Cuntais Iníoctha

Tá an Roinn Cúntas Iníoctha freagrach as próiseáil gach íocaíochta a dhéanann an Chomhairle lena n-áirítear íocaíochtaí conartha agus neamh-chonartha, ardoideachais agus gach íocaíocht deontais eile iasachtaí tithíochta, taisteal agus cothabháil agus araile.


Polasaí Íocaíochta chuig Soláthraithe
Seo a leanas Polasaí Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge i dtaca le híocaíocht sonraisc chuig soláthraithe. Táimid tiomanta chuig:

 • Soláthraithe a íoc laistigh de thréimhse ama 15 lá a thosnaíonn ar an lá a fhaigheann an roinn Cúntas Iníoctha sonrasc bailí.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar shonraisc a fhaightear chun a chinntiú go bpróiseáiltear íocaíochtaí go tráthúil.
 • Treoir shoiléir a thabhairt do sholáthraithe maidir lena ról féin le cinntiú go n-íoctar sonraisc go tráthúil.
 • Déileáil le sonraisc neamh-bhailí agus faoi chonspóidí ar shlí atá éifeachtach agus tráthúil de réir na bpolasaithe atá ann cheana féin.

 • Nóta: Ní dhéanfar íocaíocht ach ar shonraisc bhailí agus iadsan amháin a chuirfear isteach chuig an Roinn Cúntas Iníoctha ag an seoladh thíos.


  SONRAISC Bhailí
  Caithfidh siad seo a leanas a bheith mar chuid de shonrasc bailí.

 • Ainm an tsoláthraí, seoladh agus dáta.
 • Uimhir Shonraisc Uathúil.
 • Uimhir CBL an chomhlachta agus luach/ráta CBL glanluacha/comhláin.
 • An Uimhir Ordú Ceannaigh Comhairle cheart. Níor cheart don sonrasc tagairt ach d’Ordú Ceannaigh amháin nó cuid de cheann. Glacfar le fios go bhfuil sonraisc a thagraíonn do níos mó ná ordú amháin neamh-bhailí.
 • Sonraí d’obair/do sheirbhísí a deineadh/a cuireadh ar fáil agus earraí a seachadadh.
 • Ba cheart do shonraisc atá laistigh de réimse an Riail CBL Aisiompaithe athfhriotal a dhéanamh ar an bhfógra seo ” CUNTAS LE DÉANAMH AR CBL DON SOLÁTHAR soláthar seo ag an bPRÍOMHCHONRAITHEOIR” agus níor cheart go ngearrfaí CBL air dá réir.
 • Fianaise den Seachadadh (nuair is cuí).

 • Nóta: Muna gcomhlíonann sonrasc na riachtanais do ‘Shonrasc Bailí’ thuasluaite, glacfar leis go bhfuil an sonrasc neamh-bhailí agus tabharfar ar ais don soláthraí é le fógra a mhíníonn an chúis ar seoladh ar ais é. Glacfar leis go bhfuil sonrasc a thagraíonn do níos mó ná ordú amháin neamh-bhailí agus seolfar ar ais iad chomh maith. San áit go mbíonn conspóid ag baint le sonrasc nó gá le soiléiriú ó sholáthraí ag roinn ceannaigh maidir leis, déanfar teagmháil leis an soláthraí. Ní dhéanfar íocaíocht go dtí go mbeidh na fadhbanna réitithe.

  Comhlíonadh Cánach
  Tá dualgas ar sholáthraithe ag a bhfuil íocaíochtaí ábhartha a sháraíonn €10,000 in aon tréimhse 12 mhí na sonraí riachtanacha a chuirfidh ar chumas na Comhairle imréiteach cánach an tsoláthraithe a dhearbhú .i. Ríomh-imréiteach Cánach Revenue (eTC) (is féidir sonraí a sheoladh trí fhacs chuig 058 20833 nó trí r-phost a sheoladh chuig accountspayable@waterfordcouncil.ie Tá sonraí iomlána na riachtanas i dtaca le Deimhnithe Imréitigh Cánach, Cáin ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT) agus Cáin Chonarthaí Iomchuí (RTC) mar aon le foirmeacha iontrála le fáil ó shuíomh idirlín Revenue.

  Modhanna Íocaíochta
  Is é Ríomhaistriú Airgid (RAA) an modh is fearr le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge íocaíochtaí a dhéanamh. Seolfar fógra faoi íocaíocht (duillín íocaíochta) chuig seoladh r-phoist a chuireann an soláthraí ar fáil. Ní sheolfar duillín íocaíochta sa phost sa chás nach gcuirtear seoladh r-phoist ar fáil murach go n-iarrann an soláthraí é nó má bhíonn sé riachtanach ar aon chúis eile. I gcásanna eisceachtúla déanfar íocaíochtaí le hOrdú Pá (seic) ar rogha na Comhairle. I gcás go ndéantar íocaíocht trí Ordú Pá, bíonn an duillín íocaíochta iniata.

  Gearáin
  Muna bhfuil tú sásta, mar sholáthraí, leis an am a dtógann sé seirbhísí a fhaightear ón Roinn Cúntas Iníoctha de Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge afháil uaithi, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh linn ag sonrú na bhfadhbanna i scríbhinn chuig Bridget Coakley, Oifigeach Riaracháin, Roinn Cúntas Iníoctha ag an seoladh thíos, nó trí r-phost a sheoladh chuig accountspayable@waterfordcouncil.ie


  Déan teagmháil leis an Roinn Cúntas Iníoctha

  0761 10 2846 nó 0761 10 2815
  accountspayable@waterfordcouncil.ie

  • Roinn Cúntas Iníoctha, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.  [ féach ar an mapa ]
  • Uaireanta oscailte Luan go hAoine 9r.n. go 5i.n.