Scipeáil chuig ábhar

Microgreens a Fhás sa Bhaile

Bígí linn do cheardlann tharraingteach áit a bhfoghlaimeoidh tú na bunghnéithe a bhaineann le fás na ‘glasraí mearbhia’ seo – micrighlasa i do theach féin, atá foirfe do shile fuinneoige grianmhar nó d’aon láthair dea-shoilsithe i dteach ar bith. Níl gá le gairdín!

Ceardlann ag Fás Micreagreens

Díreoidh an cheardlann seo ar do chur chun cinn ar mhicrea-uaine a fhás – plandaí óga inite a bhfuil aithne orthu as a mblaiseadh dian agus a luach cothaitheach ard. Tá siad iontach mar garnishes, i sailéid, nó chun blas a chur le miasa éagsúla.

Foghlaimidh tú:

 • Bunúsacha na micrigreens.
 • Conas síolta a chur, tréimhsí dorchadais agus tréimhsí éadroma a bhainistiú.
 • Leideanna praiticiúla chun fás sláintiúil a chothabháil, saincheisteanna coitianta a bhrath agus a sheachaint.
 • Do mhicreagreens a bhuaint agus a stóráil.

Earraí Tóg Abhaile: Gheobhaidh rannpháirtithe trealamh bunúsach le tabhairt abhaile leo, lena n-áirítear síolta micreaghlasa, tráidirí agus meáin fáis chun tús a chur lena n-eachtra fáis féin.

Tacaíocht Ar Líne: Tacófar leis an seisiún ceardlainne freisin le clinic súmáil isteach ar líne sna seachtainí i ndiaidh na ceardlainne, rud a cheadóidh fabhtcheartú agus eispéiris a roinnt le comhfhreastalaithe ceardlainne.

Roinn do Dhul Chun Cinn: Ba bhreá linn cloisteáil faoi do thuras, agus mar sin rachaimid i dteagmháil le do chuid aiseolais a bhailiú agus a fheiceáil conas atá ag éirí leat.

Éascaitheoir: Aileen Drohan, Institiúid Walton (SETU) https://waltoninstitute.ie/

Uimh. de Rannpháirtithe: 15 (aois 18+)

Dáta ceardlainne: Dé hAoine 26ú Iúil 10.30rn-12.30in

ionad:  Seomra Taighde, Leabharlann Lárnach

Clárú: Cuir d’áit in áirithe trí ghlaoch a chur ar an Lárleabharlann ar 051 849975.

Tá deimhniú Marc Taistil níos Cliste an NTA bainte amach ag Comhairle Phort Láirge

Bhain Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge amach le déanaí an Iompar d’Éirinn (TFI) ‘Marc Taistil níos Cliste’ deimhniú cré-umha.

An Marc Taistil Níos Cliste aithníonn sé tiomantas do thionscnaimh taistil inbhuanaithe. Oibríonn an clár le fostóirí móra agus le campais chun pleananna taistil don ionad oibre a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear pacáiste beart chun daoine a spreagadh chun siúl, rothaíocht, iompar poiblí a úsáid, nó turais a laghdú. Áirítear ar bhuntáistí na dtionscnamh seo astuithe laghdaithe, sláinte agus folláine níos fearr do bhaill foirne, stíl mhaireachtála níos gníomhaí, agus timpeallacht níos glaine.

Tagann dúshláin agus luaíochtaí uathúla féin le hobair i dtreo na dámhachtana mar Údarás Áitiúil, agus tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge bródúil as a bheith ar cheann den líon beag Údaráis Áitiúla sa tír a bhfuil an marc aitheantais seo bainte amach acu.

