Scipeáil chuig ábhar

Déanann PPN Phort Láirge Seirbhís Deich mBliana do Phobail a Cheiliúradh

Lógó PPNIs é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Phort Láirge an comhlacht ainmnithe líonraithe agus ionadaíochta de ghrúpaí pobail, eagraíochtaí & clubanna srl. i gCathair & Contae Phort Láirge.

Sroicheann PPNanna deich mbliana ar an bhfód go náisiúnta i mbliana agus an tseachtain seo táimid ag PPN Phort Láirge ómós don tseirbhís deich mbliana atá curtha ar fáil againn do phobail ar fud Phort Láirge.

Ghabh Muriel Tobin, Comhordaitheoir PPN Phort Láirge, buíochas.

“Tá an t-ádh dearg orm a bheith in éineacht le PPN Phort Láirge ó bunaíodh é agus chonaic mé fás, athléimneacht agus comhtháthú suntasach ár bpobal in amanna dúshlánacha áirithe. Neartaíodh ár gcomhpháirtíochtaí le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Ionadaithe Tofa, Ionadaithe PPN agus comhoibrithe le deich mbliana anuas, rud a fhágann gur áit iontach í Port Láirge le cónaí ann, le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air. Buíochas ó chroí lenár mbaill, baill na Rúnaíochta atá caite & reatha, ionadaithe & foireann, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge agus an DRCD as deich mbliana tacaíochta”.

Agus muid ag léiriú agus ag tacú le guth Chonradh na Gaeilge níos mó ná 700 ballghrúpaí, léiríonn sé seo ar a laghad 5,000 daoine i mbun gníomhaíochta pobail laistigh den teaghlach PPN Phort Láirge inár gContae.

Go heacnamaíoch, cuireann oibrithe deonacha go mór le creatlach shochaí na hÉireann agus, ag luacháil íseal de €15 in aghaidh na huaire, is féidir linn ranníocaíocht choimeádach na n-oibrithe deonacha seo i bPort Láirge a mheas i measc chomhaltaí an PPN ag € 3.9 milliún in aghaidh na bliana, mura n-oibríonn siad ach 1 uair an chloig in aghaidh na seachtaine an ceann, agus déanann a bhformhór níos mó ná seo.

Bunaíodh PPNanna faoin Acht Rialtais Áitiúil 2014 agus tá méadú tagtha orthu ó 11,962 grúpa go 19,950 in 2023, rud a léiríonn an fás atá againn. Is léiriú suntasach é seo ar ghníomhaíocht pobail inár stát agus tá sé faoi stiúir PPNanna chun cumhacht agus guth a sholáthar ag leibhéal áitiúil, ag soláthar oiliúna, maoinithe faisnéise agus comhairliúcháin don phobal.

Tá deireadh le PPN Phort Láirge 50 Bhain ionadaithe a bhí ar choistí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge agus Boird eile nach iad a dhéanann ionadaíocht ar son guth deonach Phort Láirge agus an phobail leas mór as tiomantas na n-ionadaithe le deich mbliana anuas. Má tá suim agat ionadaíocht a dhéanamh ar do phobal ar bhoird/choistí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, féach ar an leathanach folúntais ar ár suíomh Gréasáin agus ar nuachtlitreacha ár mball.

Dúirt Frank Nolan, Coiste Rúnaíochta PPN Phort Láirge,

“Le linn mo thréimhse mar bhall den Rúnaíocht PPN, ba mhór an pléisiúr dom freastal ar Ghrúpaí Pobail ar fud Phort Láirge. Le deich mbliana anuas, tá na buntáistí iontacha feicthe agam. Is mol lárnach pobail é an PPN, a thacaíonn lenár gcontae éagsúil agus bríomhar. Is í Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ár bpríomhpháirtí, agus táimid ag tnúth le leanúint lenár gcaidreamh den scoth chun seirbhís dheonach den chéad scoth, tacaíocht, faisnéis agus treoir a sholáthar”.

Tá bliain eile de na Dámhachtainí Pobail & Deonacha á cheiliúradh againn i mbliana freisin, an t-aon ardán i bPort Láirge a aithníonn agus a cheiliúrann tiomantas agus beogacht na hearnála pobail agus deonacha agus luach na ranníocaíochta deonacha a dhéanann grúpaí pobail agus deonacha agus oibrithe deonacha.

Sinéad BreathnachSinsearach, An Roinn Pobail & SpóirtDúirt Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge,

"Comhghairdeas chuig PPN Phort Láirge ar thionacht rathúil agus éifeachtach 10 mbliana anseo i bPort Láirge. Is é an PPN an príomhnasc trína nascann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge leis na hearnálacha pobail, deonacha, comhshaoil ​​agus cuimsithe sóisialta agus is príomhpháirtí leasmhar luachmhar í chun cur ar chumas pobail páirt a ghlacadh i gceapadh polasaí agus maoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí éagsúla na Comhairle. Tá an t-ádh dearg orainn a leithéid de fhoireann rúnaíochta agus riaracháin iontach a bheith ag obair go dlúth agus go dearfach linn le 10 mbliana anuas, agus táimid ag tnúth le leanúint leis an gcomhoibriú rathúil seo amach anseo."

Maoiniú: NÍ MÓR do ghrúpaí/eagraíochtaí/clubanna pobail srl a bheith cláraithe le PPN Phort Láirge chun go mbreithneofar iad do dheontais áitiúla agus náisiúnta is mó amach anseo, áit a bhfaighidh tú uimhir uathúil PPN a bheidh ag teastáil mar chuid d’iarratais. Mura bhfuil sé sin déanta agat cheana féin, moltar duit clárú chomh luath agus is féidir. Cláraigh ar líne ag www.waterfordppn.ie nó déan teagmháil le Muriel Tobin nó Alison De Paor ag waterfordppn@gmail.com , 058 21198/058 21803

“Déanfar Comóradh 10 mBliana na PPNanna a cheiliúradh go Náisiúnta ag Comhdháil Náisiúnta PPN na bliana seo, a bheidh á hóstáil ag PPN Luimnigh, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le tacaíocht ón DRCD.

Ag breathnú chun cinn, molaimid duit féin agus do dhaoine eile a bheith linn chun leanúint ar aghaidh leis an turas chuig cuimsiú níos fearr, cumasú agus ionadaíocht leasanna pobail.

"Le chéile táimid níos láidre"

Cur isteach ar an Líne Theileafóin

Línte Fón síosTabhair faoi deara le do thoil go bhfuil fadhbanna ag baint lenár línte gutháin seachtracha, lena n-áirítear 0818 10 20 20.

Táimid ag obair chun an cheist seo a réiteach chomh tapa agus is féidir. Idir an dá linn, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag déan teagmháil uswaterfordcouncil.ie nó trínár mbealaí meán sóisialta.

Go raibh maith agat as do thuiscint.

Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil slánuimhir

Cas Éadáil EochrachWCCC 24/412 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime maidir le tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil turnkey

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag iarraidh árasáin agus tithe 1, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa a cheannach le haghaidh tithíocht shóisialta trí fhorbairtí turnkey i gCathair & Contae Phort Láirge.

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge mar sin ag lorg léirithe spéise ó fhorbróirí príobháideacha agus ó chonraitheoirí tógála do thograí tithíochta le ceadanna d’árasáin agus tithe 1-, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa nó i gCathair Phort Láirge agus i mbailte agus sráidbhailte laistigh de Chontae Phort Láirge. Féadfaidh na réadmhaoine a bheith ina bhforbairtí nua nó ina réadmhaoin a d’fhéadfaí a athnuachan.

Caithfidh gach ceannach tithíochta sóisialta a bheith ceadaithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tabhair faoi deara go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil thíos.

