Scipeáil chuig ábhar

Scéim CLÁR

Cuireann CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais) maoiniú ar fáil do thionscadail bhonneagair ar scála beag i gceantair thuaithe ar fhulaing leibhéil shuntasacha de laghdú daonra.

Tá an Scéim Mhaoinithe CLÁR ar fáil do cheantair ina bhfuil laghdú daonra i gContae Phort Láirge mar atá sainmhínithe sa Léarscáil ceantair CLÁR agus i Liosta na Toghcheantair CLÁR

 

Clár 2024

Tá Scéim Mhaoinithe CLÁR 2024 oscailte anois d’iarratais.

Is iad na bearta atá á maoiniú faoi chlár CLÁR 2024 ná:

Beart 1: Áiseanna & Conláistí Pobail a Fhorbairt

Beart 2: Soghluaisteacht, Cúram Ailse, Céad Fhreagróir Pobail agus Iompar Béilí ar Rothaí

Beart 3: ‘Ár nOileáin’

 

Beidh Beart 1 á fheidhmiú ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Ba cheart iarratais a dhéanamh le doiciméad Word agus ba chóir iad a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Seol iarratais chomhlánaithe chuig swhelan@waterfordcouncil.ie by Dé Luain 10th Meitheamh 2024 ag 4i.n.

Beart 1

Beidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag feidhmiú Bearta 1 den scéim CLÁR le maoiniú chun Áiseanna Caitheamh Aimsire Pobail atá ann cheana féin a fheabhsú agus/nó a fhorbairt. Suas go 15 is féidir iarratais san iomlán a chur isteach ó na hÚdaráis Áitiúla ábhartha maidir le Beart 1. Is é an t-uasleibhéal maoinithe d’aon tionscadal aonair €50,000 agus tá maoiniú deontais ag ráta de 90% de chostais iomlána an tionscadail.

I measc na gcineálacha Tionscadal ar féidir tacú leo faoi Bheart 1 tá:

 • Oibreacha athchóirithe ar mhionscála ar shaoráidí pobail atá oscailte don phobal i gcoitinne ar nós ionaid phobail/ionaid spóirt/clubthithe grúpaí spóirt/ionaid óige/seideanna fear srl.
 • Limistéir Chearrbhachais Ilúsáide (MUGAanna)/áiseanna Astro-Turf lena n-áirítear uasghrádú
 • Clóis Súgartha/Páirceanna scátála/Raonta Caidéil/Raonta rothaíochta
 • Rianta Siúl/Rith/Lúthchleasaíochta
 • Coill Liathróid Láimhe/Cúirteanna Leadóige/Cúirteanna Cispheil/Tailte Cruicéid
 • Gyms Pobail/Pictiúrlanna Pobail
 • Gairdíní Céadfach / Gairdíní Pobail / Cuibhrinn
 • Rochtain ar láithreáin oidhreachta áitiúla uathúla / limistéir áilleachta nádúrtha
 • Limistéir Bhabhlála Allamuigh/Áiseanna Leithris Allamuigh/Carrpháirceáil
 • Feabhas a chur ar rochtain ag tailte spóirt m.sh. forbairt/uasghrádú ar sheastáin lucht féachana ag tailte spóirt áitiúla le fócas ar leith ar rochtain a fheabhsú do dhaoine de gach cumas agus aois
 • Araidí Gréine
 • Plandáil bithéagsúlachta

Nóta: Ní mór gach toiliú riachtanach a bheith i bhfeidhm nuair a dhéantar an t-iarratas m.sh. toiliú úinéir talún, cead pleanála, maoiniú meaitseála srl. agus ní mór cruthúnas air sin a chur isteach le haon iarratas. Ní mór sonraí maidir leis na socruithe atá i bhfeidhm chun an tsaoráid a árachas agus a bhainistiú a chur isteach le haon iarratas.

Caithfidh aon Áiseanna maoinithe a bheith ar fáil don phobal gan riachtanas a bheith mar bhall de chlub, cláraithe i scoil srl. Go háirithe, ní mór d’áiseanna ar thailte na scoile a bheith ar oscailt don phobal lasmuigh d’uaireanta scoile m.sh. tráthnóna, ag an deireadh seachtaine agus laethanta saoire scoile.

Beart 2

Soghluaisteacht, Cúram Ailse agus Céad Fhreagróirí Pobail Cuireann Iompar maoiniú ar fáil d’iompar agus tá Béilí ar Rothaí á riar go díreach ag an Roinn.

Beart 3

Cuireann Ár nOileáin maoiniú ar fáil do Phobail na nOileán le haghaidh Iompar Pobail na nOileán agus Áiseanna Caitheamh Aimsire Pobail Allamuigh. Tá an Beart seo á riar go díreach ag an Roinn.

Imlínte na Scéime

Foirmeacha Iarratais