Deontas Atosaithe Covid-19

Aithníonn Deontas Atosaithe Covid-19 go mbeidh costais ar ghnóthaí agus iad ag ullmhú i gcomhair athoscailte, chun freastal ar riachtanais a gcuid fostaithe agus a gcuid custaiméirí. Tá an deontas ann leis an mbrú a bheidh ar ghnóthaí dá bharr seo a laghdú.

Ranníocaíocht láithreach atá ann i dtreo an chostais a bhaineann le hathoscailt, nó gnó a choimeád infheidhme, chomh maith le hathcheangail le fostaithe agus le custaiméirí. Is féidir an deontas a úsáid chun íoc as costais sheasta leanúnacha, chun soláthairtí breise a fháil agus chun tabhairt faoi bhearta a chinnteoidh sábháilteacht na bhfostaithe agus na gcustaiméirí.

Is ionann na deontais agus bille rátaí an ghnó i 2019, le híos-íocaíocht de €2,000 agus uas-íocaíocht de €10,000. Chun leas a bhaint as an Deontas Atosaithe, caithfidh gnó a bheith i gCóras Íocaíochta Rátaí Tráchtála na nÚdarás Áitiúla agus:

 • láimhdeachas bliantúil de níos lú ná €5m a bheith acu agus idir 1 agus 50 duine a bheith fostaithe acu;
 • a bheith dúnta agus/nó a bheith tar éis caillteanas réamh-mheasta 25%+ i láimhdeachas a fhulaingt go deireadh Mheithimh 2020;
 • dearbhú fanacht oscailte nó athoscailt os rud é go raibh sé dúnta;
 • dearbhú go bhfuil sé i gceist fostaithe atá ar an Scéim Sealadach d’Fhóirdheontas Pá a choimeád fostaithe.
 • Fógra Príobháideachais
  Tá an t-eolas thíos á lorg ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge uait chun d’iarratas a phróiseáil. Sé an bonn dleathach atá le próiseáil an eolais seo ná Alt 6(1)(e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

  Úsáidfear an t-eolas príobháideach a chuireann tú ar fáil ar mhaithe le d’iarratas a chur isteach agus a phróiseáil i gcomhair mhaoinithe faoin Deontas Atosaithe amháin. Beidh gá tuairisc ard-leibhéal ar ainmneacha agus ar líon na ngnóthaí a chuireann isteach ar an deontas a roinnt, maraon le sonraí de na suimeanna a íocfar, tionchar an Covid agus líon na ndaoine atá fostaithe, leis an Roinn Gnó, Fiontar & Nuálaíochta ar mhaithe le cuspóirí tuairiscithe. Geallann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge go gcoimeádfar na sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil ar feadh tréimhse Scéim an Deontais Atosaithe ar a mhéid, móide seacht mbliain sa bhreis air seo.

  Is féidir teacht ar mhionchuntas ar chonas a thabharfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge aghaidh ar na ceisteanna cosanta sonraí seo a leanas a fháil tríd na nascanna seo a leanas:

 • Polasaí um Chosaint Sonraí Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (as Béarla)
 • Sonraí maidir le conas is féidir leat do chearta a fheidhmiú mar dhuine is ábhar do na sonraí faoi RGCS (as Béarla)
 • Sceideal Coinneála Taifead Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (as Béarla)
 • Seo iad na sonraí teagmhála d’Oifigeach Cosanta Sonraí Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge: dataprotection@waterfordcouncil.ie nó scríobh chugainn ag: Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge, X91 PK17. Teil: 0761 102020


  CUIR IARRATAS ISTEACH     LÉIGH NA CEISTEANNA COITIANTA


  Osclaíonn iarratais do Dheontas Atosaithe Covid-19 ar an Aoine, 22 Bealtaine 2020. Sé an 31 Lúnasa 2020 an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais. Braithfidh próiseáil na n-iarratas agus íocaíocht an Deontais Atosaithe ar bhorradh na n-iarratas ag an tús ach, chomh fada agus is féidir, tabharfar tús áite dó de réir na dátaí athoscailte sceidealaithe i ndoiciméad “Roadmap for Recovery” an Rialtais. (as Béarla)

  Tabhair faoi deara nach bhfuil na gnóthaí seo a leanas incháilithe don Deontas Atosaithe:

 • Siopaí sraithe idirnáisiúnta, sé sin gnó atá mar bhrainse de ghrúpa siopaí sraithe nach bhfuil neamhspleách ó thaobh airgeadais agus atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht ag eintiteas aonarach.
 • Gnóthaí ar nós seirbhísí proifisiúnta oifig-bhunaithe atá ag leanúint orthu ag feidhmiú go fóill, fiú amháin go cianda, le linn na paindéime.
 • Eagraíochtaí neamh-tráchtála ar nós áitribh phobail agus spóirt (lena n-áirítear siopaí carthanachta agus áitribh phobail agus spóirt le beár).
 • Gnóthaí nach feidhmíonn ó áitreabh inrátáilte (ceardaithe, soláthraithe seirbhíse, srl).
 • Áitribh a bhí folamh sular tharla éigeandáil Covid-19.
 • Má tá aon cheisteanna agat, seol r-phost chuig restart@waterfordcouncil.ie nó glaoigh ar Sheirbhísí Custaiméirí ag 0761 10 20 20.