Ní mór Léirithe Suime a chur ar ais marcáilte go soiléir WCCC 24/412 Tithíocht chuig:

WCCC 24/412 Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

WCCC 24/413 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht inacmhainne a sholáthar trí éadáil turnkey a cheannach roimh ré

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge maidir le soláthar tithe nua do thithíocht inacmhainne i gCathair Phort Láirge, de réir fhorálacha an Achta um Thithíocht Inacmhainne 2021.

Sa ghlao seo, táthar ag iarraidh ar thógálaithe tithe agus ar fhorbróirí tithíochta machnamh a dhéanamh ar réadmhaoin le cead pleanála a thairiscint d’údaráis áitiúla faoi shocrú sláncheannaigh roimh ré. Déanfar an íocaíocht nuair a bheidh sé críochnaithe. Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh feidhm ag na ceanglais faoi Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú ar an ngnáthbhealach le gach togra.

Forálann Acht na dTithe Inacmhainne 2021 go bhféadfaidh Údaráis Áitiúla teaghaisí inacmhainne a fháil, a thógáil nó a chur faoi deara iad a thógáil ar féidir iad a dhíol ina dhiaidh sin le hiarratasóirí incháilithe (arna measúnú ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge) trí chomhaontuithe díolachán díreach idir ceannaitheoirí agus forbróirí.

Soláthróidh an Ciste Tithíochta Inacmhainne atá maoinithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fóirdheontas (bunaithe ar chritéir socraithe mar atá leagtha amach thíos) a laghdóidh costas tí do cheannaitheoirí céaduaire nó dóibh siúd atá ag lorg tús úr. Coimeádfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge sciar cothromais de suas le 30% den áit chónaithe.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta measúnú agus faomhadh ar gach aighneacht a dhéanfar faoin Léiriú Suime seo. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil ó thíos.

Ní mór Léirithe Suime a sheoladh ar ais le marc soiléir WCCC 24/413/Tithíocht chuig:

WCCC 24/413/Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

Foireann Tionscadail ag Obair ar Fhéarbhealach Nua a Sheachadadh idir Dún Garbhán agus Mala, chun an Limistéar Staidéir a Leathnú

Scrúdaíonn foireann tionscadail atá ag obair ar fhéarbhealach nua a sheachadadh idir Dún Garbhán agus Mala an acmhainneacht atá ag an nGlasbhealach chun tacú le taisteal inbhuanaithe.

Dheimhnigh Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gcomhpháirtíocht le Bonneagar Iompar Éireann inniu go dtabharfar faoi staidéar féidearthachta breise ar Ghlasbhealach Dhún Garbhán go Mala.

Is pointe ríthábhachtach cinnteoireachta é an próiseas roghnaithe roghanna agus sula gcuirfear an próiseas seo chun cinn tuilleadh agus sula gcuirtear deireadh leis, rinneadh cinneadh athmheasúnú a dhéanamh ar na roghanna indéanta idir Dún Garbhán agus Mala. Bainfidh an fhoireann tionscadail úsáid as míonna an tsamhraidh chun plean straitéiseach an tionscadail a mheas lena chinntiú go bhfuil sé sa riocht is fearr chun dul chun cinn rathúil a dhéanamh tríd an bpróiseas pleanála amach anseo agus ar aghaidh go dtí an seachadadh. Cinnteoidh an t-athbhreithniú féidearthachta freisin go bhfanann an tionscadal comhsheasmhach le beartais náisiúnta nuashonraithe.

Chomh maith le heispéireas turasóireachta a chruthú a thacaíonn le forbairt eacnamaíoch an réigiúin, tá an cumas ag an mbonneagar glas seo, a bhfuiltear ag súil leis go mór, pobail a nascadh le príomhionaid oibre, staidéir agus áineasa. Cuspóir tábhachtach den tionscnamh glas seo is ea úsáid a bhaint as infrastruchtúr stairiúil agus oidhreacht thógtha atá ann cheana féin chun daoine a nascadh lena n-ionaid daonra áitiúla, lena bpáirceanna spóirt agus lena scoileanna.

