Scipeáil chuig ábhar

Meabhrúchán: Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh – Dúnadh Bóthair Sealadach

Bóthar na Mainistreach – Dúnadh Sealadach Bóthair

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt.

Maoinítear oibreacha Bonneagair Phoiblí na gCéanna Thuaidh le hinfheistíocht phoiblí de €207m, lena n-áirítear €100.6m de mhaoiniú ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF) agus tar éis faomhadh na Comh-aireachta, €70m breise ón Roinn Iompair tríd an Údarás Náisiúnta Iompair. NTA).

Áirítear leis na hoibreacha bealaí rochtana ilmhódacha feabhsaithe, mol iompair phoiblí lena n-áirítear athlonnú stáisiún traenach Phort Láirge go dtí na Céanna Thuaidh, droichead iompair inbhuanaithe agus córas fairsing cosanta tuilte.

Nascfaidh an droichead iompair inbhuanaithe an stáisiún traenach athlonnaithe le bonneagar nua siúil agus rothaíochta. Laghdóidh na hoibreacha seo, trí bhonneagar feabhsaithe agus comhtháite taistil inbhuanaithe agus gníomhach, an spleáchas ar charranna príobháideacha agus éascóidh siad modhanna eile iompair dóibh siúd a fhaigheann rochtain ar lár na cathrach.

Tá conarthaí ar leith do stáisiúin pumpála uisce bréan agus stoirme nua tugtha chun críche anois.

Rachaidh an chéad chéim eile d’oibreacha bonneagair bóithre ar aghaidh go ceantar Bhóthar na Mainistreach i mBruach an Chalaidh. Teastaíonn dúnadh sealadach bóthair de bharr obair thochailte domhain ar Bhóthar na Mainistreach. Chun cur isteach a íoslaghdú, tá na hoibreacha seo sceidealaithe le linn laethanta saoire samhraidh na scoile. Éascófar rochtain áitiúil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu laistigh den limistéar dúnta (féach na poncanna dearga thuas) ach ní cheadaítear aon tréthrácht.

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt. Lean le do thoil gach treochomhartha agus bain úsáid as trasrianta coisithe ainmnithe.

Gabhann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.

-méid-

An Clr. Toghadh Joe Kelly Méara Cathrach Phort Láirge

Togh an Comhairleoir Joe Kelly Méara Cathrach Phort Láirge

Ag an CGB de Cheantar Cathrach Phort Láirge a tionóladh i Halla na Cathrach Dé Luain 24th Meitheamh, toghadh an Comhairleoir neamhspleách, Joe Kelly, mar Mhéara Cathrach ar feadh téarma bliana.

An Clr. Kelly a mhol An Clr. Lola O'Sullivan de chuid Fhine Gael, agus ar iasacht ag An Clr. Blaise Hannigan. An Clr. Tagann ceapachán Kelly tar éis dó a bheith ina Mhéara iomlánach ar Chathair & Chontae Phort Láirge ó 2021-2022, agus mar Mhéara Cathrach in 2018. Ainmníodh don phost freisin. An Clr. Pat Mac Gearailt de chuid Shinn Féin agus An Clr. David Daniels, Neamhspleách.

An Clr. Frank Quinlan de chuid Fhine Gael a thoghadh ina Leas-Mhéara, tar éis é a bheith ainmnithe ag An Clr. Eamon Quinlan of Fianna Fáil.

Ag labhairt dó tar éis a cheapacháin, bhí áthas ar an gClr. Dúirt Kelly:

“Is mór an onóir dom a bheith tofa mar Mhéara Cathrach Phort Láirge don dara huair. Tá áit speisialta ag an gcathair & an contae seo i mo chroí, agus táim tiomanta d'ionadaíocht a dhéanamh di le dínit agus le bród. Ní féidir gann luach a chur ar thábhacht an daonlathais ina mairimid agus ina n-oibrímid. Tugann sé ár sainordú do na Comhairleoirí go léir atá i láthair oibriú dóibh siúd a thogh sinn."

An Clr. Ghabh Kelly, ag cur tús lena cheathrú téarma mar ionadaí tofa, buíochas lena theaghlach agus go háirithe lena bhean Frances, chomh maith le ómós a thabhairt do na Comhairleoirí sin nár tháinig ar ais sa toghchán le déanaí. Sa chéad CCB Ceannchathartha gan é a bheith i láthair, dúirt an Comh. Thug Kelly ómós do Davy Daniels, nach maireann, ball den Chomhairle a d'éag le fada ón gcruinniú deiridh.

