Scipeáil chuig ábhar

Micreaghiniúint

Is éard is micrighiniúint ann ná giniúint leictreachais ó theicneolaíochtaí in-athnuaite trí réadmhaoine baile nó gnóthais bheaga.

Cad is Micreaghiniúint ann?


Is féidir micreaghiniúint a shainmhíniú mar ghiniúint leictreachais ó theicneolaíochtaí in-athnuaite trí réadmhaoin intíre nó gnóthais bheaga. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo fuinneamh gréine fótavoltach (PV), micrea-ghaoth, micrea-chumhacht agus teas agus cumhacht in-athnuaite micrea-inathnuaite (CHP). Is féidir an chumhacht a ghintear ó na foinsí seo a onnmhairiú chuig an eangach náisiúnta agus cuirfear íocaíocht nó Ráthaíocht Onnmhairithe Glan (CEG) ar fáil don ghineadóir in-athnuaite.

Tugadh isteach céimnithe tacaíochtaí faoin Scéim Tacaíochta Micreaghiniúna le linn 2022, nuair a cuireadh tús le deontas PV Gréine intíre MSS ar an 16 Feabhra 2022, agus ina dhiaidh sin an deontas PV Gréine neamhthí i mí Mheán Fómhair 2022. Bhí an deontas neamhthí go suntasach feabhsaithe i mí Iúil 2023 chun tacú le raon níos leithne gnólachtaí agus iarratasóirí neamhtheaghlaigh.

Scéim Tacaíochta Micreaghiniúna (MSS)


Ceadaíonn an Scéim Tacaíochta Micreaghiniúna (MSS) d’iarratasóirí tí iarratas a dhéanamh chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar dheontas a rachaidh i dtreo suiteáil teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite. Seo a leanas roinnt de phríomhghnéithe na scéime:

Is iad príomhghnéithe na scéime:

  • Is féidir le hiarratasóirí baile iarratas a dhéanamh chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar dheontas i dtreo an chostais a bhaineann le trealamh Gréine PV a shuiteáil. In 2023, tá deontais chaipitiúla ar fáil suas go huasmhéid de €2,400
  • I gcás iarratasóirí tí, tá tithe a tógadh roimh 2021 incháilithe
  • I gcás iarratasóirí tí, ní gá d’fhoirgnimh íoschaighdeán BER (Rátáil Fuinnimh Tógála) a chomhlíonadh
  • Chuir an scéim neamhthí tosaigh ar chumas iarratasóirí ar nós gnólachtaí, feirmeacha, scoileanna agus foirgnimh phobail iarratas a dhéanamh ar dheontas le haghaidh suiteálacha suas go 6kW, ag na méideanna deontais céanna le custaiméirí tí, is é sin, suas le huasmhéid de €2,400.
  • Tugadh isteach raon maoinithe sínte ó €2,700 go €162,600 i mí Iúil 2023 chun tacú le méideanna suiteála neamhthí idir 7 kWp agus 1,000 kWp (1 MW), ar bhonn píolótach go dtí deireadh 2023.
  • Diúltaíonn na bearta tacaíochta leathnaithe seo d’iarratasóirí neamhthí an gá atá le taraif chothaithe isteach Préimh Onnmhairithe Glan (CEP) a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm; a bhí mar bheart a samhlaíodh ar dtús chun tacaíocht a sholáthar do shuiteálacha idir 6.1 kW agus 50kW. Coinneofar é seo faoi athbhreithniú i gcomhairle leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU).
  • Déanfaidh an SEAI measúnú ar na tacaíochtaí deontais a shíneadh chuig teicneolaíochtaí incháilithe eile, lena n-áirítear micrea-ghaoithe, micrea-hidrea agus micrea-inathnuaite CHP.
  • Laghdófar tacaíochtaí faoin MSS de réir a chéile le himeacht ama ó 2024, chun costais chórais a laghdú a chur san áireamh

Conas a dhéanaim iarratas?

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dheontas gréine PV tríd an SEAI anseo. Nuair a bheidh faomhadh Deontas faighte ag an Iarratasóir, beidh Mhí 8 na hoibreacha a chríochnú agus an dearbhú oibreacha a chur isteach. Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcloítear leis na hamlínte seo chun d'íocaíocht deontais a chinntiú. Tar éis 8 mí rachaidh an deontas in éag agus diúltófar dó.

Conas atá mé ceangailte leis an eangach náisiúnta?


Beidh nasc eangach easpórtála ag teastáil ó gach iarratasóir le go mbeidh siad in ann rochtain a fháil ar an Glan
Íocaíocht Ráthaíochta Easpórtála nó taraif chothaithe isteach Préimh Easpórtála Glan. Fianaise greille
ní mór sonraí ceangail (cineál teicneolaíochta, acmhainn teicneolaíochta, MEC, etc.) a sholáthar don Soláthraí.

Ní mór ESB Networks a chur ar an eolas faoin rún chun micrighiniúint a shuiteáil, eg trí a
Foirm Fhógartha um Shuiteáil Micrea-ghiniúna (NC6) do mhéideanna córais suas le 6kW singil
chéim agus 11kW ar feadh 3 phas, nó trí Fhoirm Fhógra um Shuiteáil Mionghlúin
(NC7) le haghaidh méideanna córais idir 6kW agus 17kW do phas singil agus 11kW agus 50kW ar feadh 3
céim.

Cad is Ráthaíocht Easpórtála Tráchtála ann?


Féadfaidh duine aonair atá ag gabháil do mhicrighiniúint le haghaidh úsáid tí barrachas leictreachais a ghiniúint. Féadfaidh siad an rogha leictreachais breise seo a onnmhairiú chuig an eangach náisiúnta leictreachais. Agus é sin á dhéanamh, tá siad i dteideal luach saothair a fháil i bhfoirm na Ráthaíochta Onnmhairithe Tráchtála (CEG). Cinntear an íocaíocht ar líon na kWh a ghintear. Is é an praghas a íocfar ná ráta iomaíoch margaidh ó sholáthraí leictreachais an duine aonair. Beidh an CEG ar fáil do mhicrea-ghineadóirí nua agus reatha. Bunóidh an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) na critéir incháilitheachta.

Chun leas a bhaint as an CEG, ní mór nasc oiriúnach leis an eangach a bheith agat ar dtús. Féadfaidh tú nasc greille easpórtála a eagrú tríd an ESB nó tríd an oibreoir fuinnimh in-athnuaite a bhfuil tú ag déileáil leis.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise a bhaineann le micrighiniúint BSL, féach anseo le do thoil.