Dúirt Cian Gill, Oifigeach Gníomhaíochta Aeráide le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge,

“Tá áthas orainn an obair a dhéanann daoine aonair thar il-ranna a aithint chun taisteal inbhuanaithe a dhéanamh níos praiticiúla do bhaill foirne. Áirítear leis seo gach duine a chabhraigh le sonraí an tsuirbhé taistil, ranna a chuir rothair leictreacha ar fáil lena n-úsáid, spásanna a chruthú le haghaidh rothair a stóráil go sábháilte, agus cithfholcadáin a sholáthar le húsáid ag taistealaithe gníomhacha. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin leis an bhfoireann a chothaíonn agus a chuireann an scéim Rothaíocht chun na hOibre agus na Ticéid Coigiltis Cánach chun cinn, agus moladh ar leith a thabhairt do gach duine a d’éirigh leis an raon iontach imeachtaí Sheachtain na Rothar a chur ar fáil, chomh maith le himeachtaí Rothaíochta na Cathrach don fhoireann. .”

Leas-Mhéara Chathair agus Chontae Phort Láirge An Clr. Dúirt Adam Wyse leis,

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do bhaill foirne iomadúla na nÚdarás Áitiúil a ghlac páirt ghníomhach sna cláir taistil ghníomhaigh éagsúla atá á reáchtáil ag an bhfoireann um Ghníomhú ar son na hAeráide le bliain anuas agus a rinne dul chun cinn mór chun aird a dhíriú ar na féidearthachtaí a bhaineann le hathrú iompraíochta. Chuaigh gach duine a bhí páirteach sa mheon ó chroí agus d’imir a gcion go mór chun an creidiúnú seo a bhaint amach do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Tá níos mó míle le taisteal againn chun an caighdeán airgid a bhaint amach, ach táim lánchinnte go mbainfear an sprioc sin amach le treoir, comhairle, spreagadh agus tuilleadh tionscnamh iontach ón bhfoireann um Ghníomhú ar son na hAeráide.”

CRÍOCH

Saor in aisce le húsáid íomhá - Patrick Browne
Grianghraf 1: (ó chlé go deas ar chúl, Lauren Walsh-Kett, Oifigeach na gCathracha Gníomhacha, Barbera Stosic, Taisteal Gníomhach, Kieran Norris, NTA, Jemma Jacob, Oifigeach um Shábháilteacht ar Bhóithre, ó chlé go deas chun tosaigh, Leas-Mhéara Adam Wyse, Cian Gill , Oifigeach Gníomhaíochta Aeráide)

Dáta Sínte : EOI le haghaidh Tithíocht ar Cíos ar Chostas, Dún Garbhán

Cas Éadáil EochrachTá síneadh ama curtha leis an dáta deiridh do Léirithe Suime don scéim seo 14th iúil 2024.

Soláthraíonn tithíocht ar cíos ar chostas cóiríocht inacmhainne ar cíos do dhaoine ar mheánioncam. Tá sé dírithe ar dhaoine atá os cionn na tairsí do thithíocht shóisialta ach a bhfuil deacracht acu cóiríocht phríobháideach ar cíos a thabhairt. Tugtar “cíos costais” air mar tá an cíos a íocann tú bunaithe ar an gcostas a bhaineann le tógáil, bainistiú agus cothabháil na dtithe.

Fágann sin go bhfuil an cíos níos saoire ná na gnáthchíosanna. Beidh an cíos ar thithe ar cíos ar chostas 25% ar a laghad faoi bhun cíosanna rialta an mhargaidh i gceantar.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag lorg léirithe spéise faoi láthair ó dhaoine ar mian leo leas a bhaint as roghanna Cíosa Costas i Dhún Garbhán agus Cois na Mainistreach, Co. Phort Láirge.

Dámhachtainí Ceannaire WAM 2024

Dé Máirt seo caite, 25th Meitheamh, 2024, ag Gradaim Leader WAM i dTeach na dTiarnaí, Banc na hÉireann, Baile Átha Cliath, bronnadh Gradam Leader WAM 2024 ar Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge as Fostaíocht Céimithe faoi Mhíchumas a Chur Chun Cinn.

