Scipeáil chuig ábhar

Nósanna Imeachta Forfheidhmithe Pleanála

Na nósanna imeachta maidir le forfheidhmiú pleanála, lena n-áirítear cigireacht, litreacha rabhaidh, fógraí forfheidhmithe, agus caingne dlí féideartha d’fhorbairt neamhúdaraithe, chomh maith le treoirlínte chun gearán a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar earráidí pleanála.

Gearán a Dhéanamh


Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le forbairt féideartha neamhúdaraithe ní mór duit foirm ghearáin a chomhlánú. Ba chóir na nithe seo a leanas a thabhairt faoi deara:

 • Ní ghlacfar le Foirmeacha Gearáin Gan Ainm.
 • Ní mór gach ceist ar an bhfoirm a fhreagairt ina hiomláine le cur ar chumas an Údaráis Phleanála cinneadh a dhéanamh an bhfuil substaint agus bunús leis an ngearán.
 • Eiseofar Litir Rabhaidh chuig an duine/na daoine atá ainmnithe agat ar an bhFoirm Ghearáin Forfheidhmithe bunaithe ar an bhfaisnéis a cuireadh isteach san fhoirm. Mar sin, tá sé tábhachtach go bhfuil an fhaisnéis a thugtar cruinn agus mionsonraithe.
 • Ba chóir an uimhir thagartha pleanála, an Léarscáil Suímh Suímh agus na grianghraif a chur san áireamh nuair is féidir.
 • Má thionscnaítear imeachtaí dlí, d’fhéadfadh go mbeadh ar an té atá ag déanamh an ghearáin fianaise a thabhairt sa chúirt maidir le dáta tosaithe na forbartha neamhúdaraithe.
 • Déanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge gach iarracht aon ghearán a dhéantar léi a choinneáil faoi rún agus de mheon macánta. Mar sin féin, tá an fhaisnéis seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997-2003 agus d’fhéadfadh sé a bheith faoi réir nochta dá réir.
 • Caithfidh an t-eolas a thugtar a bheith soiléir, sínithe agus ainm agus seoladh an duine a rinne an gearán a thabhairt, nó ní fhéadfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge an gearán a fhiosrú. • Ní dhéanfaidh an tÚdarás Pleanála breith ar chúrsaí sibhialta agus mar sin ní dhéanfar ceisteanna ar nós cúngú, cearta slí príobháideacha, foghail, núis phríobháideach agus díospóidí faoi theorainneacha sibhialta a fhiosrú.

Foirm ghearáin íoslódáil


Earráidí Pleanála á gceartú


Is féidir botúin dáiríre a dhéanamh maidir leis an ngá atá le cead pleanála. Má thugann tú faoi fhorbairt neamhúdaraithe, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chead chun é a choinneáil. Mar sin féin, níor cheart brath ar an gcur chuige seo chun cead pleanála a lorg roimh thosú ar an obair, mar ní gá go dtabharfaí cead coinneála duit nó go mbeadh ort mionathruithe costasacha a dhéanamh. Má dhiúltaítear forbairt neamhúdaraithe a choinneáil, ní mór an fhorbairt neamhúdaraithe a bhaint agus/nó deireadh a chur leis an úsáid neamhúdaraithe.

An t-iarratas táille le coinneáil tá trí oiread na táille ar iarratas a dhéantar sula gcuirtear tús leis an bhforbairt.

Ní fhuasclaíonn cead coinneála tú go huathoibríoch ó ionchúiseamh má tá gníomh forfheidhmithe déanta i do choinne cheana féin. Má tá réadmhaoin á cheannach agat, déan seiceáil go bhfuil cead pleanála ceart ag an bhfoirgneamh féin agus aon síntí nó athruithe air nó go bhfuil siad díolmhaithe ó chead pleanála. Seans go mbeidh tusa, mar an t-úinéir nua, faoi dhliteanas gníomh forfheidhmithe.

Cad a tharlaíonn tar éis gearán a dhéanamh?


Ar ghearán scríofa a fháil, déanann Oifigeach Forfheidhmithe Pleanála cigireacht ar láthair na forbartha neamhúdaraithe líomhnaithe agus socraítear beart gníomhaíochta. Déanann an Roinn Pleanála gach iarracht comhlíonadh na reachtaíochta pleanála a spreagadh gan dul i muinín gníomh forfheidhmithe. Mar sin féin, mura dtugtar faoi bhearta comhlíonta leordhóthanacha agus má leantar leis an bhforbairt neamhúdaraithe, cuirtear tús le gníomh forfheidhmithe.

Tá roinnt céimeanna le leanúint:

 1. Tar éis iniúchadh tosaigh, má mheastar go bhfuil gá leis, eisítear 'Litir Rabhaidh' chuig an duine/na daoine atá i gceist. Tugann an litir am don fhorbróir freagra a thabhairt ar an bhforbairt neamhúdaraithe líomhnaithe.
 2. Tar éis an t-imscrúdú riachtanach a dhéanamh agus aon aighneachtaí a fuarthas a bhreithniú, féadfaidh an tÚdarás Pleanála cinneadh a dhéanamh 'Fógra Forfheidhmithe' a eisiúint.
 3. Dá ndéanfaí ‘Fógra Forfheidhmithe’ den sórt sin a sheirbheáil, éileoidh fógra den sórt sin ar an bhforbróir an fhorbairt neamhúdaraithe a bhaint, agus freisin costais am agus acmhainní na Comhairle a caitheadh ​​ar an gcomhad forfheidhmithe a aisíoc.
 4. Beidh neamhchomhlíonadh ar an bhFógra Forfheidhmithe mar thoradh ar aon oibreacha atá fós gan déanamh nó costais nach bhfuil íoctha.
 5. Is féidir leis an Údarás Pleanála imeachtaí cúirte a thionscnamh mar gheall ar neamhchomhlíonadh ‘Fógra Forfheidhmithe’ agus má fhaightear ciontach é, d’fhéadfadh ionchúiseamh coiriúil agus fíneáil agus/nó pianbhreith príosúin a bheith mar thoradh air.