Cuimsiú Sóisialta
- Oideachas

Is féidir an Dréachtscéim SPC a fheiceáil thíos nó is féidir í a iniúchadh ag na láithreacha atá liostaithe thíos idir 9.30rn agus 4in, ón gCéadaoin 17th Iúil 2024 go dtí Dé Céadaoin 21st Lúnasa 2024 (san áireamh).

  • Deasc Seirbhíse do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge
  • Deasc Seirbhíse do Chustaiméirí, An Oifig Cathartha, Dún Garbhán

Is féidir aighneachtaí faoin Dréacht-Scéim a sheoladh chuig Honor Dunphy Uasal, Oifigeach Riaracháin, Oifigí Corparáideacha, Halla na Cathrach, An Meal, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge nó iad a sheoladh ar ríomhphost chuig hdunphy@waterfordcouncil.ie tráth nach déanaí ná 5.00pm Dé Céadaoin 21úst Lúnasa 2024.

Íoslódáil Doiciméad

Scéim an Choiste um Beartais Straitéiseacha 2019 – 2024


Roghnaíonn Cathaoirligh na SPCanna ag an Chomhairle Iomlánach ag an CGB. Is fochoistí de chuid Chomhairle Cathrach agus Phort Láirge iad na SPCanna agus caithfidh siad cloí le Buan-Orduithe agus rialacha nós imeachta na Comhairle.

Is é an córam do chruinniú an ceathrú cuid de líon iomlán chomhaltaí an CPS móide a haon, nó, i gcás nach slánuimhir an ceathrú cuid den líon iomlán sin; is é an córam an chéad slánuimhir eile is airde, móide a haon. As an líon seo ba chóir go mbeadh 3 chomhalta tofa i láthair. Mura bhfuil an Cathaoirleach in ann a bheith i láthair, glacfaidh comhalta tofa eile den CPS a (h)áit.

Tar éis dul i gcomhairle leis an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) agus na Piléir Náisiúnta, agus ag cur san áireamh roghanna sonraithe na gcomhaltaí tofa (a mhéid is féidir), cheadaigh comhaltaí Chathair agus Chontae Phort Láirge an fhormáid seo a leanas do na CPS. Chomhairle ag Cruinniú Mheán Fómhair 2019.

  • Tiocfaidh gach Coiste um Beartas Straitéiseach le chéile a mhinice is gá, agus ceithre huaire sa bhliain ar a laghad, chun déileáil leis an ngnó a shanntar dó. Tabharfar fógra soiléir cúig lá do chruinnithe an CPS agus nuair is féidir beidh sceideal comhaontaithe do chruinnithe.
  • Ainmneoidh na hionadaithe Pobail agus Deonacha, Cuimsiú Sóisialta agus Comhshaoil ​​ag an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Phort Láirge.
  • Sa chás go gcailleann ball SPC 3 chruinniú as a chéile iarrfar ar an gcomhlacht ainmniúcháin duine eile a ainmniú.
  • Is ábhar do gach CPS ar leith iad dátaí, amanna agus láithreacha na gcruinnithe SPC. Is ball ex-officio de gach ceann de na SPCanna é an Méara Iomlánach agus féadfaidh sé freastal ar aon chruinniú den sórt sin dá rogha féin.
  • Cuirfear oiliúint ar fáil do bhaill an CPS. Déanfar feidhmiú gach CPS mar atá leagtha amach i gCiorclán LG 07/2014 maidir le 'Coistí Beartais Straitéisigh Nua (SPCanna) a Bhunú'.