Tá an Chomhairle Cathrach ina comhchuid de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ina iomláine, a dhéanann ionadaíocht thar ceann Chathair Phort Láirge, na Trá Móire, an Phasáiste Thoir agus Dhún Mór agus a gcúlchríocha. Tá 18 ionadaí tofa don cheantar seo, atá comhdhéanta de thrí thoghcheantar rialtais áitiúil, gach ceann acu le 6 Chomhairleoir – Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar, Cathair Phort Láirge Thoir agus Cathair Phort Láirge Theas.

CRÍOCH

Coimeádann Cathair Phort Láirge teideal na Cathrach is Glaine in Éirinn

Sa cheann is déanaí IBAL tuarascáil, rangaíodh Port Láirge mar níos glaine ná Normanna na hEorpa agus rangaíodh 12 éth as 40 baile agus cathair a ndearnadh suirbhé orthu. An Baile Beag rangaithe 11th agus rangaíodh é freisin mar Níos glaine ná Noirm Eorpacha. 

Thug tuairisc na moltóirí faoi deara “Arís, tá feabhas tagtha ar an gcathair is glaine atá againn, Cathair Phort Láirge ar na leibhéil láidre a bhí ann roimhe seo, agus gan ach suíomh amháin a raibh go leor bruscair ann, in aice le Carrchlós Vee. Ba mhór an spreagadh é feabhsuithe suntasacha a fheiceáil ar chúpla láthair m.sh. ‘Bring Facility’ ag Tesco Ardkeen (tá tuillte go mór ag an ngrád bruscair barr) agus Suíomh Ilghnéitheach an Bhiogáin Adhmaid ach is léir go bhfuil gá le monatóireacht leanúnach.

Tá tagairt ar leith tuillte ag roinnt suíomhanna, go háirithe maidir le cur i láthair agus cothabháil iomlán na suíomhanna sin: bhí an Triantán Lochlannach / Ceathrú an Mhúsaeim thar a bheith maith; Bhí an tSráid Leathan / Sráid Barronstrand leagtha amach go tarraingteach le suíocháin bhreátha, crainn ag soláthar clúdach dóibh siúd a bhí ag lorg áit le suí faoin scáth agus troscán sráide an-mhaith; oibreacha ag dul ar aghaidh go tapa ar Pháirc álainn an Phobail – bhí sé ar fheabhas maidir le bruscar; bhí limistéar cónaithe Bowefield / Páirc na hAbhann gan spota; tá oibreacha suntasacha déanta feadh Ché Grattan / an bealach isteach ón nGlasbhealach – is bealach álainn fáilteach isteach sa chathair an toradh.”

“Tá scór an-mhaith bainte amach ag an mBaile Beag an uair seo – maith sibh do chách. Le seacht suíomh ar an ard-rangú tá roinnt acu ar fiú tagairt a dhéanamh dóibh, go háirithe an Áis Beir Leat ag Tesco An Baile Beag toisc go raibh sé seo go rialta ina shuíomh a bhfuil go leor bruscair ann i suirbhéanna roimhe seo. Léiríodh go maith gach bóthar isteach. Bhí ceantair chónaithe Ardán na hAirde Móire agus Pháirc Chluain Ard araon i bhfad níos fearr ná suirbhéanna IBAL roimhe seo – an uair seo níor chaill siad an grád bruscair ab airde.”

Breathnaíodh ar cheantair mar Pháirc an Phobail, Triantán na Lochlannach agus an bealach isteach ón nGlasbhealach mar shuímh iontacha, bhí siad curtha i láthair agus á gcothabháil go maith, agus tugadh faoi deara go raibh easpa bruscair ar fad ann.

Dúirt Fergus Galvin, Stiúrthóir Seirbhísí le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge gur moladh mór don chathair é éacht Phort Láirge mar Chathair Ghlan Amháin na hÉireann agus gur baineadh amach é de bharr dianobair an phobail agus na foirne araon.

“Tá infheistíocht mhór déanta ó scoileanna áitiúla, ó choistí deonacha agus ó phobail ghnó agus tá Port Láirge ar bharr na cathrach is glaine mar thoradh ar an ngealltanas sin.”