AOIS oibríonn sé le agus le daoine faoi mhíchumas timpeallachtaí cuimsitheacha agus cumasacha a mhúnlú san oideachas treasach agus san fhostaíocht. D’éirigh le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge dul i gcomhpháirtíocht le AHEAD agus d’earcaigh siad Céimithe WAM le trí bliana anuas.

Clé go deas;  Caroline McGrotty, AHEAD, Sinead McCann, Acmhainní Daonna, Comhairle Contae Mhuineacháin, Jane Brophy, GBRÁ, Suzanne Gough, Acmhainní Daonna, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Deirdre Moore, AHEAD, Philip Carroll, Oifigeach Tionscadail WAM, AHEAD.

Duais Filíochta Phort Láirge 2024

Colm KeeganTá áthas ar Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a fhógairt go bhfuiltear ag glacadh le hiontrálacha anois do Dhuais Filíochta Phort Láirge 2024.

Tá Duais Filíochta Phort Láirge oscailte do gach scríbhneoir atá ina gcónaí ar oileán na hÉireann faoi láthair. D’eascair an duais seo as tionchar an scríbhneora ó Phort Láirge Seán Dunne nach maireann a bhfuil a chuid filíochta fós ina spreagadh.

Fógrófar buaiteoirí Dhuais Filíochta Phort Láirge 2024 ag ócáid ​​deiridh Dheireadh Seachtaine Scríbhneoirí Phort Láirge Dé Domhnaigh, 27 Deireadh Fómhairth 2024. Is é an breitheamh Colm Keegan, scríbhneoir agus file atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath a bhfuil duaiseanna buaite aige, a bhfuil clú agus cáil air as na leabhair a bhfuil cáil mhór orthu “Don't Go There” agus “Randomer”.

€400 an chéad duais móide freastal ar chúrsa scríbhneoireachta faoi choimirce Molly Keane Writers Retreat, Aird Mhór in 2025. Is é an dara duais ná €300 móide cúrsa scríbhneoireachta agus €200 an tríú duais. Níl aon teorainn aoise agus níl aon táille iontrála do Dhuais Filíochta Phort Láirge 2024.

Is é an dáta deiridh chun iontrálacha a fháil 4pm Dé Luain, 12 Lúnasath 2024.

Glacfar le hiontrálacha ar líne amháin ar an nasc Cuir isteach Phort Láirge https://submit.link/2JY nó tríd an gcód QR thíos.

-méid-

 

Íomhá:

Is é Colm Keegan, scríbhneoir agus file a mhol Duais Filíochta Phort Láirge 2024

Ó amárach – Dúnadh Bóthar na Mainistreach – socruithe

Teastaíonn dúnadh sealadach cuid de le haghaidh uasghrádú séarachais le haghaidh oibreacha Bonneagair na Cé Thuaidh Bóthar na Mainistreach ag tosú ar Dé Luain 1st Iúil, go dtí 16th Lúnasa. Éascófar rochtain áitiúil do choisithe le linn na n-oibreacha, agus cuirfear comharthaí ar an mbealach atreoraithe tráchta.

Beidh JJ Kavanaghs ag leanúint lena sheirbhís bus áitiúil le linn na n-oibreacha ar amchlár athraithe (féach thíos).

Is oth le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an mhíchaoithiúlacht agus an cur isteach a tharla do chónaitheoirí áitiúla agus do chomaitéirí agus na hoibreacha seo ag dul ar aghaidh.

Bóthar na Mainistreach – Dúnadh Sealadach Bóthair

Meabhrúchán: Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil slánuimhir

Cas Éadáil EochrachWCCC 24/412 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime maidir le tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil turnkey

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag iarraidh árasáin agus tithe 1, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa a cheannach le haghaidh tithíocht shóisialta trí fhorbairtí turnkey i gCathair & Contae Phort Láirge.

