Expired Public Consultations 2022


Scéim Mhoillithe Tráchta - Oibreacha Breise Feabhsúcháin Bóthair feadh an R-674 An Rinn

CINÉAL COMHAIRLIÚCHÁIN: OSCAILTE LE hAIGHNEACHTAÍ
DÁTA DEIRIDH: 14ú Meitheamh, 2022

 

Tá sé beartaithe ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tabhairt faoi oibreacha breise feabhsúcháin bóthair feadh an R-674 An Rinn. I measc na n-oibreacha molta beidh leathnú ar na cosáin reatha ar an taobh thuaidh den R-674 go dtí leithead íosta 2.0m, ag síneadh soir ó Scoil Náisiúnta na Rinne chomh fada le Tigh Tábhairne Uí Mhaonaigh agus leathnú na gcosán go 3.0m ó Thigh Tábhairne Uí Mhaonaigh chomh fada le Meánscoil San Nioclás. Tógfar sraith de shíntí starracha ar an taobh theas de charrbhealach an R-674, ag síniú siar ó Thigh Tábhairne Uí Mhaonaigh i dtreo Scoil Náisiúnta na Rinne, ar mhaithe leis an trácht a mhaolú feadh an R-674.

Cuirfidh cúngú an charrbhealaigh go leithead lána 3.0m agus leathnú na gCosán maolú tráchta éifeachtach ar fáil agus cuirfidh sé timpeallacht níos sábháilte ar fáil do gach úsáideoir bóthair. Cuirfidh na hoibreacha maolaithe tráchta seo feadh na gCosán a tógadh roimhe seo agus na hoibreacha maolaithe tráchta a cuireadh i gcrích in 2021 mar chuid den Chlár Taistil Ghníomhaigh timpeallacht shábháilte ar fáil do gach úsáideoir bóthair.

Tá an líníocht ar fáil lena scrúdú ag an bpobal thíos, agus inár Ranna Seirbhísí Custaiméirí i gCé Daibhéid, Dún Garbhán agus Sráid Nua Bailey, Port Láirge ón 4 Bealtaine go dtí an 31 Bealtaine 2022.

Breithneoidh an Chomhairle aon aighneachtaí nó tuairimí a dhéantar i scríbhinn maidir leis an togra. Ba chóir aighneachtaí a chur isteach chuig Aideen Jacob, Oifigeach Riaracháin, Rannóg na mBóithre, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Áras Menapia, An Meal, Port Láirge nó trí ríomhphost chuig ajacob@waterfordcouncil.ie le bheith faighte faoin Máirt, an 14 Meitheamh 2022.

Doiciméid

Traffic Calming Scheme - Additional Road Improvement Works along R-674 An Rinn

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE: 14th June, 2022

 

Waterford City & County Council proposes to undertake additional Road improvement works along the R-674 An Rinn. Proposed Works will include the widening of the existing Footpaths on the northern side of the R-674 to a minimum width of 2.0m, extending eastwards from Scoil Náisiúnta na Rinne as far as Mooney’s Pub and further widening of footpaths to 3.0m from Mooney’s as far as Meánscoil San Nioclás. A series of build-outs will be constructed on the southern side of the R-674 carriageway, extending westward from Mooney’s towards Scoil Náisiúnta na Rinne to aid traffic calming along the R-674.

The narrowing of the carriageway to 3.0m lane width and widening of the Footpaths will provide effective traffic calming and will also provide a safer environment for all road users. These traffic calming works along the previously constructed Footpaths and traffic calming works completed in 2021 as part of the Active Travel Programme will provide a safe environment for all Road users.

The drawing is available for public inspection below and in our Customer Services Departments in Davitts Quay, Dungarvan and Bailey’s New Street, Waterford from 4th May to 31st May, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie to be received by Tuesday 14th June, 2022.

Documents

 

This period of public consultation has now closed. To enquire about a project, please call 0818 10 20 20 or email us