“D’íoc tionscnaimh feasachta comhshaoil ​​ar nós an dúshlán in aghaidh an bhruscair do mheánscoileanna, Dul i nGleic le Plaistigh Aonúsáide, Piocálaí Pailme, agus an Tascfhórsa Bruscair Guma, ní hamháin trí spásanna san fhearann ​​poiblí a choinneáil gan smál, ach freisin trí ghlúin níos óige a spreagadh le bród as ár n-áit.”

Thug tuarascáil IBAL faoi deara go raibh titim beagnach 30% i leitheadúlacht an bhruscair a bhaineann le cannaí ón suirbhé roimhe seo. Cé nach raibh buidéil phlaisteacha chomh coitianta ná mar a rinneadh in aon suirbhé roimhe seo, tá siad fós ar an tríú cineál bruscair is forleithne ar ár sráideanna. “Is laethanta tosaigh atá ann agus tá an iomarca buidéil phlaisteacha fós le feiceáil ar ár sráideanna, ach is féidir linn a bheith ag súil le tuilleadh feabhais de réir mar a théann daoine i dtaithí ar an Scéim Tuairisceáin Éarlais agus na míreanna oidhreachta neamh-in-aischuir á shruthlú amach as an gcóras. I ndeireadh na dála, ba chóir dúinn a fheiceáil go n-imíonn bruscair canna agus buidéal plaisteacha go hiomlán”, a deir Conor Horgan ó IBAL.

-CRÍOCH-

Glaonna ar Léirithe Suime – Cathaoirleach a Cheapadh ar Chomhpháirtíocht Sábháilteachta Pobail Áitiúil

Tá fáilte roimh léirithe spéise ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge lena mbreithniú mar Chathaoirleach ar Chomhpháirtíochtaí Sábháilteachta Pobail Áitiúil nua atá le bunú i ngach ceantar Údaráis Áitiúil de réir an Achta Póilíneachta, Slándála agus Sábháilteachta Pobail 2024.

Ba cheart léirithe spéise a chur isteach ar ríomhphost chuig recruitment@waterfordcouncil.ie faoi 4p.m. ar Dé Luain, 15 Iúil 2024.

Toghann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Méara nua ag Cruinniú Cinn Bhliana

Toghtar an Comhairleoir Jason Murphy ina Mhéara ar Phort LáirgeThionóil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a Cruinniú Cinn Bhliana (CGB) Dé hAoine, 21 Meitheamh, i Halla na Cathrach, Port Láirge, rud a chuir tús le téarma cúig bliana don bhallraíocht nua, tar éis na dToghchán Áitiúil ar an 7 Meitheamh.

Chonaic an CGB toghadh An Clr. Jason Murphy Fianna Fáil mar Mhéara nua ar Chathair & Chontae Phort Láirge, in éineacht le ceapadh Leas-Mhéara nua, An Comhairleoir Adam Wyse den pháirtí céanna.

An Clr. Murphy a mhol an Comh. Wyse agus tacaithe ag an gClr. Lola O'Sullivan (FG), agus tagann a cheapachán tar éis di a bheith ina Mhéara do Cheantar Cathrach Chathair Phort Láirge roimhe sin.

D'fhreastail 32 comhalta na Comhairle, feidhmeannach na Comhairle, Matt Shanahan TD, roinnt iarchomhaltaí Oireachtais, baill chléir lena n-áirítear an tEaspag Cullinane, agus roinnt iarmhéaraí ar an CGB. Bhí gailearaí poiblí Sheomra na Comhairle lán go cumas le baill teaghlaigh agus dea-thoil acu siúd a toghadh.

Le linn an chruinnithe, ghabh an Méara nua-thofa buíochas le gach duine a bhí i láthair as an onóir agus léirigh sé a bhuíochas do na vótálaithe sna toghcháin áitiúla le déanaí. Ghabh sé buíochas freisin lena theaghlach as a dtacaíocht, chomh maith leis an méara a bhí ag dul as oifig, an Clr. Joe Conway, ag gealladh go n-oibreoidh sé go dícheallach chun ionadaíocht a dhéanamh ar son Phort Láirge agus aghaidh a thabhairt ar imní na dtoghthóirí ar fad.