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge mar sin ag lorg léirithe spéise ó fhorbróirí príobháideacha agus ó chonraitheoirí tógála do thograí tithíochta le ceadanna d’árasáin agus tithe 1-, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa nó i gCathair Phort Láirge agus i mbailte agus sráidbhailte laistigh de Chontae Phort Láirge. Féadfaidh na réadmhaoine a bheith ina bhforbairtí nua nó ina réadmhaoin a d’fhéadfaí a athnuachan.

Caithfidh gach ceannach tithíochta sóisialta a bheith ceadaithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tabhair faoi deara go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil thíos.

Ní mór Léirithe Suime a chur ar ais marcáilte go soiléir WCCC 24/412 Tithíocht chuig:

WCCC 24/412 Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

WCCC 24/413 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht inacmhainne a sholáthar trí éadáil turnkey a cheannach roimh ré

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge maidir le soláthar tithe nua do thithíocht inacmhainne i gCathair Phort Láirge, de réir fhorálacha an Achta um Thithíocht Inacmhainne 2021.

Sa ghlao seo, táthar ag iarraidh ar thógálaithe tithe agus ar fhorbróirí tithíochta machnamh a dhéanamh ar réadmhaoin le cead pleanála a thairiscint d’údaráis áitiúla faoi shocrú sláncheannaigh roimh ré. Déanfar an íocaíocht nuair a bheidh sé críochnaithe. Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh feidhm ag na ceanglais faoi Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú ar an ngnáthbhealach le gach togra.

Forálann Acht na dTithe Inacmhainne 2021 go bhféadfaidh Údaráis Áitiúla teaghaisí inacmhainne a fháil, a thógáil nó a chur faoi deara iad a thógáil ar féidir iad a dhíol ina dhiaidh sin le hiarratasóirí incháilithe (arna measúnú ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge) trí chomhaontuithe díolachán díreach idir ceannaitheoirí agus forbróirí.

Soláthróidh an Ciste Tithíochta Inacmhainne atá maoinithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fóirdheontas (bunaithe ar chritéir socraithe mar atá leagtha amach thíos) a laghdóidh costas tí do cheannaitheoirí céaduaire nó dóibh siúd atá ag lorg tús úr. Coimeádfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge sciar cothromais de suas le 30% den áit chónaithe.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta measúnú agus faomhadh ar gach aighneacht a dhéanfar faoin Léiriú Suime seo. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil ó thíos.

Ní mór Léirithe Suime a sheoladh ar ais le marc soiléir WCCC 24/413/Tithíocht chuig:

WCCC 24/413/Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

Baineann Pobal Bhéal Átha na Cúirte taitneamh as Sráideanna Spraoi ar Thrá Chluain Fhia

Baineann Pobal Bhéal Átha na Cúirte taitneamh as Sráideanna spraíúla ar Thrá Chluain Fhia

Tháinig os cionn 100 cónaitheoir i mBaile an Chlocháin i mBaile na Cúirte le chéile le haghaidh ócáid ​​phobail lán spraíúil a chuimsigh an clár móréilimh Playful Streets. Rinne an scannánóir áitiúil John Foley an ócáid ​​a dhoiciméadú le roinnt seatanna iontacha a léirigh na gníomhaíochtaí ar Thrá Chluain Fhia.

Thug an ócáid ​​deis do chónaitheoirí bualadh lena bhfoireann pobail údaráis áitiúil, an Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge, Port Láirge Cruthaitheach, agus Ready Steady Play. Tá an clár Playful Streets dírithe ar stíleanna maireachtála gníomhacha agus rannpháirtíocht pobail trí shúgradh a chur chun cinn.

Maoiniú ar fáil do ghrúpaí pobail i bPort Láirge le haghaidh imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta

Loch BelleOsclaíonn Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil scéim deontas de €30,000 do Lá Oidhreachta Uisce 2024 

Dé hAoine, 28th Meitheamh 2024: An Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO) spreagann sé grúpaí pobail i gContae Phort Láirge iarratas a dhéanamh faoin ‘Scéim Deontais Lá Oidhreachta Uisce 2024’ chun Lá Oidhreachta Uisce a cheiliúradh ar an Domhnach an 25th de Lúnasa.

