Skip to content

Uisce Éireann progressing major wastewater project in Gaeltacht na nDéise

When completed, both the new and upgraded infrastructure will bring significant benefits to the local community in terms of protecting the environment by improving water quality in Dungarvan Bay, a Special Area of Conservation (SAC), and significantly reducing the risk of sewer flooding to homes and businesses. The project will also support the local fishing community by helping to protect the aquatic habitat of oysters and other shellfish to support production within the designated shellfish water.

Following detailed design works, a planning application has been submitted which includes an upgrade to the existing pumping station at An Mota, the construction of two additional pumping stations, 3km of new sewers and additional storm water storage to reduce the frequency of Storm Water Overflows (SWOs) into the bay.

Commenting on the project David Shalloo, Programme Manager at Uisce Éireann, said “We are delighted to be moving forward with this significant project on behalf of the local communities in Baile na nGall and surrounding areas. The provision of a reliable wastewater service in a manner that protects the natural environment is essential to the development of this beautiful part of Waterford.

David continued, “The new infrastructure will ensure that wastewater is adequately treated and meets the highest standards before being safely discharged into the marine environment, giving nature at sea the best opportunity to not only survive, but thrive.

The timeline for the commencement of works is subject to planning and statutory approvals, however, it is expected that construction will begin in early 2024. Further updates will be provided as the project progresses.

Uisce Éireann is responsible for delivering public drinking water and wastewater services for the people of Ireland. We are committed to enabling communities to thrive by continuously upgrading and developing critical infrastructure to support sustainable growth and development, providing safe drinking water, and enhancing the environment. To find out more visit www.water.ie.

 

Tá mórthionscadal fuíolluisce ar bun ag Uisce Éireann i nGaeltacht na nDéise

I gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, tá mórthionscadal ar bun ag Uisce Éireann chun uasghrádú a dhéanamh ar an gcóras bailiúcháin fhuíolluisce agus cóireála uisce stoirme i mBaile na nGall i limistéar Ghaeltacht na nDéise in Iarthar Phort Láirge.

Nuair a bheidh sé seo curtha i gcríoch, béarfaidh an dá infreastruchtúr buntáistí suntasacha leo don phobal áitiúil maidir le cosaint timpeallachta trí chaighdeán an uisce i mBá Dhún Garbháin a fheabhsú, Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (LCS) agus ag laghdú an riosca a bhaineann le tuilte séarach idtithe agus i ngnóthais. Tabharfaidh an tionscadal tacaíocht don phobal iascaireachta áitiúil trí chúnamh a thabhairt maidir le gnáthóg uisceach oisrí agus sliogéisc eile a chosaint chun tacú le táirgeadh laistigh d’uisce sliogéisc sainithe.

I ndiaidh oibreacha dearaidh sonracha, cuireadh iarratas pleanála isteach lena n-áirítear uasghrádú ar stáisiún caidéalúcháin a bhí ann roimhe seo ag An Móta, tógáil dhá stáisiún caidéalúcháin bhreise, 3km de shéaraigh nua agus breis stórais d’uisce stoirme chun minicíocht Sceitheanna Uisce Stoirme (SWOanna) isteach sa bhá a laghdú.

Maidir leis an tionscadal, dúirt David Shalloo, Bainisteoir an Chláir ag Uisce Éireann, “Tá ríméad orainn dul chun cinn a dhéanamh leis an tionscadal suntasach seo thar ceann na bpobal áitiúil i mBaile na nGall na gceantar máguaird. Tá sé ríthábhachtach d’fhorbairt an cheantair áille seo go gcuirfear seirbhís iontaofa cóireála fuíolluisce ar fáil i mbealach nach ndéanann dochar don timpeallacht.

Lean David, “Cinnteoidh an t-infreastruchtúr nua go ndéanfar fuíolluisce a chóireáil go sásúil agus go sásóidh sé na caighdeáin is airde sula gcuirfear amach sa timpeallacht mhuirí é, agus ní hamháin go dtabharfaidh sé seo deis do nádúr na farraige maireachtáil, ach tabharfaidh sé an deis is fearr dóibh a bheith faoi bhláth.

Tá amlíne do thús na n-oibreacha faoi réir ag ceadanna pleanála agus reachtúla, é sin ráite, táthar ag súil go dtosóidh an tógáil go luath in 2024. Tabharfar níos mó uasdátuithe de réir mar a leanann an tionscadal ar aghaidh.

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce óil agus fuíolluisce poiblí uile a sholáthar do mhuintir na hÉireann. Táimid tiomanta do phobail a chur faoi bhláth trí infreastruchtúr criticiúil a uasghrádú agus a fhorbairt go leanúnach chun tacaíocht a thabhairt d’fhás agus d’fhorbairt inbhuanaithe, trí uisce óil sábháilte a sholáthar, agus tríd an timpeallacht a fheabhsú. Le haghaidh níos mó eolais téigh go dtí www.water.ie.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x