Foireann Bainistíochta Sinsearach

Foireann Bainistíochta

Tá struchtúr bainistíochta Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge roinnte i 5 stiúrthóireacht, agus Stiúrthóir Seirbhísí i gceannas ar gach ceann díobh. Tá an Príomhfheidhmeannach, an tUasal Michael Walsh, i gceannas ar an bhfoireann bainistíochta.

Brústocaireacht a Rialáil

Ar thosach feidhme an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, ar an 1 Meán Fómhair 2015, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí a bhfuil Oifigigh Phoiblí Ainmnithe aige faoi alt 6(4) den Acht liosta a fhoilsiú a thaispeánfaidh ainm, grád agus sonraí gearra ar ról agus ar fhreagrachtaí gach “Oifigeach Poiblí Ainmnithe” de chuid an Chomhlachta. comhlacht. Tá dhá chuspóir ag an liosta: 1) Cead a thabhairt do bhaill an phobail na daoine sin atá ina nOifigigh Phoiblí Ainmnithe a shainaithint; agus 2) Mar acmhainn do bhrústocairí a chomhdaíonn tuairisceán ar an gClár a bhféadfadh go mbeadh orthu sonraí Oifigeach Poiblí Ainmnithe a aimsiú.

Leagtar amach anseo thíos na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe do Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge.

gach Ball Tofa de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ina ‘Oifigeach Poiblí Ainmnithe’ faoin Acht seo freisin.


Oifigigh Phoiblí Ainmnithe
Teideal Freagracht Ainm
Stiúrthóir Seirbhísí Bóithre, Uisce & Comhshaol Fergus Galvin
Ceann Airgeadais Airgeadas & Bainistíocht Costas Bernard Pollard
Stiúrthóir Seirbhísí Forbairt Eacnamaíochta Michael Quinn
A. Stiúrthóir Seirbhísí Pleanáil, Corparáideach, Cultúr, AD & IS Pól Mac Eoin
Stiúrthóir Seirbhísí Seirbhísí Tithíochta, Pobail & Éigeandála Ivan Grimes


Príomhfheidhmeannaigh
Teideal Freagracht Ainm
Stiúrthóirí Seirbhísí Bóithre, Uisce & Comhshaol Fergus Galvin
Ceannasaí Airgeadais Airgeadas & Bainistíocht Chostála Bernard Pollard
Stiúrthóirí Seirbhísí Forbairt Eacnamaíoch Michael Quinn
Stiúrthóirí Seirbhísí Gn. Pleanáil, Seirbhísí Corporáideacha, TFC, Acmhainní Daonna & Cultúr Pól Mac Eoin
Stiúrthóirí Seirbhísí Tithíocht, Pobail & Seirbhísí Éigeandála Ivan Grimes

 

Cód Trédhearcachta
Tá cód ullmhaithe agus foilsithe ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i.e. ar a dtugtar an "Cód Trédhearcachta", ina leagtar amach conas is féidir le comhlachtaí poiblí ábhartha áirithe, amhail grúpaí comhairleacha aireachta, a ngníomhaíochtaí a sheoladh ar bhealach trédhearcach. Trí chloí leis an gCód Trédhearcachta, chomhlíonfadh cumarsáidí laistigh de na comhlachtaí sin an díolúine ón gceanglas maidir le clárú agus tuairisciú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta.


Seol gach fiosrúchán tosaigh chuig Seirbhísí do Chustaiméirí ag déan teagmháil uswaterfordcouncil.ie nó glaoigh 0818 10 20 20

* Foilsítear an fhaisnéis seo de réir 'An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015' - sonraí Oifigigh Phoiblí Ainmnithe - Alt 6(4) den Acht sin.
Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, féach ar www.lobbying.ie