Dúirt sé, “Is mór an onóir dom ról Mhéara na Cathrach agus an Chontae iontach seo a ghlacadh. Táim tiomanta do leanúint le hobair mo réamhtheachtaithe agus ionadaíocht a dhéanamh ar mhuintir Phort Láirge go léir ó Tulach an Iarainn san iarthar go Dún Mór san Oirthear.”

Na Comhairleoirí. Chuir Murphy, Wyse agus gach grúpa polaitiúil a ndearcadh agus a ndea-mhéin leo siúd a bhí ag dul as oifig, an Comh. Joe Conway. Ina aitheasc amach, dúirt an Clr. Chuir Conway fáilte chroíúil roimh na Comhairleoirí nua-thofa a bhí i láthair (7), ag tabhairt faoi deara go raibh raon leathan taithí ag an gComhairle anois le tarraingt air, le 2 iar-Chomhairleoir ag aisghabháil a suíocháin, chomh maith le roinnt ionadaithe poiblí céaduaire. “Táimid buíoch go bhfuil a leithéid de chomhaltaí den scoth ag teacht isteach sa Chomhairle,” a dúirt sé.

Ag labhairt go hachomair ar a thoghadh chuig oifig an Leas-Mhéara, an Clr. Dúirt Adam Wyse “Is pribhléid é a bheith tofa mar Leas-Mhéara agus táim ag tnúth le bheith ag obair in éineacht leis an gClr. Murphy chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais ár dtoghthóirí agus tionchar dearfach a imirt ar ár gcathair agus ar ár gcontae.”

Tugadh suntas ar leith do CGB na bliana seo mar gur tharla sé tar éis na dtoghchán áitiúil a bhí ann le déanaí, as ar tháinig seachtar comhairleoirí nua leis an gComhairle. Ag an am céanna, chaill cúigear Comhairleoirí a bhí ina suí a suíocháin, agus níor sheas beirt Chomhairleoirí a bhí ag suí le haghaidh atoghadh, ach fuair beirt iar-Chomhairleoirí a suíocháin arís.

Maireann téarma an Mhéara i bPort Láirge ar feadh bliana.


deireadhs

Grianghraf: An Clr. Jason Murphy, sa ghrianghraf in éineacht le baill den teaghlach, ar é a thoghadh mar Mhéara Iomlánach Phort Láirge.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: Foireann Chumarsáide Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ar cumarsáide@waterfordcouncil.ie

Meabhrúchán: Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh – Dúnadh Bóthair Sealadach

Bóthar na Mainistreach – Dúnadh Sealadach Bóthair

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt.

Maoinítear oibreacha Bonneagair Phoiblí na gCéanna Thuaidh le hinfheistíocht phoiblí de €207m, lena n-áirítear €100.6m de mhaoiniú ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF) agus tar éis faomhadh na Comh-aireachta, €70m breise ón Roinn Iompair tríd an Údarás Náisiúnta Iompair. NTA).

Áirítear leis na hoibreacha bealaí rochtana ilmhódacha feabhsaithe, mol iompair phoiblí lena n-áirítear athlonnú stáisiún traenach Phort Láirge go dtí na Céanna Thuaidh, droichead iompair inbhuanaithe agus córas fairsing cosanta tuilte.

Nascfaidh an droichead iompair inbhuanaithe an stáisiún traenach athlonnaithe le bonneagar nua siúil agus rothaíochta. Laghdóidh na hoibreacha seo, trí bhonneagar feabhsaithe agus comhtháite taistil inbhuanaithe agus gníomhach, an spleáchas ar charranna príobháideacha agus éascóidh siad modhanna eile iompair dóibh siúd a fhaigheann rochtain ar lár na cathrach.

Tá conarthaí ar leith do stáisiúin pumpála uisce bréan agus stoirme nua tugtha chun críche anois.

Rachaidh an chéad chéim eile d’oibreacha bonneagair bóithre ar aghaidh go ceantar Bhóthar na Mainistreach i mBruach an Chalaidh. Teastaíonn dúnadh sealadach bóthair de bharr obair thochailte domhain ar Bhóthar na Mainistreach. Chun cur isteach a íoslaghdú, tá na hoibreacha seo sceidealaithe le linn laethanta saoire samhraidh na scoile. Éascófar rochtain áitiúil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu laistigh den limistéar dúnta (féach na poncanna dearga thuas) ach ní cheadaítear aon tréthrácht.

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt. Lean le do thoil gach treochomhartha agus bain úsáid as trasrianta coisithe ainmnithe.