Mar gheall ar fhorbairt bhreise ar bheartas náisiúnta maidir le roghanna iompair inbhuanaithe atá sábháilte agus leithscartha a sholáthar, déanfaidh foireann an tionscadail athbhreithniú ar an limistéar staidéir lena chinntiú go mbaintear lánúsáid as na cuspóirí maidir le pobail áitiúla a nascadh le príomhsheirbhísí agus aistriú modha a chumasú ar an tionscadal.

Nuair a bheidh an staidéar féidearthachta críochnaithe, agus ag brath ar mhaoiniú leanúnach a bheith ar fáil, meastar go rachaidh an scéim ar aghaidh chuig measúnú dearaidh agus comhshaoil, sula lorgaítear cead pleanála. Tá an cur chuige seo ag teacht le treoirlínte nua Bhonneagar Iompair Éireann (TII) agus lena dtacaíocht, tá Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta don bhonneagar glas ríthábhachtach seo a fhorbairt.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na páirtithe leasmhara pobail ar fud Chontae Phort Láirge agus Chontae Chorcaí a ghlac am le dul i dteagmháil le Foireann an Tionscadail. Bhí an t-eolas áitiúil seo thar a bheith luachmhar maidir le héabhlóid an tionscadail glasbhealaí seo a threorú. Táimid buíoch as stóinseacht na rannpháirtíochta seo, agus leanfaimid ag obair go dlúth leis an bpobal agus muid ag leathnú amach an réimse staidéir chun roghanna éagsúla a fhiosrú.

De réir mar a fhorbróidh an tionscadal, beidh nuashonruithe tionscadail ar fáil ag Féarbhealach Mala go Dún Garbhán – Oifig Bóithre Náisiúnta Chorcaí (NRO) (corkrdo.ie) agus déanfar aon chomhairliúcháin phoiblí ar an limistéar staidéir amach anseo a fhógairt in am trátha.

Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh – Dúnadh Bóthair Sealadach

Bóthar na Mainistreach – Dúnadh Sealadach Bóthair

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt.

Maoinítear oibreacha Bonneagair Phoiblí na gCéanna Thuaidh le hinfheistíocht phoiblí de €207m, lena n-áirítear €100.6m de mhaoiniú ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF) agus tar éis faomhadh na Comh-aireachta, €70m breise ón Roinn Iompair tríd an Údarás Náisiúnta Iompair. NTA).

Áirítear leis na hoibreacha bealaí rochtana ilmhódacha feabhsaithe, mol iompair phoiblí lena n-áirítear athlonnú stáisiún traenach Phort Láirge go dtí na Céanna Thuaidh, droichead iompair inbhuanaithe agus córas fairsing cosanta tuilte.

Nascfaidh an droichead iompair inbhuanaithe an stáisiún traenach athlonnaithe le bonneagar nua siúil agus rothaíochta. Laghdóidh na hoibreacha seo, trí bhonneagar feabhsaithe agus comhtháite taistil inbhuanaithe agus gníomhach, an spleáchas ar charranna príobháideacha agus éascóidh siad modhanna eile iompair dóibh siúd a fhaigheann rochtain ar lár na cathrach.

Tá conarthaí ar leith do stáisiúin pumpála uisce bréan agus stoirme nua tugtha chun críche anois.

Rachaidh an chéad chéim eile d’oibreacha bonneagair bóithre ar aghaidh go ceantar Bhóthar na Mainistreach i mBruach an Chalaidh. Teastaíonn dúnadh sealadach bóthair de bharr obair thochailte domhain ar Bhóthar na Mainistreach. Chun cur isteach a íoslaghdú, tá na hoibreacha seo sceidealaithe le linn laethanta saoire samhraidh na scoile. Éascófar rochtain áitiúil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu laistigh den limistéar dúnta (féach na poncanna dearga thuas) ach ní cheadaítear aon tréthrácht.

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt. Lean le do thoil gach treochomhartha agus bain úsáid as trasrianta coisithe ainmnithe.

Gabhann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.

-méid-

Cur isteach ar an Líne Theileafóin

Línte Fón síosNuashonrú: 9:44am – Tá na línte gutháin ar ais ag obair.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil fadhbanna ag baint lenár línte gutháin seachtracha, lena n-áirítear 0818 10 20 20.

Táimid ag obair chun an cheist seo a réiteach chomh tapa agus is féidir. Idir an dá linn, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag déan teagmháil uswaterfordcouncil.ie nó trínár mbealaí meán sóisialta.

Go raibh maith agat as do thuiscint.

Siúlóid Ghleann Áine – dúnadh sealadach

Siúlóid Anne Valley

De bharr oibreacha cothabhála riachtanacha, beidh cuid de Shiúlóid Ghleann Áine dúnta go sealadach, ó Luan go hAoine go dtí deireadh mhí an Mheithimh.

Sonraí Dúnadh:

 • Rannóg Dúnta: Príomh-charrchlós go dtí carrchlós an Chaisleáin
 • Rannóg Oscailte: Tá carrchlós an Chaisleáin go Baile Áine fós inrochtana

Tréimhse Dúnta: Luan go hAoine go dtí deireadh mhí an Mheithimh.

Gabhaimid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht dá bharr, agus gabhaimid buíochas leat as do thuiscint.

Bhuaigh GIY Ireland Gradaim Dhigiteacha Phort Láirge 2024

Bhuaigh GIY Gradam LEO

Tá áthas ar Oifig Fiontair Áitiúil Phort Láirge, in éineacht le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge GIY Ireland a fhógairt mar Bhuaiteoir Iomlán Ghradaim Dhigiteach Phort Láirge 2024.

An searmanas, a bhí ar siúl in Óstán Dooley's Dé hAoine 7th Bhí sé mar aidhm ag mí an Mheithimh aitheantas agus luach saothair a thabhairt do FBManna atá lonnaithe i gCo. Phort Láirge a d'fhorbair a n-ardáin ríomhthráchtála agus digiteacha mar chuid dá dtairiscint táirgí. Bhí na gradaim oscailte do gach gnó a raibh níos lú ná 50 fostaí lánaimseartha acu lonnaithe i gContae Phort Láirge.

Tugann GIY Ireland, an buaiteoir foriomlán, cumhacht do dhaoine aonair ar fud an domhain saol níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe a chaitheamh trí chuid dá mbia féin a fhás. Is é an sprioc atá aige ná breis agus 100 milliún duine a spreagadh faoi 2030, chun dul i mbun fás bia sa bhaile, ar scoil, san obair agus laistigh dá bpobal. Tá sé mar aidhm aige pobal domhanda saothróirí bia a chothú chun rannchuidiú le córas bia inbhuanaithe.

Is léir go raibh áthas ar Michael Kelly, bunaitheoir, an gradam a bhuachan, “Is gníomhaíocht ríthábhachtach é ábhar oideachais a sheachadadh trínár gcuid bealaí digiteacha chun daoine a thiomáint i dtreo iompraíochtaí nua maidir le bia, go háirithe iad a spreagadh chun cuid dá mbia féin a fhás. Táimid chomh bródúil gur tugadh luach saothair do na hiarrachtaí seo inniu. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le foireann an OFÁ as an gcabhair ar fad a thug siad thar na blianta.”

Ba iad na buaiteoirí i ngach catagóir dámhachtana:

 1. Suíomh Gréasáin Gnó le Gnó is Fearr

Dúch Ealaíne Sráide

 1. An Suíomh Gréasáin is Fearr ó Ghnó go Custaiméir

Grianghraf Irina Duane

 1. Suíomh Gréasáin Ríomhthráchtáil is Fearr

Fillte i Kindness

 1. Suíomh Gréasáin Easpórtála is Fearr

Klearcom

 1. Is fearr sna meáin shóisialta

GIY Éireann

Fuair ​​buaiteoir gach catagóir €1,000 i dtreo comhairle theicniúil, grianghrafadóireacht, físghrafaíocht agus margaíocht. Fuair ​​an buaiteoir foriomlán €2,500 in airgead tirim.

