Scéim Rogha Tithíochta

Thug Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Scéim Rogha Tithíochta isteach ar bhonn píolótach do roinnt áitreamh de chuid na Comhairle laistigh dár gceantar riaracháin.

Is féidir le hiarratasóirí tithíochta agus iarratasóirí ar aistriú tithíochta atá faofa, léiriú suime a chur isteach maidir le haon áitreamh oiriúnach ar an Scéim Rogha Tithíochta trí shuíomh idirlín na Comhairle. Ba cheart d’iarrathasóirí dá leithéid logáil isteach ag baint úsáide as a n-uimhir PPS agus a ndáta breithe.


Nóta: Baintear an córas Rogha Tithíochta as líne idir an Déardaoin ag a 12 (nóin) agus an Aoine ag a 9r.n.

Feidhmeoidh an Scéim Rogha Tithíochta mar seo a leanas:

 • Is modh aimsithe áitribh de chuid na Comhairle í an Scéim Rogha Tithíochta, a thabharfaidh rogha do rannpháirtithe maidir lena dtithe a roghnú nó a aistriú. Ligfidh an scéim seo d’iarratasóirí suim in áitreabh oiriúnach de chuid na Comhairle in aon cheantar a bhfuil a leithéid ar fáil, a chur in iúl. Is éard atá i gceist le háitreabh 'oiriúnach’ de chuid na Comhairle ná áitreabh a chomhoiriúnann do riachtanais fhaofa an iarratasóra .i.e. an líon seomraí codlata atá faofa.

 • Níor cheart duit léiriú suime a chlárú ach d’áitreabh a mbeifeá sásta cónaí ann agus a oireann do do riachtanais fhaofa tithíochta. Má dhiúltaíonn tú tairiscint d’áitreabh de chuid na Comhairle a bhfuil suim léirithe agat ann, ní bheidh sé de cheart agat léirithe suime eile a dhéanamh ar áitribh eile sa Scéim Rogha Tithíoc hta de chuid na Comhairle ar feadh tréimhse bliana.

 • Ní féidir ach le hiarratasóirí faofa ar thithíocht nó ar aistriú tithíochta léiriú suime a dhéanamh sna háitribh atá fógraithe. Chun rochtain a fháil ar an gcóras beidh d’uimhir PPS agus dáta breithe ag teastáil. Muna féidir leat dul isteach ar an gcóras agus má cheapann tú gur iarratasóir faofa ar thithíocht nó ar aistriú tú, dean teagmháil leis an Roinn Tithíochta ag 0761 10 2020.

 • Le linn na tréimhse píolótaí, fógróidh an Chomhairle dornán áitreabh go seachtainiúil, nó mar a thagann siad ar fáil. Tosnófar ar áitribh a fhógairt ag 9:00r.n. ar an Aoine 16ú Meán Fómhair 2016.

 • Fógrófar na háitribh seo ar an suíomh idirlín gach seachtain óna 9r.n. Ar an Aoine go dtí 12i.n. ar an Déardaoin. Is le linn na tréimhse seo amháin gur féidir léiriú suime a iontráil i dtaca le háitreabh. Is trí shuíomh idirlín na Comhairle amháin gur féidir léiriú spéise a chur isteach. Ní ghlacfar le léirithe spéise déanacha. Muna bhfuil aon áitreabh ar fáil le linn aon seachtain ar leith cuirfidh an suíomh idirlín é seo in iúl.

 • Is féidir teacht ar an suíomh idirlín ó do ghuthán soghluaiste nó do tháibléad. Muna bhfuil rochtain agat ar an idirlíon, tá fáilte romhat bualadh isteach ar aon leabharlann phoiblí chun ríomhaire poiblí a úsáid chun teacht ar an suíomh idirlín. Chun é seo a dhéanamh caithfidh tú a bheith i do Bhall den Leabharlann. Tá ballraíocht den tseirbhís leabharlainne saor in aisce faoi láthair agus chun ballraíocht a bhaint amach beidh grianghraf aitheantais agus fianaise de do sheoladh reatha ag teastáil uait.

 • Tá gach tairiscint faoi smacht na ngnáthnósanna imeachta maidir le leithdháileadh tithíochta i.e. d'am feithimh ar liosta tithíochta Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge; líon do theaghlaigh; an saghas áitribh atá ag teastáil; dea-bhainistiú eastáit; Imréiteach na nGardaí agus agallamh féideartha de réir na dtreoracha atá leagtha amach do Scéim Leithdháileadh na Comhairle. Anuas air seo, caithfidh iarratasóirí ar aistriú tithíochta na critéir reatha a chomhlíonadh don aistriú m.sh aisíoc cíosa suas chun dáta ar chomhad, cuntas cíosa suas chun dáta agus incháilitheacht faoi scéim aistrithe reatha de cuid na Comhairle.

 • Is le hiarratasóirí rathúla amháin a rachaidh an Chomhairle i dteagmháil.

 • Muna bhfuil do shonraí iarratais tithíochta nó aisíocaíochtaí cíosa suas chun dáta gheobhadh nach mbeidh tú incháilithe le bheith curtha san áireamh d’áitreabh de chuid na Comhairle faoin Scéim Rogha Tithíochta. Téir i d teagmháil le 0761 10 2020 chun uasdátú a dhéanamh ar do shonraí.

 • Léigh an Scéim Ghlactha Um Leithdháileadh anseo.

 • Copyright © Waterford City & County Council