Chun iarratas a dhéanamh féach: Scéim Deontas Beaga agus Imeachtaí LAWPRO 2024 | Tairseach Comhairliúcháin Ar Líne na hOifige Uiscí agus Pobail

Téigh i gcomhairle le d’Oifigeach Uisce Pobail áitiúil, Catherine Seale-Duggan le haghaidh comhairle Foireann Pobail – Clár Uisce na nÚdarás Áitiúil (lawaters.ie) Is é an spriocdháta d'iarratais Dé Máirt, 16th iúil 2024.

 Oibríonn LAWPRO i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Oidhreachta, agus is féidir leat d’imeacht a chlárú ar www.heritageweek.ie/get-involved/organise-an-event

Port Láirge i mbun ceiliúrtha idirnáisiúnta do Lá Cheanada

Tá Cathair Phort Láirge ag dul i ndearg chun Lá Cheanada a cheiliúradh, agus a nasc stairiúil uathúil le Talamh an Éisc.

Idir 1790 agus 1830, chuaigh 35,000 Éireannach isteach san iarchoilíneacht, agus b'é Port Láirge an príomhchalafort bordála. Trí chéad bliain de stair roinnte le Naomh Eoin, is féidir leat taisteal níos mó ná 3,500km ó Phort Láirge, teacht go Naomh Eoin agus seanchas agus cainteanna coitianta a chloisteáil ó mhuintir na háite ansin.

Do Lá Cheanada, ar an Luan 1 Iúil, tá dath dearg ar shainchomharthaí tíre agus ar shéadchomharthaí íocónacha ar fud oileán na hÉireann mar aitheantas ar an stair, oidhreacht agus naisc chultúrtha roinnte idir Éire agus Ceanada.

Dúirt Jocelyn Black, Feidhmeannach Sinsearach Poiblíochta & Cumarsáide le Tourism Ireland: “WTá lúcháir orainn go bhfuil Port Láirge ag glacadh páirte i gceiliúradh Lá Cheanada chun a naisc dhomhain le Ceanada a léiriú agus chun an cairdeas idir oileán na hÉireann agus Ceanada a shiombail. Tá clú agus cáil ar Éirinn as a fáilteachas te, agus cén ócáid ​​is fearr chun béim a chur ar na naisc idir ár náisiúin ná trí cheiliúradh a dhéanamh ar ár ndaoine, ar aontacht agus ar chomhdhaonnacht – mar aon le comóradh a dhéanamh ar na naisc stairiúla a cheanglaíonn sinn.”
 
