Scéim an Choiste um Beartais Straitéiseacha 2019 – 2024 (SPCanna)

Feidhmíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge 5 Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPCanna), agus déanann gach ceann díobh freastal orthu Stiúrthóir Seirbhíse. Roghnaíonn Cathaoirligh na SPCanna ag an Comhairle ag an CGB. Is fochoistí de chuid Chomhairle Cathrach agus Phort Láirge iad na SPCanna agus caithfidh siad cloí le Buan-Orduithe agus rialacha nós imeachta na Comhairle.

Is é an córam do chruinniú an ceathrú cuid de líon iomlán chomhaltaí an CPS móide a haon nó, i gcás nach slánuimhir an ceathrú cuid den líon iomlán sin; is é an córam an chéad slánuimhir eile móide a haon. As an líon seo ba chóir go mbeadh 3 chomhalta tofa i láthair. Mura bhfuil an Cathaoirleach in ann a bheith i láthair, glacfaidh comhalta tofa eile den CPS a (h)áit.

Tar éis dul i gcomhairle leis an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) agus na Piléir Náisiúnta, agus ag cur san áireamh roghanna sonraithe na gcomhaltaí tofa, (chomh fada agus is féidir), cheadaigh comhaltaí Chathair Phort Láirge an fhormáid seo a leanas do na CPS agus An Chomhairle Contae ag Cruinniú Meán Fómhair 2019.

Tiocfaidh gach Coiste um Beartais Straitéiseacha le chéile a mhinice is gá, agus ceithre huaire sa bhliain ar a laghad, chun déileáil leis an ngnó a shanntar dó. Tabharfar fógra soiléir cúig lá do chruinnithe an CPS agus nuair is féidir beidh sceideal comhaontaithe do chruinnithe.

Ainmneoidh Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Phort Láirge na hionadaithe Pobail agus Deonacha, Cuimsiú Sóisialta agus Comhshaoil, faoi réir fhaomhadh na n-ionadaithe comhshaoil ​​ag an gColún Náisiúnta Comhshaoil. Iarrfar ar ghrúpaí earnála ainmniúcháin a chur isteach laistigh de 4 seachtaine.

Sa chás go gcailleann ball SPC 3 chruinniú as a chéile iarrfar ar an gcomhlacht ainmniúcháin duine eile a ainmniú. Eiseoidh an Stiúrthóir ábhartha rabhadh tar éis do chomhalta gan freastal ar 2 chruinniú as a chéile gan chúis.

Is ábhar do gach CPS ar leith iad dátaí, amanna agus láithreacha na gcruinnithe SPC. Is ball ex-officio de gach ceann de na CPS é an Méara Iomlánach agus féadfaidh sé freastal ar aon chruinniú dá leithéid dá rogha féin.

Cuirfear oiliúint ar fáil do bhaill an CPS. Déanfar feidhmiú gach CPS mar atá leagtha amach i gCiorclán LG 07/2014 maidir le 'Coistí Beartais Straitéisigh Nua (SPCanna) a Bhunú'.

CPS Forbartha Eacnamaíochta agus Fiontair - Cathaoirleach: An Clr. Pat Nugent
Michael Quinn - Stiúrthóir Seirbhísí

Ainm Earnáil
An Clr. Lola Sullivan Rialtas Áitiúil
An Clr. Ger Barron Rialtas Áitiúil
An Clr. Mary Roche Rialtas Áitiúil
An Clr. Pat Mac Gearailt Rialtas Áitiúil
An Clr. Conor D. Mac Aonghusa Rialtas Áitiúil
An Clr. Tomás Phelan Rialtas Áitiúil
An Clr. Cristiona Ó Ceallaigh Rialtas Áitiúil
An Clr. Stephanie Céitinn Rialtas Áitiúil
Oren Byrne Gnó
David Lane Ceardchumann
Kevin Kiersey Feirmeoireacht
Maoliosa Ni Chleirigh Comhshaol
Garrett Wyse Cuimsiú Sóisialta
Gerty Murphy Pobail & Deonach