Gareth Evans, Ceann Fiontair le Oifig Fiontair Áitiúil Phort Láirge bhí an-áthas orainn le cáilíocht agus le caighdeán na n-iontrálacha, “Is é seo ár 3rd Dámhachtainí Digiteacha agus mo chéad. Tar éis labhairt leis na moltóirí le linn an phróisis, bhí siad thar a bheith tógtha le cáilíocht agus líon na n-iontrálacha. Toisc go bhfuil an chathair is sine in Éirinn lonnaithe i bPort Láirge, tá agus is contae nuálaíoch é Port Láirge ar gá dó oiriúnú go minic. Is iontach an rud é an spiorad nuálaíoch sin a fheiceáil ag leanúint ar aghaidh le grúpa úr eile d’iontrálacha agus buaiteoirí, ag léiriú an tallann iontach atá againn, agus áit iontach Phort Láirge do smaointe nua.

“Cuireann na Dearbháin Oiliúna agus Trádála Ar Líne ar chumas ár gcliaint aistriú chuig samhail díolacháin dhigitigh agus ardáin bhreise fógraíochta. Bhain na forbairtí seo luach saothair airgeadais amach do go leor, gan trácht ar shruth ioncaim agus fás a chinntiú thar na blianta. Níl sna gradaim ach reo ar an gcíste, agus deis acu moladh poiblí a thabhairt dóibh.”

Le haghaidh tuilleadh eolais lean an nasc seo www.localenterprise.ie/Port Láirge, déan teagmháil le LEO Phort Láirge ag 051 849905 nó seol ríomhphost chuig eolas@leo.waterfordcouncil.ie

Torthaí Deiridh Thoghcháin Áitiúla Phort Láirge 2024

Tá na 32 suíochán ar fad ar Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge líonta anois.

Toghcheantar na Trá Móire / Chathair Phort Láirge Thiar (6)

Tofa:

Lola O'Sullivan (FG)

Joe Kelly (Ind)

Joe Conway (Ind)

Blaise Hannigan (Ind)

Jim Griffin (SF)

Eamon Quinlan (FF)

https://bit.ly/Results-TramoreWaterfordCityWest

 

Toghcheantar Chathair Phort Láirge Thoir (6)

Tofa:

Declan Barry (Ind)

David Daniels (Ind)

Pat Fitzgerald (SF)

Adam Wyse (FF)

Jim Darcy (FG)

Mary Roche (SD)

https://bit.ly/Results-WaterfordEast

 

Toghcheantar Áitiúil Chathair Phort Láirge Theas (6)

Tofa:

John Hearne (SF)

Donal Barry (Ind)

Jason Murphy (FF)

Seamus Ryan (Saotharlann)

Frank Quinlan (FG)

Joeanne Bailey (SF)

https://bit.ly/Results-WaterfordSouth

 

Toghcheantar Dhún Garbhán (6)

Tofa:

Damien Geoghegan (FG)

Conor D McGuinness (SF)

Tom Cronin (FF)

Pat Nugent (FG)

Tomás Phelan (Saotharlann)

Joe O'Riordan (Ind)

https://bit.ly/Results-Dungarvan

 

Toghcheantar Phort Lách / Chill Mhic Thomáisín (5)

Tofa:

Seán Ó Laoi (FF)

Seanie Power (FG)

Liam An Bhrasaíl (FG)

Declan Clune (Ind)

Catherine Burke (SF)

https://bit.ly/Results-PortlawKilmacthomas

 

Toghcheantar Lios Mór (3)

Tofa:

John Pratt (Saotharlann)

Niamh O Donovan (FG)

Donnachadh Mulcahy (SF)

https://bit.ly/Results-Lismore

 

Torthaí Toghchán Phort Láirge – Baill Tofa (arcgis.com)

-méid-

Eolas fíor-ama ar Mhol Toghcháin Phort Láirge

Go dtí seo tá 8 suíochán líonta i dToghcháin Phort Láirge 2024.