Gabhann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.

-méid-

Déanann PPN Phort Láirge Seirbhís Deich mBliana do Phobail a Cheiliúradh

Lógó PPNIs é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Phort Láirge an comhlacht ainmnithe líonraithe agus ionadaíochta de ghrúpaí pobail, eagraíochtaí & clubanna srl. i gCathair & Contae Phort Láirge.

Sroicheann PPNanna deich mbliana ar an bhfód go náisiúnta i mbliana agus an tseachtain seo táimid ag PPN Phort Láirge ómós don tseirbhís deich mbliana atá curtha ar fáil againn do phobail ar fud Phort Láirge.

Ghabh Muriel Tobin, Comhordaitheoir PPN Phort Láirge, buíochas.

“Tá an t-ádh dearg orm a bheith in éineacht le PPN Phort Láirge ó bunaíodh é agus chonaic mé fás, athléimneacht agus comhtháthú suntasach ár bpobal in amanna dúshlánacha áirithe. Neartaíodh ár gcomhpháirtíochtaí le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Ionadaithe Tofa, Ionadaithe PPN agus comhoibrithe le deich mbliana anuas, rud a fhágann gur áit iontach í Port Láirge le cónaí ann, le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air. Buíochas ó chroí lenár mbaill, baill na Rúnaíochta atá caite & reatha, ionadaithe & foireann, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge agus an DRCD as deich mbliana tacaíochta”.

Agus muid ag léiriú agus ag tacú le guth Chonradh na Gaeilge níos mó ná 700 ballghrúpaí, léiríonn sé seo ar a laghad 5,000 daoine i mbun gníomhaíochta pobail laistigh den teaghlach PPN Phort Láirge inár gContae.

Go heacnamaíoch, cuireann oibrithe deonacha go mór le creatlach shochaí na hÉireann agus, ag luacháil íseal de €15 in aghaidh na huaire, is féidir linn ranníocaíocht choimeádach na n-oibrithe deonacha seo i bPort Láirge a mheas i measc chomhaltaí an PPN ag € 3.9 milliún in aghaidh na bliana, mura n-oibríonn siad ach 1 uair an chloig in aghaidh na seachtaine an ceann, agus déanann a bhformhór níos mó ná seo.

Bunaíodh PPNanna faoin Acht Rialtais Áitiúil 2014 agus tá méadú tagtha orthu ó 11,962 grúpa go 19,950 in 2023, rud a léiríonn an fás atá againn. Is léiriú suntasach é seo ar ghníomhaíocht pobail inár stát agus tá sé faoi stiúir PPNanna chun cumhacht agus guth a sholáthar ag leibhéal áitiúil, ag soláthar oiliúna, maoinithe faisnéise agus comhairliúcháin don phobal.

Tá deireadh le PPN Phort Láirge 50 Bhain ionadaithe a bhí ar choistí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge agus Boird eile nach iad a dhéanann ionadaíocht ar son guth deonach Phort Láirge agus an phobail leas mór as tiomantas na n-ionadaithe le deich mbliana anuas. Má tá suim agat ionadaíocht a dhéanamh ar do phobal ar bhoird/choistí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, féach ar an leathanach folúntais ar ár suíomh Gréasáin agus ar nuachtlitreacha ár mball.

Dúirt Frank Nolan, Coiste Rúnaíochta PPN Phort Láirge,

“Le linn mo thréimhse mar bhall den Rúnaíocht PPN, ba mhór an pléisiúr dom freastal ar Ghrúpaí Pobail ar fud Phort Láirge. Le deich mbliana anuas, tá na buntáistí iontacha feicthe agam. Is mol lárnach pobail é an PPN, a thacaíonn lenár gcontae éagsúil agus bríomhar. Is í Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ár bpríomhpháirtí, agus táimid ag tnúth le leanúint lenár gcaidreamh den scoth chun seirbhís dheonach den chéad scoth, tacaíocht, faisnéis agus treoir a sholáthar”.

Tá bliain eile de na Dámhachtainí Pobail & Deonacha á cheiliúradh againn i mbliana freisin, an t-aon ardán i bPort Láirge a aithníonn agus a cheiliúrann tiomantas agus beogacht na hearnála pobail agus deonacha agus luach na ranníocaíochta deonacha a dhéanann grúpaí pobail agus deonacha agus oibrithe deonacha.

