Scipeáil chuig ábhar

Ár bPlean Gníomhaíochta Aeráide

Plean Gníomhaíochta Aeráide 2024-2029


Ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge lena Plean Gníomhaíochta Aeráide i mí Feabhra 2024.

Leagtar amach sa phlean conas a oibreoidh an Chomhairle chun astuithe gáis cheaptha teasa ónár n-oibríochtaí féin agus sna seirbhísí a chuirimid ar fáil do mhuintir Phort Láirge a laghdú.

Tá eolas sa phlean freisin ar conas a ullmhóidh an Chomhairle d’athruithe ar phatrúin aimsire. Tabharfar aird ar an aeráid i dtionscadail uile na Comhairle amach anseo ó fhéachaint ar éifeachtúlacht fuinnimh go laghdú dramhaíola agus go dearadh le fíoraimsir san áireamh.

Íoslódáil an Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2024-2029 Leagan Gaeilge

Forbraíodh an Plean Gníomhaíochta Aeráide ag cloí le gach caighdeán comhshaoil. Ullmhaíodh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Tuarascáil Tionchair Natura agus tá siad ar fáil thíos.

Íoslódáil an tuarascáil comhshaoil ​​SEIF Ráiteas SEA agus Fógra Uchtála SEA Íoslódáil an tuarascáil faoi nádúr Ráiteas Conclúid AA agus Cinneadh Deiridh an AA

Dul Chun Cinn Go Dtí


Gheobhaidh tú anseo nuashonruithe ar Phlean Gníomhaíochta Aeráide CCCLCC agus ar ár ndul chun cinn i dtreo spriocanna an Phlean a bhaint amach, chomh maith le faisnéis faoi imeachtaí atá le teacht.

Amlíne an Phlean:

  • Eanáir – Aibreán 2023 – Bailiú faisnéise, oiliúint gníomhaíochta aeráide, pleanáil straitéiseach
  • Bealtaine-Meitheamh 2023 – Comhairliúchán poiblí réamhdhréachta, bailíodh smaointe tosaigh agus smaointe ó pháirtithe leasmhara Phort Láirge trí Consult Portal
  • Iúil-Meán Fómhair 2023 – Cuireadh tús le dréachtú an LCAP
  • Lár Mheán Fómhair 2023 – Dréacht tugtha chuig Comhairleoirí le haghaidh comhairliúcháin
  • Deireadh Fómhair 2023 – Dréachtú scagtha agus coigeartuithe deiridh a dhéanamh
  • Samhain-Eanáir 2023/24 – Osclaíodh an dréacht críochnaithe le haghaidh comhairliúcháin phoiblí
  • Eanáir/Feabhra 2024 – Dréacht tugtha chuig Comhairleoirí le vótáil ar fhaomhadh deiridh
  • Feabhra 8th 2024 – D’fhaomh an chomhairle iomlánach an plean
  • Márta 7th – Foilsíodh an plean go hoifigiúil agus cuireadh ar fáil don phobal é

 

Nuashonruithe Plean:

Márta 2024: amhail an 8 Feabhrath, tá glactha d'aon toil ag an gComhairle Iomlánach le Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge. Foilsíodh an plean go hoifigiúil ar 7 Mártath. Bhí an Plean, chomh maith le gach tuairisc agus doiciméad comhshaoil ​​tacaíochta ar fáil le breathnú ag oifig phoiblí Sráid Nua Baileys, Leabharlann Lána Mhuire, Oifigí Cathartha Dhún Garbhán don phobal, agus leabharlann Dhún Garbhán go dtí an 29 Aibreán.th 2024.