Seirbhísí Uisce

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus a sholáthar do thithe agus do ghnóthaí atá ag braith ar Sholáthairtí Uisce Poiblí agus ar Cheirtleáin Dramhuisce.

Má tá a thuilleadh eolais ag teastáil, nó chun ceist a thuairisciú a bhaineann le:

 • Soláthar uisce
 • Cáilíocht an Uisce
 • Dramhuisce
 • Déan teagmháil le hUisce Éireann, le do thoil, trí:
  Idirlíon: www.water.ie
  Twitter: @IrishWater
  Guthán: 1890 278 278 (LoCall)
  Minicom: 1890 378 378 (Do chustaiméirí lagéisteachta le trealamh minicom)
  Seoladh Poist: Uisce Éireann, Bosca Poist 860, Oifig Seachadta Deisceart na Cathrach, Cathair Chorcaí.

  De réir an méid thuasluaite, ón 1 Eanáir 2014, tá Uisce Éireann freagrach as gnéithe áirithe de sheachadadh Sheirbhísí Uisce i gCathair agus i gContae Phort Láirge. Fanann an fhreagracht as an gcuid eile des na Seirbhísí Uisce le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge. Léiríonn na liostaí seo a leanas na seirbhísí difriúla a chuireann Uisce Éireann agus na hÚdaráis Áitiúla ar fáil faoi láthair agus cé ar cheart teagmháil a dhéanamh leo maidir le haon cheist a bhaineann leis na seirbhísí úd.

  Déan teagmháil le hUisce Éireann d’aon rud a bhaineann leis na ceisteanna seo a leanas:

 • Briseadh sa soláthar uisce ó Scéimeanna Sholáthairtí Uisce Poiblí
 • Sceitheadh Uisce/Briseadh i Scéimeanna Sholáthairtí Uisce Poiblí
 • Caighdeán an Uisce i Scéimeanna Sholáthairtí Uisce Poiblí
 • Iarratais do Cheangail Nua/Dícheangal Uisce & Camrais
 • Calcadh/Bac Fuíolluisce (Camras) i Scéimeanna Dramhuisce Poiblí
 • Sceitheadh/Cur thar maoil Fuíolluisce (Camras) ó Chórais Dramhuisce Poiblí
 • Gearáin mar gheall ar Bholadh Dramhuisce (Camras) ó Chórais Poiblí
 • Caighdeán an Dramhuisce ó Chórais Chóireála Dramhuisce Poiblí
 • Billí Uisce Tráchtála
 • Iarratais i gcomhair Cheadúnais Doirte faoi Alt 16 (Sceitheadh na nEisilteach Tráchtála chuig Séarach Poiblí)

 • Déan teagmháil leis an Rannóg Seirbhísí Uisce d’aon rud a bhaineann leis na ceisteanna seo a leanas:

 • Truailliú Uisce
 • Iarratais i gcomhair Cheadúnais Doirte faoi Alt 4 (Sceitheadh na nEisilteach chuig Uiscí)
 • Grúpscéimeanna Uisce
 • Deontais Aonaracha do Thoibreacha
 • Iniúchadh ar Dhabhcha Séarachais
 • Grúpscéimeanna Séarachais Príobháideacha
 • Uisce Snámha
 • Ceadúnais Champála
 • Ceisteanna eile a bhaineann le hUisce:

 • Uisce dromchla, Draenáil/Tuile/Lintéir Bhóithre – deileáileann Rannóg na mBóithre le ceisteanna den tsaghas seo.
 • Ceisteanna a bhaineann leis an bpluiméireacht inmheánach i dTithíocht Údaráis Áitiúil - deileáileann an Rannóg Tithíochta le ceisteanna den tsaghas seo.
 • Sonraí teagmhála don Rannóg Seirbhísí Uisce

  0761 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie

  Seoladh

 • Rannóg Seirbhísí Uisce, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, X35 Y326. . [ féach ar an léarscáil ]

 • Uaireanta Oscailte

 • Luan go hAoine, 9:30r.n. - 1:00i.n. agus 2:00i.n. - 4:00i.n.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge