Scipeáil chuig ábhar

Foireann Tionscadail ag Obair ar Fhéarbhealach Nua a Sheachadadh idir Dún Garbhán agus Mala, chun an Limistéar Staidéir a Leathnú

Scrúdaíonn foireann tionscadail atá ag obair ar fhéarbhealach nua a sheachadadh idir Dún Garbhán agus Mala an acmhainneacht atá ag an nGlasbhealach chun tacú le taisteal inbhuanaithe.

Dheimhnigh Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gcomhpháirtíocht le Bonneagar Iompar Éireann inniu go dtabharfar faoi staidéar féidearthachta breise ar Ghlasbhealach Dhún Garbhán go Mala.

Is pointe ríthábhachtach cinnteoireachta é an próiseas roghnaithe roghanna agus sula gcuirfear an próiseas seo chun cinn tuilleadh agus sula gcuirtear deireadh leis, rinneadh cinneadh athmheasúnú a dhéanamh ar na roghanna indéanta idir Dún Garbhán agus Mala. Bainfidh an fhoireann tionscadail úsáid as míonna an tsamhraidh chun plean straitéiseach an tionscadail a mheas lena chinntiú go bhfuil sé sa riocht is fearr chun dul chun cinn rathúil a dhéanamh tríd an bpróiseas pleanála amach anseo agus ar aghaidh go dtí an seachadadh. Cinnteoidh an t-athbhreithniú féidearthachta freisin go bhfanann an tionscadal comhsheasmhach le beartais náisiúnta nuashonraithe.

Chomh maith le heispéireas turasóireachta a chruthú a thacaíonn le forbairt eacnamaíoch an réigiúin, tá an cumas ag an mbonneagar glas seo, a bhfuiltear ag súil leis go mór, pobail a nascadh le príomhionaid oibre, staidéir agus áineasa. Cuspóir tábhachtach den tionscnamh glas seo is ea úsáid a bhaint as infrastruchtúr stairiúil agus oidhreacht thógtha atá ann cheana féin chun daoine a nascadh lena n-ionaid daonra áitiúla, lena bpáirceanna spóirt agus lena scoileanna.

Mar gheall ar fhorbairt bhreise ar bheartas náisiúnta maidir le roghanna iompair inbhuanaithe atá sábháilte agus leithscartha a sholáthar, déanfaidh foireann an tionscadail athbhreithniú ar an limistéar staidéir lena chinntiú go mbaintear lánúsáid as na cuspóirí maidir le pobail áitiúla a nascadh le príomhsheirbhísí agus aistriú modha a chumasú ar an tionscadal.

Nuair a bheidh an staidéar féidearthachta críochnaithe, agus ag brath ar mhaoiniú leanúnach a bheith ar fáil, meastar go rachaidh an scéim ar aghaidh chuig measúnú dearaidh agus comhshaoil, sula lorgaítear cead pleanála. Tá an cur chuige seo ag teacht le treoirlínte nua Bhonneagar Iompair Éireann (TII) agus lena dtacaíocht, tá Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta don bhonneagar glas ríthábhachtach seo a fhorbairt.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na páirtithe leasmhara pobail ar fud Chontae Phort Láirge agus Chontae Chorcaí a ghlac am le dul i dteagmháil le Foireann an Tionscadail. Bhí an t-eolas áitiúil seo thar a bheith luachmhar maidir le héabhlóid an tionscadail glasbhealaí seo a threorú. Táimid buíoch as stóinseacht na rannpháirtíochta seo, agus leanfaimid ag obair go dlúth leis an bpobal agus muid ag leathnú amach an réimse staidéir chun roghanna éagsúla a fhiosrú.

De réir mar a fhorbróidh an tionscadal, beidh nuashonruithe tionscadail ar fáil ag Féarbhealach Mala go Dún Garbhán – Oifig Bóithre Náisiúnta Chorcaí (NRO) (corkrdo.ie) agus déanfar aon chomhairliúcháin phoiblí ar an limistéar staidéir amach anseo a fhógairt in am trátha.

Féach ar na Nuacht