CPS Forbartha Eacnamaíochta & Fiontair


Cathaoirleach: An Clr. Pat Nugent
Stiúrthóir Seirbhísí: Michael Quinn
AinmEarnáil
An Clr. Lola SullivanRialtas Áitiúil
An Clr. Ger BarronRialtas Áitiúil
An Clr. Mary RocheRialtas Áitiúil
An Clr. Pat Mac GearailtRialtas Áitiúil
An Clr. Conor D. Mac AonghusaRialtas Áitiúil
An Clr. Tomás PhelanRialtas Áitiúil
An Clr. Cristiona Ó CeallaighRialtas Áitiúil
An Clr. Stephanie CéitinnRialtas Áitiúil
Oren ByrneGnó
David LaneCeardchumann
Kevin KierseyFeirmeoireacht
Maoliosa Ní ChléirighComhshaol
Garrett WyseCuimsiú Sóisialta
Gerty MurphyPobail & Deonach

CPS Iompair & Infrastruchtúir


Cathaoirleach: An Clr. Tom Cronin
Stiúrthóir Seirbhísí: Fergus Galvin
AinmEarnáil
An Clr. Seamus O DomhnaillRialtas Áitiúil
An Clr. Joe ConwayRialtas Áitiúil
An Clr. Seosamh Ó CeallaighRialtas Áitiúil
An Clr. Seán Ó LaoghaireRialtas Áitiúil
An Clr. Jody PowerRialtas Áitiúil
An Clr. Declan DooceyRialtas Áitiúil
An Clr. Jim GriffinRialtas Áitiúil
An Clr. Mary RocheRialtas Áitiúil
Thomas HoldenForbairt/Tógáil (CIF)
Marian WalshGnó/Tráchtáil
Elaine MullanComhshaol
Farid Ahmad MohammanCuimsiú Sóisialta
Jim FearnáinPobail agus Deonach

CPS Comhshaoil, Bithéagsúlachta & Gníomhaithe Aeráide


 

Cathaoirleach: An Clr. Pat Mac Gearailt
Stiúrthóir Seirbhísí: Fergus Galvin
AinmEarnáil
An Clr. Pat Mac GearailtRialtas Áitiúil
An Clr. Jim GriffinRialtas Áitiúil
An Clr. Cristiona Ó CeallaighRialtas Áitiúil
An Clr. Ger BarronRialtas Áitiúil
An Clr. Damien GeogheganRialtas Áitiúil
An Clr. Joeanne BaileyRialtas Áitiúil
An Clr. Seosamh Ó CeallaighRialtas Áitiúil
An Clr. John HearneRialtas Áitiúil
Tom Ó hÓgáinCeardchumann
Laura O'Brien ForbesFeirmeoireacht
Ithel McKennaComhshaol
Obianuju EkedozieCuimsiú Sóisialta
Mary GreenePobail & Deonach

CPS Tithíochta, Pobail, Cultúir, Dóiteáin, Spóirt & Áineasa


Cathaoirleach: An Clr. Eamonn Quinlan
Stiúrthóir Seirbhísí: Ivan Grimes
AinmEarnáil
An Clr. Dónal BarryRialtas Áitiúil
An Clr. Joeanne BaileyRialtas Áitiúil
An Clr. Conor D. Mac AonghusaRialtas Áitiúil
An Clr. Damien GeogheganRialtas Áitiúil
An Clr. Jason MurphyRialtas Áitiúil
An Clr. Seán PrattRialtas Áitiúil
An Clr. Séamus Ó RiainRialtas Áitiúil
Richie McDonaldForbairt/Tógáil (CIF)
Rosemary KennedyPobail agus Deonach
Vince RellisCuimsiú Sóisialta
Una DunphyCeardchumann
Mike FarrellComhshaol

CPS Pleanála


 

Cathaoirleach: An Clr. Tomás Phelan
Stiúrthóir Seirbhísí: Kieran Kehoe
AinmEarnáil
An Clr. Tomás PhelanRialtas Áitiúil
An Clr. Liam an BhrasaílRialtas Áitiúil
An Clr. Tom CroninRialtas Áitiúil
An Clr. Seánie PowerRialtas Áitiúil
An Clr. Eamon QuinlanRialtas Áitiúil
An Clr. Frank QuinlanRialtas Áitiúil
FolúntasRialtas Áitiúil
FolúntasRialtas Áitiúil
Sean CareyForbairt/Tógáil (CIF)
John GallowayComhshaol
John HeffernanFeirmeoireacht
Niall HarringtonGnó
Mary O'HalloranPobail agus Deonach
Dónal LehaneCuimsiú Sóisialta