Méara Chathair & Chontae Phort Láirge, An Clr. Jason Murphy, a dúirt go raibh “thar a bheith sásta go bhfuil Port Láirge ag glacadh páirte sa cheiliúradh seo a léiríonn na fíorcheangail idir Éire agus Ceanada agus go háirithe an stair chomhroinnte idir Port Láirge agus Thalamh an Éisc. Bí ag faire amach do na foirgnimh íocónacha iomadúla, lena n-áirítear Túr Reginald, Pálás an Easpaig, Plaza William Vincent Wallace agus Halla na Cathrach, a bheidh soilsithe i ndath dearg do Lá Cheanada. Guímid gach rath ar mhuintir Cheanada ar a Saoire Náisiúnta agus tugaimid cuireadh dóibh teacht chun féachaint ar Chathair agus Chontae Phort Láirge agus ar na naisc láidre atá idir an dá thír againn.”
Nascaíodh Cathair Phort Láirge le Naomh Eoin i dTalamh an Éisc i 2003 chun na naisc stairiúla idir an dá chathair a aithint agus a cheiliúradh. Chruthaigh eisimirce ollmhór ón Oirdheisceart go Talamh an Éisc ó lár an 18ú haois ar aghaidh naisc láidre stairiúla agus beidh a fhios ag go leor daoine i St. Eoin go ndeachaigh a sinsir ar bord long go Ceanada ar rud ar a dtugtar Canada St. anois nó gur tugadh St. Eoin i ndiaidh Pharóiste Naomh Eoin i gCathair Phort Láirge. Filleann lánúineacha as Naomh Eoin i dTalamh an Éisc go séipéal Naomh Eoin i gCathair Phort Láirge fós chun pósadh san áit a mbeadh aithne ag a sinsir orthu.
I dTalamh an Éisc, is lá cuimhneacháin é an 1 Iúil freisin do na céadta saighdiúir ó Reisimint Ríoga Thalamh an Éisc a fuair bás ar an lá seo i 1916 i Beaumont-Hamel, ag Cath an Somme, sa Fhrainc le linn an Chéad Chogadh Domhanda. Lá an-tuisciúil a bhí ann d’oileán Thalamh an Éisc, agus bhí sé marcáilte go daingean i bhféilirí Thalamh an Éisc sular tháinig siad mar chuid de Cheanada sa bhliain 1949.
Is mór an onóir do Phort Láirge páirt a ghlacadh i gceiliúradh Lá Cheanada, i gcomhpháirtíocht le Turasóireacht Éireann agus Fáilte Éireann, chun béim a chur ar na naisc láidre atá againn le Ceanada agus siombail den chairdeas idir oileán na hÉireann agus Ceanada a léiriú.

Is féidir leat a bheith i dteagmháil le himeachtaí ar na meáin shóisialta ach an haischlib #IrelandCanadaConnections a leanúint, @DiscoverIrelandCA ar Facebook, @GoToIrelandCA ar X agus @TourismIreland ar Instagram!
 
CRÍOCH
Grianghraif: Patrick Browne

Osclaíonn Méara Phort Láirge Leabhar Comhbhrón tar éis timpiste tragóideach

leabhar comhbhróin

Méara Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, An Clr. Jason Murphy (FF), a chuir an-bhrón in iúl do theaghlaigh agus chairde Gilbert Collins agus Avu Idris, a chaill a mbeatha i dtimpiste tragóideach níos luaithe an tseachtain seo.

Tá Leabhar Comhbhrón oscailte aige do phobal Phort Láirge chun a gcomhbhrón agus a dtacaíocht a chur in iúl do na teaghlaigh atá faoi bhrón.

Dúirt an Méara Murphy, “Tá ár gcroíthe ag dul amach chuig na teaghlaigh agus na cairde a ndeachaigh an caillteanas uafásach seo i bhfeidhm orthu. Ní féidir linn ach a shamhlú cad atá ar siúl ag an dá theaghlach – go bhfaighidh beirt bhuachaillí óga bás ag aois chomh óg.”

Féadfaidh baill den phobal an Leabhar Comhbhrón a shíniú ag Halla na Cathrach, An Meal, agus na hOifigí Cathartha, Dún Garbhán, 9.30am-1pm agus 2pm-4pm, Luan go hAoine, nó sínigh an leabhar ar líne ag an nasc seo.

Dúnadh Bóthar na Mainistreach – socruithe

Teastaíonn dúnadh sealadach cuid de le haghaidh uasghrádú séarachais le haghaidh oibreacha Bonneagair na Cé Thuaidh Bóthar na Mainistreach ag tosú ar Dé Luain 1st Iúil, go dtí 16th Lúnasa. Éascófar rochtain áitiúil do choisithe le linn na n-oibreacha, agus cuirfear comharthaí ar an mbealach atreoraithe tráchta.

Beidh JJ Kavanaghs ag leanúint lena sheirbhís bus áitiúil le linn na n-oibreacha ar amchlár athraithe (féach thíos).

Is oth le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an mhíchaoithiúlacht agus an cur isteach a tharla do chónaitheoirí áitiúla agus do chomaitéirí agus na hoibreacha seo ag dul ar aghaidh.

Bóthar na Mainistreach – Dúnadh Sealadach Bóthair

Ceardlann Braiteoir Gléasra sa Lárleabharlann

Ceardlann Braiteoir GléasraTá ceardlann spreagúil ar siúl againn sa Lárleabharlann i gcomhpháirtíocht le Institiúid Walton (SETU), Europe Direct Port Láirge agus LEAF. D’oirfeadh an cheardlann seo d’aon duine ar spéis leo a gcuid plandaí potaithe a choinneáil sláintiúil sa bhaile trí úsáid a bhaint as braiteoir gléasra monatóireachta agus foghlaim conas aipeanna soghluaiste in aisce a úsáid.

Bí réidh do cheardlann spreagúil idirghníomhach ina bhfoghlaimeoidh tú braiteoir plandaí a nascadh le do ghuthán trí Bluetooth! Faigh amach conas monatóireacht a dhéanamh ar shláinte do phlanda trí theocht an aeir, déine solais na gréine, taise ithreach agus torthúlacht a rianú - in oiriúint do riachtanais gach planda. Foghlaim conas plandaí a chur leis le monatóireacht a dhéanamh agus taiscéal aipeanna soghluaiste saor in aisce chun cabhrú leat plandaí i do theach agus i do ghairdín a aithint.

Lig do phlandaí a gcuid riachtanas a chur in iúl duit!

 • Earraí Tóg Abhaile: Gheobhaidh na rannpháirtithe braiteoir plandaí agus luibh i bpotaí le tabhairt abhaile, le caoinchead an tionscadail um Oideachas Litearthachta & Bia (LEAF), a ullmhaíodh go háirithe duit ag GIY.
 • Roinn do Dhul Chun Cinn: Ba bhreá linn cloisteáil faoi do thuras, agus mar sin rachaimid i dteagmháil le do chuid aiseolais a bhailiú agus a fheiceáil conas atá ag éirí leat.
 • Éascaitheoir: Aileen Drohan, Institiúid Walton (SETU) https://waltoninstitute.ie
 • Uimh. na rannpháirtithe: 12
 • Dáta ceardlainne: Dé hAoine 12ú Iúil 10.30rn-12.30in
 • ionad:  Seomra Taighde, An Lárleabharlann, Lána Mhuire.
 • Clárú: Tá teorainn le háiteanna: Cuir d’áit SAOR in áirithe anois trí ghlaoch a chur ar an Lárleabharlann ar 051 849975. Fág d’ainm, ríomhphost agus uimhir theagmhála le ball foirne.

Tá an cheardlann seo á reáchtáil i gcomhpháirtíocht le Europe Direct Port Láirge.

Dáta Sínte : EOI le haghaidh Tithíocht ar Cíos ar Chostas, Dún Garbhán

Cas Éadáil EochrachTá síneadh ama curtha leis an dáta deiridh do Léirithe Suime don scéim seo 14th iúil 2024.

Soláthraíonn tithíocht ar cíos ar chostas cóiríocht inacmhainne ar cíos do dhaoine ar mheánioncam. Tá sé dírithe ar dhaoine atá os cionn na tairsí do thithíocht shóisialta ach a bhfuil deacracht acu cóiríocht phríobháideach ar cíos a thabhairt. Tugtar “cíos costais” air mar tá an cíos a íocann tú bunaithe ar an gcostas a bhaineann le tógáil, bainistiú agus cothabháil na dtithe.

Fágann sin go bhfuil an cíos níos saoire ná na gnáthchíosanna. Beidh an cíos ar thithe ar cíos ar chostas 25% ar a laghad faoi bhun cíosanna rialta an mhargaidh i gceantar.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag lorg léirithe spéise faoi láthair ó dhaoine ar mian leo leas a bhaint as roghanna Cíosa Costas i Dhún Garbhán agus Cois na Mainistreach, Co. Phort Láirge.