Sinéad BreathnachSinsearach, An Roinn Pobail & SpóirtDúirt Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge,

"Comhghairdeas chuig PPN Phort Láirge ar thionacht rathúil agus éifeachtach 10 mbliana anseo i bPort Láirge. Is é an PPN an príomhnasc trína nascann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge leis na hearnálacha pobail, deonacha, comhshaoil ​​agus cuimsithe sóisialta agus is príomhpháirtí leasmhar luachmhar í chun cur ar chumas pobail páirt a ghlacadh i gceapadh polasaí agus maoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí éagsúla na Comhairle. Tá an t-ádh dearg orainn a leithéid de fhoireann rúnaíochta agus riaracháin iontach a bheith ag obair go dlúth agus go dearfach linn le 10 mbliana anuas, agus táimid ag tnúth le leanúint leis an gcomhoibriú rathúil seo amach anseo."

Maoiniú: NÍ MÓR do ghrúpaí/eagraíochtaí/clubanna pobail srl a bheith cláraithe le PPN Phort Láirge chun go mbreithneofar iad do dheontais áitiúla agus náisiúnta is mó amach anseo, áit a bhfaighidh tú uimhir uathúil PPN a bheidh ag teastáil mar chuid d’iarratais. Mura bhfuil sé sin déanta agat cheana féin, moltar duit clárú chomh luath agus is féidir. Cláraigh ar líne ag www.waterfordppn.ie nó déan teagmháil le Muriel Tobin nó Alison De Paor ag waterfordppn@gmail.com , 058 21198/058 21803

“Déanfar Comóradh 10 mBliana na PPNanna a cheiliúradh go Náisiúnta ag Comhdháil Náisiúnta PPN na bliana seo, a bheidh á hóstáil ag PPN Luimnigh, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le tacaíocht ón DRCD.

Ag breathnú chun cinn, molaimid duit féin agus do dhaoine eile a bheith linn chun leanúint ar aghaidh leis an turas chuig cuimsiú níos fearr, cumasú agus ionadaíocht leasanna pobail.

"Le chéile táimid níos láidre"

Cur isteach ar an Líne Theileafóin

Línte Fón síosTabhair faoi deara le do thoil go bhfuil fadhbanna ag baint lenár línte gutháin seachtracha, lena n-áirítear 0818 10 20 20.

Táimid ag obair chun an cheist seo a réiteach chomh tapa agus is féidir. Idir an dá linn, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag déan teagmháil uswaterfordcouncil.ie nó trínár mbealaí meán sóisialta.

Go raibh maith agat as do thuiscint.

Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil slánuimhir

Cas Éadáil EochrachWCCC 24/412 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime maidir le tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil turnkey

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag iarraidh árasáin agus tithe 1, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa a cheannach le haghaidh tithíocht shóisialta trí fhorbairtí turnkey i gCathair & Contae Phort Láirge.

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge mar sin ag lorg léirithe spéise ó fhorbróirí príobháideacha agus ó chonraitheoirí tógála do thograí tithíochta le ceadanna d’árasáin agus tithe 1-, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa nó i gCathair Phort Láirge agus i mbailte agus sráidbhailte laistigh de Chontae Phort Láirge. Féadfaidh na réadmhaoine a bheith ina bhforbairtí nua nó ina réadmhaoin a d’fhéadfaí a athnuachan.

Caithfidh gach ceannach tithíochta sóisialta a bheith ceadaithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tabhair faoi deara go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil thíos.

Ní mór Léirithe Suime a chur ar ais marcáilte go soiléir WCCC 24/412 Tithíocht chuig:

WCCC 24/412 Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

WCCC 24/413 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht inacmhainne a sholáthar trí éadáil turnkey a cheannach roimh ré

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge maidir le soláthar tithe nua do thithíocht inacmhainne i gCathair Phort Láirge, de réir fhorálacha an Achta um Thithíocht Inacmhainne 2021.

Sa ghlao seo, táthar ag iarraidh ar thógálaithe tithe agus ar fhorbróirí tithíochta machnamh a dhéanamh ar réadmhaoin le cead pleanála a thairiscint d’údaráis áitiúla faoi shocrú sláncheannaigh roimh ré. Déanfar an íocaíocht nuair a bheidh sé críochnaithe. Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh feidhm ag na ceanglais faoi Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú ar an ngnáthbhealach le gach togra.