SPC Comhshaoil, Bithéagsúlachta agus Gníomhaithe ar son na hAeráide - Cathaoirleach: An Clr. John Hearne
Fergus Galvin - Stiúrthóir Seirbhísí
Ainm Earnáil
An Clr. Pat Mac Gearailt Rialtas Áitiúil
An Clr. Jim Griffin Rialtas Áitiúil
An Clr. Cristiona Ó Ceallaigh Rialtas Áitiúil
An Clr. Ger Barron Rialtas Áitiúil
An Clr. Damien Geoghegan Rialtas Áitiúil
An Clr. Joeanne Bailey Rialtas Áitiúil
An Clr. Seosamh Ó Ceallaigh Rialtas Áitiúil
An Clr. John Hearne (Cathaoirleach) Rialtas Áitiúil
Tom Ó hÓgáin Ceardchumann
Laura O'Brien Forbes Feirmeoireacht
Ithel McKenna Comhshaol
Obianuju Ekedozie Cuimsiú Sóisialta
Mary Greene Pobail & Deonach

CPS Iompar & Bonneagar - Cathaoirleach: An Clr. Tom Cronin
Fergus Galvin - Stiúrthóir Seirbhísí
Ainm Earnáil
An Clr. Seamus O Domhnaill Rialtas Áitiúil
An Clr. Joe Conway Rialtas Áitiúil
An Clr. Seosamh Ó Ceallaigh Rialtas Áitiúil
An Clr. Seán Ó Laoghaire Rialtas Áitiúil
An Clr. Jody Power Rialtas Áitiúil
An Clr. Declan Doocey Rialtas Áitiúil
An Clr. Jim Griffin Rialtas Áitiúil
An Clr. Mary Roche Rialtas Áitiúil
An Clr. Declan Clune Rialtas Áitiúil
Thomas Holden Forbairt/Tógáil (CIF)
Marian Walsh Gnó/Tráchtáil
Elaine Mullan Comhshaol
Farid Ahmad Mohamman Cuimsiú Sóisialta
Jim Fearnáin Pobail agus Deonach

CPS Tithíochta, Pobail, Cultúir, Dóiteáin, Spóirt & Áineasa - Cathaoirleach: An Clr. Eamonn Quinlan
Ivan Grimes - Stiúrthóir Seirbhísí
Ainm Earnáil
An Clr. Dónal Barry Rialtas Áitiúil
An Clr. Joeanne Bailey Rialtas Áitiúil
An Clr. Conor D. Mac Aonghusa Rialtas Áitiúil
An Clr. Damien Geoghegan Rialtas Áitiúil
An Clr. Jason Murphy Rialtas Áitiúil
An Clr. Seán Pratt Rialtas Áitiúil
An Clr. Séamus Ó Riain Rialtas Áitiúil
An Clr. Eamon Quinlan Rialtas Áitiúil
An Clr. Adam Wyse Rialtas Áitiúil
Richie McDonald Forbairt/Tógáil (CIF)
Rosemary Kennedy Pobail agus Deonach
Vince Rellis Cuimsiú Sóisialta
Una Dunphy Ceardchumann
Mike Farrell Comhshaol

CPS Pleanála - Cathaoirleach: An Clr. Tomás Phelan
Kieran Kehoe - Stiúrthóir Seirbhísí
Ainm Earnáil
An Clr. Tomás Phelan(Cathaoirleach) Rialtas Áitiúil
An Clr. Liam an Bhrasaíl Rialtas Áitiúil
An Clr. Tom Cronin Rialtas Áitiúil
An Clr. Seánie Power Rialtas Áitiúil
An Clr. Eamon Quinlan Rialtas Áitiúil
An Clr. Frank Quinlan Rialtas Áitiúil
An Clr. David Daniels Rialtas Áitiúil
An Clr. Mairéad Tobin Rialtas Áitiúil
Sean Carey Forbairt/Tógáil (CIF)
John Galloway Comhshaol
John Heffernan Feirmeoireacht
Niall Harrington Gnó
Mary O'Halloran Pobail agus Deonach
Dónal Lehane Cuimsiú Sóisialta