Skip to content

Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 2024 Léiriú Spéise

Town & Village Renewal logoRiarfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2024, arna maoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Maoinítear an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte faoi Thionscadal Éireann 2040 agus is príomhthionscnamh í de chuid Ár dTodhchaí Tuaithe — Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025. Tá cuspóirí Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte 2024 dírithe ar ailíniú a dhéanamh leis na gealltanais laistigh dár gcáipéisÍ pholasaí Ár dTodhchaí Tuaithe agus Tús Áite do Lár an Bhaile.

Tá an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte dírithe ar a chinntiú go bhforbrófar bailte agus sráidbhailte tuaithe i bPort Láirge agus áiteanna níos tarraingtí a dhéanamh díobh chun cónaí agus oibriú iontu agus chun a n-acmhainneacht eacnamaíoch a mhéadú.

Tá léirithe spéise ó bhailte agus ó shráidbhailte á lorg anois ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge chun tionscadail oiriúnacha a mhaoiniú faoin tionscnamh seo. Is féidir foirm léirithe spéise agus sonraí faoi imlíne na Scéime a fháil trí ríomhphost a chur chuig townvillagerenewal@waterfordcouncil.ie agus tá foirmeacha léirithe spéise comhlánaithe le seoladh ar ais roimh 5.00i.n. Dé hAoine 19 Aibreán 2024.

Beidh gach iarratas faoi réir próiseas roghnúcháin a úsáideann Critéir Náisiúnta. Forbrófar iarratais léirithe spéise roghnaithe ina dtairiscintí mionsonraithe lena mbreithniú do Scéim
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2024.

View All News