Forálann Acht na dTithe Inacmhainne 2021 go bhféadfaidh Údaráis Áitiúla teaghaisí inacmhainne a fháil, a thógáil nó a chur faoi deara iad a thógáil ar féidir iad a dhíol ina dhiaidh sin le hiarratasóirí incháilithe (arna measúnú ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge) trí chomhaontuithe díolachán díreach idir ceannaitheoirí agus forbróirí.

Soláthróidh an Ciste Tithíochta Inacmhainne atá maoinithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fóirdheontas (bunaithe ar chritéir socraithe mar atá leagtha amach thíos) a laghdóidh costas tí do cheannaitheoirí céaduaire nó dóibh siúd atá ag lorg tús úr. Coimeádfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge sciar cothromais de suas le 30% den áit chónaithe.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta measúnú agus faomhadh ar gach aighneacht a dhéanfar faoin Léiriú Suime seo. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil ó thíos.

Ní mór Léirithe Suime a sheoladh ar ais le marc soiléir WCCC 24/413/Tithíocht chuig:

WCCC 24/413/Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

Foireann Tionscadail ag Obair ar Fhéarbhealach Nua a Sheachadadh idir Dún Garbhán agus Mala, chun an Limistéar Staidéir a Leathnú

Scrúdaíonn foireann tionscadail atá ag obair ar fhéarbhealach nua a sheachadadh idir Dún Garbhán agus Mala an acmhainneacht atá ag an nGlasbhealach chun tacú le taisteal inbhuanaithe.

Dheimhnigh Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gcomhpháirtíocht le Bonneagar Iompar Éireann inniu go dtabharfar faoi staidéar féidearthachta breise ar Ghlasbhealach Dhún Garbhán go Mala.

Is pointe ríthábhachtach cinnteoireachta é an próiseas roghnaithe roghanna agus sula gcuirfear an próiseas seo chun cinn tuilleadh agus sula gcuirtear deireadh leis, rinneadh cinneadh athmheasúnú a dhéanamh ar na roghanna indéanta idir Dún Garbhán agus Mala. Bainfidh an fhoireann tionscadail úsáid as míonna an tsamhraidh chun plean straitéiseach an tionscadail a mheas lena chinntiú go bhfuil sé sa riocht is fearr chun dul chun cinn rathúil a dhéanamh tríd an bpróiseas pleanála amach anseo agus ar aghaidh go dtí an seachadadh. Cinnteoidh an t-athbhreithniú féidearthachta freisin go bhfanann an tionscadal comhsheasmhach le beartais náisiúnta nuashonraithe.

Chomh maith le heispéireas turasóireachta a chruthú a thacaíonn le forbairt eacnamaíoch an réigiúin, tá an cumas ag an mbonneagar glas seo, a bhfuiltear ag súil leis go mór, pobail a nascadh le príomhionaid oibre, staidéir agus áineasa. Cuspóir tábhachtach den tionscnamh glas seo is ea úsáid a bhaint as infrastruchtúr stairiúil agus oidhreacht thógtha atá ann cheana féin chun daoine a nascadh lena n-ionaid daonra áitiúla, lena bpáirceanna spóirt agus lena scoileanna.

Mar gheall ar fhorbairt bhreise ar bheartas náisiúnta maidir le roghanna iompair inbhuanaithe atá sábháilte agus leithscartha a sholáthar, déanfaidh foireann an tionscadail athbhreithniú ar an limistéar staidéir lena chinntiú go mbaintear lánúsáid as na cuspóirí maidir le pobail áitiúla a nascadh le príomhsheirbhísí agus aistriú modha a chumasú ar an tionscadal.

Nuair a bheidh an staidéar féidearthachta críochnaithe, agus ag brath ar mhaoiniú leanúnach a bheith ar fáil, meastar go rachaidh an scéim ar aghaidh chuig measúnú dearaidh agus comhshaoil, sula lorgaítear cead pleanála. Tá an cur chuige seo ag teacht le treoirlínte nua Bhonneagar Iompair Éireann (TII) agus lena dtacaíocht, tá Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta don bhonneagar glas ríthábhachtach seo a fhorbairt.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na páirtithe leasmhara pobail ar fud Chontae Phort Láirge agus Chontae Chorcaí a ghlac am le dul i dteagmháil le Foireann an Tionscadail. Bhí an t-eolas áitiúil seo thar a bheith luachmhar maidir le héabhlóid an tionscadail glasbhealaí seo a threorú. Táimid buíoch as stóinseacht na rannpháirtíochta seo, agus leanfaimid ag obair go dlúth leis an bpobal agus muid ag leathnú amach an réimse staidéir chun roghanna éagsúla a fhiosrú.

De réir mar a fhorbróidh an tionscadal, beidh nuashonruithe tionscadail ar fáil ag Féarbhealach Mala go Dún Garbhán – Oifig Bóithre Náisiúnta Chorcaí (NRO) (corkrdo.ie) agus déanfar aon chomhairliúcháin phoiblí ar an limistéar staidéir amach anseo a fhógairt in am trátha.

Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh – Dúnadh Bóthair Sealadach

Bóthar na Mainistreach – Dúnadh Sealadach Bóthair

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt.

Maoinítear oibreacha Bonneagair Phoiblí na gCéanna Thuaidh le hinfheistíocht phoiblí de €207m, lena n-áirítear €100.6m de mhaoiniú ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF) agus tar éis faomhadh na Comh-aireachta, €70m breise ón Roinn Iompair tríd an Údarás Náisiúnta Iompair. NTA).

Áirítear leis na hoibreacha bealaí rochtana ilmhódacha feabhsaithe, mol iompair phoiblí lena n-áirítear athlonnú stáisiún traenach Phort Láirge go dtí na Céanna Thuaidh, droichead iompair inbhuanaithe agus córas fairsing cosanta tuilte.

Nascfaidh an droichead iompair inbhuanaithe an stáisiún traenach athlonnaithe le bonneagar nua siúil agus rothaíochta. Laghdóidh na hoibreacha seo, trí bhonneagar feabhsaithe agus comhtháite taistil inbhuanaithe agus gníomhach, an spleáchas ar charranna príobháideacha agus éascóidh siad modhanna eile iompair dóibh siúd a fhaigheann rochtain ar lár na cathrach.

Tá conarthaí ar leith do stáisiúin pumpála uisce bréan agus stoirme nua tugtha chun críche anois.

Rachaidh an chéad chéim eile d’oibreacha bonneagair bóithre ar aghaidh go ceantar Bhóthar na Mainistreach i mBruach an Chalaidh. Teastaíonn dúnadh sealadach bóthair de bharr obair thochailte domhain ar Bhóthar na Mainistreach. Chun cur isteach a íoslaghdú, tá na hoibreacha seo sceidealaithe le linn laethanta saoire samhraidh na scoile. Éascófar rochtain áitiúil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu laistigh den limistéar dúnta (féach na poncanna dearga thuas) ach ní cheadaítear aon tréthrácht.

Ó 28 Meitheamhth go Lúnasa 16th 2024, Dúnfar Bóthar na Mainistreach, agus atreorófar trácht chuig an N29/Bóthar an Chalafoirt. Lean le do thoil gach treochomhartha agus bain úsáid as trasrianta coisithe ainmnithe.

Gabhann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.

-méid-

Cur isteach ar an Líne Theileafóin

Línte Fón síosNuashonrú: 9:44am – Tá na línte gutháin ar ais ag obair.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil fadhbanna ag baint lenár línte gutháin seachtracha, lena n-áirítear 0818 10 20 20.

Táimid ag obair chun an cheist seo a réiteach chomh tapa agus is féidir. Idir an dá linn, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag déan teagmháil uswaterfordcouncil.ie nó trínár mbealaí meán sóisialta.

Go raibh maith agat as do thuiscint.

Siúlóid Ghleann Áine – dúnadh sealadach

Siúlóid Anne Valley

De bharr oibreacha cothabhála riachtanacha, beidh cuid de Shiúlóid Ghleann Áine dúnta go sealadach, ó Luan go hAoine go dtí deireadh mhí an Mheithimh.

Sonraí Dúnadh:

  • Rannóg Dúnta: Príomh-charrchlós go dtí carrchlós an Chaisleáin
  • Rannóg Oscailte: Tá carrchlós an Chaisleáin go Baile Áine fós inrochtana

Tréimhse Dúnta: Luan go hAoine go dtí deireadh mhí an Mheithimh.

Gabhaimid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht dá bharr, agus gabhaimid buíochas leat as do thuiscint.