Faoin gComhairle

Bunú na hEagraíochta
Is í Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (Comhairle Cathrach agus Contae Phort Lairge) an t-údarás atá freagrach as rialtas áitiúil i gCathair agus i gContae Phort Láirge, Éire. Tháinig an eagraíocht i bhfeidhm ar an 1 Meitheamh 2014 tar éis toghcháin áitiúla na bliana sin, agus is cumasc í de Chomhairle Cathrach Phort Láirge agus de Chomhairle Contae Phort Láirge, mar a tugadh faoi fhorálacha Chonradh na Gaeilge. an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014.

Eolas ar an róil, freagrachtaí agus feidhmeanna na heagraíochta Is féidir a fháil anseo.


Ár Ráiteas Misin
Is é ár misean ná Port Láirge a dhéanamh mar an áit is fearr agus is féidir dá mhuintir go léir agus dóibh siúd ar mian leo cónaí, cuairt a thabhairt, obair nó infheistíocht a dhéanamh anseo.


Riaradh na hEagraíochta
Tá riarachán na Cathrach agus an Chontae i gceannas ar a Príomhfheidhmeannach, Michael Walsh. Tá an cheanncheathrú corparáideach lonnaithe i Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge. Tá 850 ball foirne ag an eagraíocht ó Aibreán 2016.


Méara
An Comhairleoir Joe Conway (Ind) Is é an reatha Méara Chathair agus Chontae Phort Láirge. Toghadh é sa phost ag cruinniú bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge i mí an Mheithimh 2023. Chun teagmháil a dhéanamh leis an méara, seol ríomhphost le do thoil. méara@waterfordcouncil.ie


Socruithe rialachais
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tá Comhairle de 32 chomhalta tofa aige. Déanann breis is 850 ball foirne bainistíocht laethúil na heagraíochta faoi ​​cheannas foirne bainistíochta.

An dá cheann Foireann Bainistíochta Sinsearach agus is iad na Comhaltaí Tofa "Oifigigh Phoiblí Ainmnithe" faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 .


Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha


Doiciméid Bheartais


Cairteacha Custaiméirí & Cód Iompair


Nochtadh Cosanta