Le 24 suíochán fágtha, faigh eolas fíor-ama nuair a bhíonn na suíocháin sna sé LEAnna i bPort Láirge líonta.

 • Lios Mór
 • Cill Mhic Thomáisín i bPort Lách
 • Trá Mhór – Iarthar Chathair Phort Láirge
 • Cathair Phort Láirge Thoir
 • Cathair Phort Láirge Theas
 • Dún Garbhán

Tá Comhaireamh a Trí do Lios Mór agus Oirthear Chathair Phort Láirge faoi lánseol, agus tá Comhaireamh a Dó do gach LEA eile ar siúl.

https://bit.ly/SeatsUpdate

-méid-

Torthaí Toghcháin Áitiúla Phort Láirge 2024 ar an Áireamh is Déanaí

Suíocháin líonta go dtí seoSna huaireanta tosaigh Dé Domhnaigh 9 Meitheamh, d’fhógair an Ceann Comhairimh Toghcháin Áitiúla, Paul Johnston, torthaí an chéad chomhairimh de chúig Thoghcheantar Áitiúil agus an dara comhaireamh do Thoghcheantar an Leasa Mhóir i dToghcháin Áitiúla Phort Láirge 2024.

 • sa Toghcheantar Lios Móir, níor shroich aon iarrthóirí an cuóta de 1,289 agus d’fhógair an Ceann Comhairimh go gcuirfí tús le Comhaireamh a Dó gan mhoill. Níor measadh go raibh aon iarrthóirí tofa sa dara comhaireamh. Fágadh Declan Doocey (FG) as an áireamh agus 568 vóta le hathdháileadh i gCorta a Trí ag tosú ag 9am Dé Domhnaigh.
 • sa Toghcheantar Phort Lách-Cill Mhic Thomás, sháraigh na Comhairleoirí Liam Brazil (FG) agus Seánie Power (FG) ina suí an cuóta de 1,299 le 1,982 agus 1,554 faoi seach agus atoghadh an bheirt acu. Cuirfear tús le comhaireamh a dó maidin Dé Domhnaigh.
 • sa Trá Mhór – Toghcheantar Chathair Phort Láirge Thiar, Tá 17 iarrthóir san iomaíocht sa bharda sé shuíochán agus bhí Lola O’Sullivan (FG) ar bharr na vótaíochta le 1,313 vóta. Cuirfear tús le comhaireamh a dó ag 9am maidin Dé Domhnaigh.
 • In Cathair Phort Láirge Thoir bharda, D’éirigh le David Daniels (Ind) le 1,331 ar an gcéad chomhaireamh mar aon le Declan Barry (Ind) le 1,257.
 • sa Cathair Phort Láirge Theas LEA, bhí cúig iarrthóir déag san iomaíocht 6 shuíochán agus Donal Barry (Ind) ag barr na vótaíochta le 1,291 agus measadh tofa.
 • sa Toghcheantar Áitiúil Dhún Garbhán, Tá 16 iarrthóir ag dul san iomaíocht 6 shuíochán. Toghadh ar an gcéad chomhaireamh, tar éis dó an cuóta a shárú, bhí na Comhairleoirí Damien Geoghegan (FG) ina suí le 1,584 vóta agus Conor D.McGuinness (SF) le 1,408.
 • Thosaigh Comhaireamh a Trí do Lios Mór agus Comhaireamh a Dó do gach LEA eile maidin Dé Domhnaigh ag 9am.

Le haghaidh torthaí comhairimh cothrom le dáta tabhair cuairt https://bit.ly/Results-WaterfordElections2024

-méid-